ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบ
พระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้

โครงการแกล้งดิน

 แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้


กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร


โครงการปลูกหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวายและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 50 หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ


โครงการฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้าจนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน


โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น – 09.39 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น – 09.39 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายภาณุพงศ์  ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น – 09.39 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวฝนทิพย์ แจ่มจำรัส รองอัยการจังหวัด พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลาดอกไม้สด สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันนวมินทรมหาราช “ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กัยายน 2566 เวลา 8.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายบุญฉลอง มีการุณ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการธุรการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอันการภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ท่านนารี ตันฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยตรวจเยี่ยม สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โดย นายบุญฉลอง มีการุณ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการธุรการ ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายภาณุพงศ์  ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายบุญฉลอง มีการุณ อัยการจังหวัด พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์วันรพี 66 จัดขึ้นโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายบุญฉลอง มีการุณ อัยการจังหวัด พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ดี ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวฝนทิพย์ แจ่มจำรัส รองอัยการจังหวัด พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์  จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 72 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวัน “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวฝนทิพย์ แจ่มจำรัส รองอัยการจังหวัด และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสะแก และท่าน้ำวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเข้าร่วมพิธีปล่อยปลา จำนวน 97,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระกุศล ณ ท่าน้ำวัดพนัญเชิง วรวิหาร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จากนั้น เวลา 17.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายภาณุพงศ์ ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายบุญฉลอง มีการุน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวฝนทิพย์ แจ่มจำรัส รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายบุญฉลอง มีการุน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีสักการะและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ณ บริเวณอยุธยามหาปราสาท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม  ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 นายณฐกร นวลทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายณฐกร นวลทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยได้ร่วมวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 07.15 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายภาณุพงศ์ ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง บูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  จากนั้น เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ เนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก วันพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป พร้อมทั้งวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายณฐกร นวลทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวเมษยา โรจนอารีย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการธุรการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณโดมข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น เวลา 17.00 น. นำโดยนางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.45 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายภาณุพงศ์ ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น เวลา 17.00 น นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วม พิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  และได้ร่วมวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายณฐกร นวลทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายภาณุพงศ์ ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 71 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวเมษยา โรจนอารีย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นำโดย นางลักขณา อินทราเวียง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภัทริน รินธราศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการธุรการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) และกิจกรรมย้อนรำลึก ครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ณ อาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการธุรการ นำโดย นายภาณุพงศ์ ประดิษฐ์ผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายณฐกร นวลทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวเมษยา โรจนอารีย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายณฐกร นวลทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางพุ่มดอกไม้สดงานพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาหรือวันที่ระลึกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อนุเสาวรีย์ พระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 และพิธีถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ  นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสูด ประธานในพิธีเปิด โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววริศรา นวลโคกสูง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์ ได้มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ประดิษฐ์ผล พร้อมทั้งคณะข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน รัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2484) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวกัลยกร  เทียนสวัสดิ์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้นางสาวเมษยา โรจนอารีย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ อนุสรณสถานบ้านพรานนก วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่  5  ธันวาคม  2564  นางสาวกัลยกร  เทียนสวัสดิ์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการธุรการ  เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 8  ธันวาคม  2564  นางสาวกัลยกร  เทียนสวัสดิ์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  และนายชัยปรมัตถ์  จิตมหาวงศ์  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ  ร่วมกับอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลืองทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมมอบสิ่งของสำหรับจับสลากในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ  สำนักงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่  13  ธันวาคม  2564  นางสาวกัลยกร  เทียนสวัสดิ์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้นายชัยปรมัตถ์  จิตมหาวงศ์  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะข้าราชการธุรการ  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”  ประจำปี พ.ศ.2564  ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุุธยา นำโดย นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ที่พักอาศัยของบุคลากรในสำนักงาน พร้อมทั้งมอบของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564และในวันที่ 26 ตุลาคม2564อัยการจังหวัดคดีศาลาแขวงฯพร้อมพนักงานอัยการร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรประสบอุทกภัยดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชัยปรมัตถ์ จิตมหาวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัด และคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โดมเอนกประสงค์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ประติมากรรมลอยองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวเมษยา โรจนอารีย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ได้รับมอบหมายจากอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๑ ชั้น  ๑  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวกัลยกร  เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากร ร่วมมอบชุด  PPE  จำนวน 80 ชุด , เครื่องฆ่าเชื้อ  UV  จำนวน 3 เครื่อง , และหน้ากาก N95 จำนวน 320 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นำโดยท่านกัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ  ข้าราชการธุรการและบุคลากร  ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” กับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการ ศบสค.อส. สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นางสาววริศรา  นวลโคกสูง อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพานพุ่มดอกไม้สด    เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

        สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภาค 1 เดิมมีที่ทำการอยู่ในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.ท่านสุชาติ ไตรประสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ได้ปรารภกับท่านบรรจง กันตวิรุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะนั้น ขอที่ดินเพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานอัยการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความกรุณาจัดที่ดินให้ 4 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา รวมทั้งได้ขอที่ดินเพิ่มอีก 2 งาน 72 ตารางวา จากนายจตุรงค์นางขวัญลักษณ์ ด่านชัยวิโรจน์ และนายวรพจน์ นายสมพิศ ด่านชัยวิจิตร ผู้บริจาคที่ดินให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างศูนย์ราชการ และได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 1 แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2539 งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2542 ลักษณะตัวอาคารสำนักงานอัยการภาค 1 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ตามแบบของกรมโยธาธิการหลังคาสีน้ำเงินจำนวน 2 หลัง ต่อเชื่อมกัน ต่อมาเดือนมกราคม 2543 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จึงย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานอัยการภาค 1 โดยมี   นายบุญฉลอง มีการุณ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลอัพเดท ล่าสุด วันที่ 3 เมษายน 2566

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”


พันธกิจ (Missions)

  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ

โครงสร้าง (Structure)

นโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด

     “PUBLIC TRUST”

นโยบายที่ 1 สังคม ประชาชน เชื่อมั่น
     สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ ผลักดันให้กระบวนการบังคับคดีและการประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาทในชั้นพนักงานอัยการมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่น และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประชาชน

นโยบายที่ 2 บริหารทันสมัย
     เพิ่มกลไกการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุดให้มีความทันสมัย สร้างทัศนคติการทํางานเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ปรับปรุงรูปแบบการทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุดให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ ศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมทํางานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 3 บุคลากรมีคุณธรรม
     พัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเป็นคนดีและคนเก่ง โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายบุญฉลอง มีการุณ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

นายชัยปรมัตถ์  จิตมหาวงศ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางลักขณา อินทราเวียง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวฝนทิพย์ แจ่มจำรัส
รองอัยการจังหวัด

นายภาณุพงศ์  ประดิษฐ์ผล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาววรา อ่อนศรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางสาวรัตนา ยิ้มเทพ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

นางเกศินี ล้ําเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวณฑิชา นากสุวรรณชาติ
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.อรพรรณ พาทีทิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชลพัฒน์ ดวงภักดี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววรรณวิมล  สุดสวาท 
พนักงานธุรการ

น.ส.ขนิษฐา ชาวอบทม
นักการภารโรง

นางมาลี ญาณสมบัติ
นิติกรชํานาญการ
.

นางชลิตา พิชัย 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเหมวรรณ  เสถียรรูป 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายวิฑูร รัมมะสังข์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอภิภู จอมแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวลธิตา  เงินมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณวิมล  สุดสวาท 
พนักงานธุรการ

