ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้ารับบริการที่ สคชจ.อยุธยา
โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 0 3533 5206

เกี่ยวกับสำนักงาน

บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรี วิรัช ภู่พัทธยากร
อัยการจังหวัด
นางสาวสุมงคล ศรีภมร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวสิริรัตน์ สารี
รองอัยการจังหวัด
นายกิติพงษ์ ภครุจีกุล
รองอัยการจังหวัด

นางสาวสุภาภรณ์ ชัยวงษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวพัชรินทร์ อักษรสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญพิชชา ปิ่นแสง
นิติกรปฏิบัติการ
นายตรีเพชร สุทธิเกิด
นิติกรปฏิบัติการ

พ.ต.ท.มนัส ธนะสาร
ทนายความอาสา
นางสาวนันทพร นิกรประเสริฐ
ทนายความอาสา

นายมูบาร๊อค ถาวร
นิติกร
นายอุทาน ธรรมะวิธีกุล
พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0 3533 5206