ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธศิริ

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพร โดยผู้นำ ๓ ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริตส์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธศิริ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับ

เครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด

ของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ร่วมงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พีธิปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระกุศล ณ ท่าน้ำวัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระกุศล

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ วัดป่าเทพเนรมิต

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี  เปิดทำการเมื่อวันที่  18  เมษายน  2548  โดยนายบุญสืบ  ศิริ  เป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบบุรี   โดยใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2  ต่อมาปี 2553  ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่  ชั้น 3  ขนาดห้อง 111 ตารางวา โดยมีพนักงานอัยการ 3 คน  ธุรการ 3 คน และจ้างเหมาบริการ 2 คน

 คณะ กรรมการอัยการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แบ่งหน่วยงานและกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการอัยการเรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

                        ข้อ ๖ ให้แบ่งหน่วยงานราชการอัยการออกเป็นหน่วยงานราชการภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

     (๔๔) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

             (ก)  สำนักอำนวยการ

                  ข้อ ๗  ให้หน่วยงานราชการตามข้อ ๖ มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (๔๔)  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ ปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

              (ก)  รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆ ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งว่าด้วยการนั้น

              (ข)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

              (ก)  สำนักงานอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่

                    ๑)  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

                    ๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผังกระบวนงานอาญา แพ่ง และงานธุรการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

1.ดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เด็กหรือเยาวชน ซึ่งมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ในวันกระทำความผิดต้องหาว่ากระทำความผิดโดยเด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ หรือกระทำความผิดในเขตอำนาจของศาลจังหวัดลพบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

 1. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ฟ้องคดีแทนเด็กปฏิเสธความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย
 • ร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดีฟ้อง
 • ขอให้รับเด็กเป็นบุตร ในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้
 • เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง เช่น ฟ้องคดีผู้สืบสันดานในการฟ้องบุพการีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา อันได้แก่ ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 • ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง
 • ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง และร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครองและมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครอง
 • ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินหรือแถลงถึงความเป็นอยู่ของทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง
 • ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง
 • ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรม ฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม
 • ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล,หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์ หรือบุคคลวิกลจริตหรือผู้ไม่สามารถจัดการงานตนเองได้และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
 • ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีเจ้าของมรดกตายทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์ หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดก หรือ ข้อกำหนดพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีผลบังคับ

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผังกระบวนงานอาญา

ผังกระบวนงานแพ่ง

ผังกระบวนธุรการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

ทำเนียบอัยการ

๑.  นายบุญสืบ ศิริ๑๘ เม.ย. ๒๕๔๘ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๔๙
๒.  นายกฤษณะ กสิโสภา๑ เม.ย. ๒๕๔๙ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๐
๓.  นายอรัญ ทั่งทองแท้๑ เม.ย. ๒๕๕๐ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๑
๔.  นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย๑ เม.ย. ๒๕๕๓ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔
๕.  ว่าที่ พ.ต.ต. พลณัฏฐ์ เสียมทอง๑ เม.ย. ๒๕๕๓ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔
๖.  นางสาวบงกชทิพ เสรีเลิศวิวัฒน์๑ เม.ย. ๒๕๕๔ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
๗.  ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ พรหมเมศร์๑ เม.ย. ๒๕๕๕ – ๓๐  มี.ค. ๒๕๕๗
๘.นางวิชญา หาญนัทธี ๑ เม.ย. ๒๕๕๗ – ๓๐  มี.ค. ๒๕๕๘
๙.นายสัญชัย กรุงกาญจนา ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ – ๓๐  มี.ค. ๒๕๕๙
๑๐.นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ – ๒ เม.ษ. ๒๕๖๐
๑๑.นางสาวกฤตยานันทน์ คงเมือง ๓ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๑  เม.ษ. ๒๕๖๑
๑๒.นางสาวณัฐหทัย ชีวรัฐอุทัยวงศ์ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ – ๓๑  มี.ค. ๒๕๖๒
๑๓.นางศศิธร จันทราธิบดี ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ – ๓๑  มี.ค. ๒๕๖๓
๑๔.นางจตุพร อาจคงหาญ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๑  มี.ค. ๒๕๖๔
๑๕.นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๑  มี.ค. ๒๕๖๕
๑๖.นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๑๗.นายนาวี พุอ้อย ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

นายนาวี พุอ้อย
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธศิริ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายกมลภพ จิตรณรงค์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางบุษกร ดอนดาไพร
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นายคีรีวัชร ปิ่นแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ศิริกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอรรคเดช บุตรไชย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววารีลักษณ์ เนียมลอย
นักการภารโรง

สถิติคดี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
สถิติคดีสำนวน ส.1 (สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหา), ส.1 คดีมาตราการพิเศษ

ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25639111312163412138657146
25646659348549101281
256596121110587114911103
2566499481042959
     
         
           
       
          

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-770201 โทรสาร 036-770204
E-Mail : Loburi-ju@ago.go.th