นายพิริยะ กลั่นใสสุข
พนักงานขับรถยนต์

1. นายสมมาท อินทโรดม พ.ศ. 2518 – 2520
 2. นายสกล วินชชานนท์  พ.ศ. 2520 – 2521
 3. นายไพศาล แจ่มเหมือน พ.ศ. 2521 – 2522
 4. นายอภิชาต อาสภวิริยะ พ.ศ. 2522 – 2523
 5. นายคณิต มีรักษา  พ.ศ. 2523 – 2525
 6. นายสุทัศน์ ม่วงศิริ  พ.ศ. 2525 – 2526 
 7. นายวัฒนา อารีรัชกุล  พ.ศ. 2526 – 2527
 8. นายปฏิภาณ จินารัตน์  พ.ศ. 2527 – 2529
 9. นายสมบูรณ์ บริสุทธิ์  พ.ศ. 2529 – 2530
 10. นายสมภพ กิติสุธาธรรม  พ.ศ. 2530 – 2532 
 11. นายนพดล วิลาวรรณ  พ.ศ. 2532 – 3534
 12. ร.ท.สถิตย์ นิมิตรศิลป์  พ.ศ. 2534 – 2536
 13. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร  พ.ศ. 2536 – 2538
 14. นายทัศนัย ปลอดเปลี่ยว  พ.ศ. 2538 – 2539
 15. นายเดชอุดม วีระวานิช  พ.ศ. 2539 – 2540
 16. นายดําริ เฉลิมวงศ์  พ.ศ. 2540 – 2541
 17. นายชัยโรจน์ เกิดวิบูลย์เวช  พ.ศ. 2541 – 2542
 18. นางสาวภิญทพ บุนนาค  พ.ศ. 2542 – 2543
 19. นางสาวบุญทอง เอี่ยมอร่ามศักดิ์ พ.ศ. 2543 – 2544
 20. นางกุลวดี ฤกษ์สมบูรณ์ดี  พ.ศ. 2544 – 2545
 21. นายสุชาติ หล่อโลหการ พ.ศ. 2545 – 2546 
 22. นายนิพนธ์ บุรัสการ  พ.ศ. 2546 – 2547 
 23. นายภควัต สุวรรณวงศ์  พ.ศ. 2547 – 2548
 24. นายพันธุ์โชติ บุญศิริ  พ.ศ. 2548 – 2549
 25. นายนิพนธ์ ผังสุวรรณดํารง พ.ศ. 2549 – 2550
 26. นางสิริญา อินทามระ พ.ศ. 2550 – 2551
 27. นายเทอดศักดิ์ พาหุสัจจะลักษณ์  พ.ศ. 2551 – 2553
 28. นายเสนีย์ ประภัสสรางกูร  1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554
 29. นางศศิเพ็ญ นุชนารถ  1 เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2555
 30. นางสาวบงกชทพ เสรีเลิศวิวัฒน์ 2 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2557
 31. นางประไพ จิระพรวัชรานนท์ 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558
 32. นายวีรพล โมระกรานต์  1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559
 33. นางจุไรรัตน์ สายเจริญ 1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560
 34. นายสันติ พงษ์โต 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561
 35. นายสุกรี เกษอมรวัฒนา 1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
 36. นางสาวพรพิชชา สองสี 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
 37. นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
 38. นางสาวกัลยกร  เทียนสวัสดิ์  1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565
39. นายณฐกร นวลทอง 1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
40. นายบุญฉลอง มีการุณ 1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

สถิติงาน

ประเภทสำนวนปี พ.ศ.
2558
ปี พ.ศ.
2559
ปี พ.ศ.
2560
ปี พ.ศ.
2561
ปี พ.ศ.
2562
ปี พ.ศ.
2563
ปี พ.ศ.
2564

ปี พ.ศ.
2565

ส.๑503864645535490411 394 534
ส.1 ฟื้นฟู1731052896301,5581,381 1,124 101
ส.2296364275234178154 154 134
ส.2 ก15,22114,24840,59211,1042,4235,791 939 1,168
ส.37784342222 7 3
ส.4(ฟ้องวาจา)2,6912,5092,1712,6972,4151,927 2,683 4,911
ส.5 ก(คดีแพ่ง)4346331698588 53 58

เอกสารเผยแพร่

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา
๑. ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
๒. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง เพียงเท่านั้น บุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน
๓. การร้องขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้อง  ค่าสัญญาประกัน  ค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
๔. การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกันตัว และสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่สำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู  หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้  สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด
๕. เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องสัญญาประกันตัว  และหลักประกัน  พร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง  กรณีผู้ร้องขอประกันมากราย  จะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ
๖. การพิจารณาคำขอประกันตัว  ปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามขอ  ฉะนั้น  อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว
๗. พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา  ๒๐  นาที  นับแต่รับคำร้อง  เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าว  ให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน  ๓๐  นาที  นับแต่รับคำร้อง  โดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว
๘.จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่  ไม่มีเจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์คำร้อง  รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่  เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ

