ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยนางสาวภาพิมล สิมะเสถียร อัยการจังหวัดผู้ช่วย และบุคลากร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิปเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดย นางสาวศุภกาญจน์ ตันตราภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (ที่ว่าการอำเภอธัญบุรีหลังเก่า) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดย นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง และอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดย นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางสาวศุภกาญจน์ ตันตราภรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธงของส่วนราชการ


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนางสาวภาพิมล สิมะเสถียร อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

*******************************************************************************************************************************************

              โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลจังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดตรัง ศาลจังหวัดนครปฐม ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และศาลจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6ก หน้า 19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 นั้น

            สำนักงานอัยการสูงสุดจึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินคดีด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ดังนั้น  สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)  จึงได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 ซึ่งมีเขตอำนาจตลอดจังหวัดปทุมธานี โดยในการเปิดทำการครั้งแรกได้เช่าอาคารอยู่บริเวณ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และต่อมาในปี พ.ศ.2543 ได้ย้ายที่ทำการมาที่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี

            ในปี พ.ศ.2546 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ. ศ. 2546 ข้อ 39  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 120   ตอน  117  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2546  เปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานอัยการในภูมิภาคใหม่  จากเดิม  คือ  สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) เป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

           ต่อมาสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ได้ดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น ซึ่งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้ย้ายที่ทำการอีกครั้ง โดยย้ายที่ทำการขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน

************************************************************************************************

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ชั้น 3 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
102 หมู่ 4 ตำบลรังสิต  ถนนรังสิต-นครนายก
อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์  12110
——————————————————————————–
โทรศัพท์  :  0-2577-6671-72
อีเมล์   :  pathum-ju@ago.go.th
——————————————————————————–

——————————————————————————–
ผู้ดูแลรับผิดชอบเว็บไซด์สำนักงาน
waraporn2023@gmail.com
 ———————————————————————————


เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม “วันรพี” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี


เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยนางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าน้ำสวนเทพปทุม, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคาราลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