ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี พร้อมคณะ
ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี

ร่วมงานพิธีวันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

Show More Show Less

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี
มอบให้นางสาววรินทร วารี อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
>>>รายละเอียด ครั้งที่ 1 <<<
>>>รายละเอียด ครั้งที่ 2 <<<

ประกาศเจตนารมณ์ 2566 No Gift Policy


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

                 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี เริ่มเปิดทำการเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งขณะนั้นได้เช่าตึกแถวของเอกชนเป็นที่ทำการ โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ทำการ

                 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับจัดสรรที่ดินจากที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคารที่ทำการแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วย ๑. สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ๒. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ๓. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และ ทั้งสามสำนักงานดังกล่าวได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน


อำนาจหน้าที่

              พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีมีอำนาจฟ้องผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาทุกประเภทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงนนทบุรี  และมีอำนาจในการว่าต่างและแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  เทศบาล  หรือนิติบุคคลของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็นคดีพิพาทกับรัฐบาล ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงนนทบุรี   ซึ่งได้แก่ คดีอาญาในฐานความผิดที่มีอัตราโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอัตราโทษดังกล่าว  และเมื่อฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลแล้ว  พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการนำเสนอพยานหลักฐานต่าง ๆ ต่อศาล  เพื่อที่จะแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา   ส่วนในคดีแพ่ง เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000.-บาท   ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องคดีต่อศาล พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการว่าต่างและแก้ต่างคดีให้กับหน่วยงานของรัฐ   

              ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการล้วนเป็นไปเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม นอกจากนี้ พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรียังมีอำนาจและหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ การร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การเข้าร่วมในการสอบสวนผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่  3 ปีขึ้นไป หรือคดีทำร้ายร่างกายในคดีที่เด็กร้องขอ   การเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพการตายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ (การวิสามัญฆาตกรรม) หรือการตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน เช่น นักโทษตายในเรือนจำ หรือผู้ต้องหาตายในห้องควบคุมของเจ้าพนักงานตำรวจ  การดำเนินคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เช่นคดีอุทลุม ซึ่งห้ามมิให้ผู้สืบสันดาน       (ลูก,หลาน) ดำเนินคดีกับบุพการี (บิดา,มารดา,ปู่,ย่า,ตา,ยาย) กฎหมายก็ได้กำหนดให้พนักงานอัยการฟ้องคดีแทนบุคคลดังกล่าวได้โดยเฉพาะและพนักงานอัยการในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจในการฟ้องร้องนิติบุคคลที่ทำผิดสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000.-บาทได้ด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ
อัยการจังหวัด

นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล
อัยการอาวุโส

นายวีรพล โมระกรานต์
อัยการอาวุโส

นางภิญญดา เพชรทอง
อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายโชติ จ้ายหนองบัว
รองอัยการจังหวัด

นางสาวชิสา ฉัตรงามอภิชาติ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวธนัญชนก ยอดสนิท
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาววรินทร วารี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายจักริน สุวรรณมัย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นางอรัญญา  เกิดทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางคณินทร   เจียมสุบุตร
นิติกรชำนาญการ

ว่าที่ รต.หญิงยิ่งพันธุ์ ถาวรแก้ว นิติกรชำนาญการ

นางรุ่งทิวา จีนประมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางฐิฏิวรรณ   ศรีถัทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเสาวณี   หลวงอินทร์คีรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ เข่งแก้ว
นักจัดการงาานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ นิ่มจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิการ

นางสาวอาทิตยา ปูนพันธ์ฉาย 
นิติกรปฏิบัติการ

นายอภิชาติ คชสวัสดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายนำชัย วิสุทธากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสิริรัตน์ โอ่เอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวสุเนตรา บุตรธงชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายพรเทพ เสน่หา
พนักงานขับรถยนต์

ทำเนียบอัยการ
ลำดับ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
(ปี พ.ศ.)
1ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร2532 – 2534
2นายนันทศักดิ์ พูลสุข2534 – 2536
3นายเข็มชัย ชุติวงศ์2536 – 2537
4นางสายสุดา เศรษฐบุตร2537 – 2538
5นายนพดล อเนกบุณย์2538 – 2539
6นายอนุพนธ์ เกตุสมบูรณ์2539 – 2541
7นางชนิญญา ชัยสุวรรณ2541 – 2543
8นายชาตรี สุวรรณิน2543 – 2544
9นางพฤฒิพร เนติโพธิ์2544 – 2545
10นางนัชรี สุขวนิช2545 – 2546
11นางสาวปราณี รัตนชัยวงศ์2546 – 2547
12นายประพฤทธิ์ จารุนิธิ2547 – 2548
13นางศิริมาศ ตัญจพัฒน์กุล2548 – 2549
14นายสมชาย พงษ์บูรณกิจ2549 – 2550
15นางพวงรัตน์ วิเชียรสรรค์2550 – 2551
16นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง2551 – 2552
17นายเพิ่มสิน วิชิตนาค2552 – 2553
18นายพงศ์ปกรณ์ รุจิระชุณห์2553 – 2554
19นางสาวรวีวรรณ อัศวกุล2554 – 2555
20นางสมศิริ  ชำนาญชานันท์2555 – 2562
21นายไพรวัลย์ จันทรสิทธิผล2562 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ปี พ.ศ.ส.1ส.1
ส.2ส.3ส.4
วาจา
ส.5
ส.6ส.7
25573461,270210422,2554939 9
2556743 800661 1484,245 65 8630 
2555453 401 443 154 2,378 117 73 24 

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
>>>รายละเอียด<<<

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี    11000
โทรศัพท์    025802115-6
E-mail : nont-sum@ago.go.th