กระบวนงานดังกล่าว  ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ตรวจสอบหลักฐานจนกระทั่งแจ้งผลการพิจารณา  และทำสัญญาประกันแล้วเสร็จ  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๒๐  นาที  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน  ๓๐  นาที  นับแต่รับคำร้อง  โดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวให้ทราบเหตุดังกล่าว

ประเภทคดีราคาประเมิน
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ100,000บาทขึ้นไป
แจ้งความเท็จ50,000บาทขึ้นไป
ฟ้องเท็จ80,000บาทขึ้นไป
เบิกความเท็จ50,000บาทขึ้นไป
ทำให้เกิดเพลิงไหม้100,000บาทขึ้นไป
ทำลายเอกสาร ปลอมแปลงเอกสาร100,000บาทขึ้นไป
ปลอมแปลงเอกสารราชการ100,000บาทขึ้นไป
ข่มขืนกระทำชำเรา100,000บาทขึ้นไป
โทรมหญิง , ธุระจัดหาหญิง200,000บาทขึ้นไป
อนาจาร50,000บาทขึ้นไป
พรากผู้เยาว์100,000บาทขึ้นไป
ฆ่าผู้อื่น300,000บาทขึ้นไป
ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์350,000บาทขึ้นไป
พยายามฆ่า200,000บาทขึ้นไป
ขับรถประมาท คนตาย100,000บาทขึ้นไป
ขับรถรับจ้างประมาท คนตาย150,000บาทขึ้นไป
ทำร้ายร่างการสาหัส , ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา100,000บาทขึ้นไป
ลักทรัพย์50,000บาทขึ้นไป
ลักทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์100,000บาทขึ้นไป
วิ่งราวทรัพย์ , กรรโชกทรัพย์100,000บาทขึ้นไป
ยักยอกทรัพย์100,000บาทขึ้นไป
ชิงทรัพย์150,000บาทขึ้นไป
ฉ้อโกง100,000บาทขึ้นไป
ปล้นทรัพย์200,000บาทขึ้นไป
รับของโจร80,000บาทขึ้นไป
ทำให้เสียทรัพย์ , บุกรุก50,000บาทขึ้นไป
ซ่องโจรไม่มีของกลาง10,000บาทขึ้นไป
ซ่องโจรมีของกลาง50,000บาทขึ้นไป
มีกัญชาไว้ในครอบครอง30,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายกัญชาเล็กน้อย50,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายกัญชามาก100,000บาทขึ้นไป
มีเฮโรอีนไม่เกิน 10 กรัม100,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีนไม่เกิน 1 กรัม100,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีนไม่เกิน 5 กรัม150,000บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีน เกิน 5 กรัม400,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ป่าไม้ , ศุลกากร แร่ , โรงงาน100,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . ลิขสิทธิ์ , ยา , คนต่างด้าว50,000บาทขึ้นไป
พ . ร . บ . อาคาร80,000บาทขึ้นไป
เจ้าสำนัก20,000บาทขึ้นไป
ค้าประเวณี5,000บาทขึ้นไป
ขับรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกิน100,000บาทขึ้นไป
อาวุธปืนไม่มีทะเบียน30,000บาทขึ้นไป
อาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น30,000บาทขึ้นไป
กระสุนปืนเล็กน้อย30,000บาทขึ้นไป
พกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน30,000บาทขึ้นไป
พกพาอาวุธปืนมีทะเบียน10,000บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป่าสงวน วรรคแรก50,000บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป่าสงวน วรรคสอง100,000บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็คหนึ่งในสาม แต่ไม่เกิน 50,000 บาทขึ้นไป

จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
อาคารสำนักงานอัยการภาค 1  ตึก 1 ชั้น 1
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035-336600  Fax. 035-336578
e-mail : ayuthya-sum@ago.go.th