วันที่ 5 ธันวาคม 2566

นางธีราพร สุริสีหเสียร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2566

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อำเภอไชโย และ อำเภอโพธิ์ทอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาท ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอไชโย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลไผ่ดำ ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกและรับของรางวัล

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทองได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิวงษ์ ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกและรับของรางวัล

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการธุรการ  นำโดย   นางศิริกาญจณ์  เกิดพยัคฆ์  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) ชั้น ๑ ถนนเทศบาล ๑ 
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๔๙๑    E-mail: at-lawid@ago.go.th