ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการของอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑ และคณะ

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔


กิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและทำความดีเพื่อสังคม ๒๕๖๔

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและทำความดีเพื่อสังคม โดยมอบหมายให้ นายมนตรี สิงหะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พักคอย ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.


ประชุมการดำเนินงานตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมการดำเนินงานตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอัยการภาค 1


เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2549  มีความเป็นมาเนื่องมาจาก กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ข้อ.12  ให้ยกเลิกความใน (13) ของข้อ.3 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.2546 และกำหนดให้ มีสำนักงานคดีแรงงานเขต ให้มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการบริหารและการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค   1
(ข) รับผิดชอบการบริหารและการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ           ข้อบังคับ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีแรงงานเขต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจกรรมทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ       นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินการบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีแรงงานเขต
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการฝ่ายคดีแพ่งเขต มีอำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบงานดำเนินคดีแพ่งทั้งปวงซึ่งอยู่ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการเขต ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต มีอำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบงานดำเนินคดีแรงงานของสำนักงานคดีแรงงานเขต ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจและหน้าที่
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑

           ประกาศคณะกรรมการอัยการ  เรื่องการแบ่งหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๔ ฯลฯ
ข้อ ๖. ให้แบ่งหน่วยงานราชการอัยการออกเป็นหน่วยงานราชการภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้
                 (๓๘) สำนักงานคดีแรงงานภาค  
                           (ก) สำนักอำนวยการ
                           (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค
                           (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ฯลฯ

ข้อ ๗. ให้หน่วยงานราชการอัยการตามข้อ ๖ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
                 (๓๘) สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑  มีอธิบดีอัยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
                 (ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
                 (ข) รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือ    สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาค  ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
                 (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานคดีแรงงานภาค มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
                 (ก) สำนักอำนวยการ  มีอำนาจและหน้าที่
                              (๑)  รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบบคดี  งานบริหารงานบุคคล  งานเลขานุการนักบริหาร  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานคดีแรงงานภาค
                              (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค  มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  มีอำนาจและหน้าที่
                               (๑) รับผิดชอบงานดำเนินคดีแรงงานของสำนักงานคดีแรงงานภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
                               (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                (ค)  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
                               (๑) รับผิดชอบงานดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานคดีแรงงานภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
                               (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑  รับผิดชอบการดำเนินคดีแรงงานภายในจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๑  ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑  รับผิดชอบและกำกับดูแลการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการจังหวัดต่างๆ ภายในภาค ๑ ดังนี้  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสระบุรี   

โครงสร้างสำนักงาน

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ – สกุลตำแหน่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ – ถึงวันที่
๑. นายมณเฑียร  รัตนปรีดากุลอธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต ๑๑๖ ตุลาคม.๒๕๔๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๒. นางสมสุข  มีวุฒิสมอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๓. นางปิยะพันธุ์  อุดมศิลปอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔. นายนิวาส  นิวาสวุฒิกิจอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๕. นายยงยุทธ  สิทธิธัญกิจอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๖. นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุลอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๗.นายพูนศักดิ์  อุทกภาชน์อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๘.นายณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๙.นางสาวแววรวี  สังขพงษ์อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑๐. นายวิรัช ธัญญะกิจอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๑. นายกฤษณะ กสิโสภาอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๒. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ
อธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑
นายอิศเรศ ทิพย์ชูวงศ์
รองอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑
นายณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์
อัยการอาวุโส

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๑

นางสาวกฤตยานันทน์ คงเมือง
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๑
นายพลธรรม ปันต๊ะ
 อัยการอาวุโส 
นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
อัยการอาวุโส

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๑

นายสันติ พงษ์โต
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๑
 
นายณัฐวุฒิ เนืองทอง
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
 นายวชิระ สนธิรักษ์
 อัยการอาวุโส
นายทวีทรัพย์ เขียวรัตน์
อัยการอาวุโส
นายกฤษณะ กสิโสภา
 อัยการอาวุโส
นายประสาน ผาณิตมาส
 อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางสาวภัทราวดี อังกุลดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนครินทร์ สุกิจจากร
นิติกรชำนาญการ
นายภคพล สุขสวัสดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐวิภา ขาวผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิริลักษณ์ มันทากาศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายสมศักดิ์ อภิพรชัย
พนักงานขับรถยนต์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. กระบวนงานธุรการด้านคดีแรงงาน  

๒. กระบวนงานของพนักงานอัยการด้านคดีแรงงาน

สถิติปริมาณคดี สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑

สำนวนคดีปี พ.ศ.2556ปี พ.ศ.2557ปี พ.ศ.2558ปี พ.ศ.2559ปี พ.ศ.2560ปี พ.ศ.2561ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563   
ปี พ.ศ.2564ปี พ.ศ.2565
คดีแพ่ง524455790722483634213260282271
คดีแรงงาน2715274568942312688217274
รวม55147081711785721057339348499545

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑  
อาคารสำนักงานอัยการภาค ๑  ตำบลคลองสวนพลู  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๓๔๕๙๑๕  โทรสาร  ๐๓๕๓๔๕๙๑๕
 e-mail : region1-civil@ago.go.th