ภาพกิจกรรม

  • ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
  • ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
  • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
  • ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
  • จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

            สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี เริ่มก่อตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2472 เดิมตั้งอยู่บริเวณศาลากลางหลังเก่า ซึ่งอยู่ระหว่างห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างศาลากลางหลังใหม่เพราะหลังเก่าชำรุดและเล็กมากอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ ศาลากลางหลังใหม่   พ.ศ. 2519 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ให้ยืมอาคารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
            เดิมสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี สังกัดกรมอัยการ ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อมาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 47 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 48 เรื่องการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ทั้งนี้โดยมีเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุงระบบบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานของอัยการให้มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการดำเนินคดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมยิ่งขึ้น จึงให้แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการอิสระ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานอัยการสูงสุด” อยู่ภายใต้การกำกับดูและของนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานีได้ย้ายมาทำการ ณ อาคารสำนักแห่งใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 89 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการอัยการ บ้านพักอัยการศาลสูง และบ้านพักข้าราชการธุรการ งบประมาณการก่อสร้าง 89,900,000.00 บาท (แปดสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

           ในปีพุทธศักราช 2563 สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอัยการสูงสุดให้ใช้พื้นที่สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งในการสร้าง พระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี “หลวงพ่อทองคำ”  พร้อมกับหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายวิเชียร พัชรธรรมพันธุ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดปทุมธานี
  เป็นประธานดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

          พระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี “หลวงพ่อทองคำ” ตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานีเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง
ปิดทองแท้ หน้าตัก 25 นิ้ว ความสูง 2.08 เมตร โดยหอพระฯรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีขนาดกว้าง 400 เซนติเมตร ความยาว 400 เซนติเมตร  ความสูง 680 เซนติเมตร เพื่อเป็นที่สักการบูชาของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวเมืองลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่

            เมื่อกล่าวถึงอัยการประชาชนส่วนมากจะไม่ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของอัยการอย่างถูกต้องแท้จริงประชาชนส่วนมากมักจะทราบแต่เพียง ว่า อัยการมีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยมักจะพูดกันอยู่เสมอว่า “อัยการมีหน้าที่เอาคนเข้าคุก” ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ มีกฎหมายฉบับใดที่ให้อำนาจอัยการเอาคนเข้าคุกที่ถูกต้องแล้ว อัยการมีอำนาจหน้าที่อย่างไรจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
            1. อำนวยความยุติธรรมได้แก่การบริหารงานยุติธรรมในส่วนของฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิต ร่าง กายและทรัพย์สิน โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบ สวนเสนอมา แล้ววินิจฉัยสั่ง คดีตลอด ทั้งดำเนินคดีอาญาทางศาลในฐานะทนายแผ่นดินตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งบัญญัติว่าเป็น อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
            2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐตรวจร่าง สัญญาตอบข้อหารือ
            3. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการ เช่น ในคดีแพ่งให้พนักงานอัยการเข้าไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้ความสามารถเสมือน ไร้ความสามารถคนสาบสูญการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนอกจากนั้นยังดำเนิน การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนผู้ยากไร้โดยจัดหาทนายอาสาให้ ตลอดทั้งการ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
เขตอำนาจหน้าที่
            สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานีมีเขตอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนและการดำเนินคดีในท้องที่ ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบด้วย สถานที่ตำรวจภูธร  6 แห่ง ได้แก่
            1. สถานทีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี
            2. สถานีตำรวจภูธรสามโคก
            3. สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต
            4. สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย
            5. สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง
            6. สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว

บุคลากร

1ขุนประกอบคดี  (ช่วง)พ.ศ. 24702472
2นายสวัสดิ์  เหมศรีชาติพ.ศ. 24722474
3หลวงประสารคดีพ.ศ. 24742476
4หลวงอรรถสุนทรกิติกวีพ.ศ. 24762478
5หลวงอรรถกวีพ.ศ. 24782480
6นายถวิลพ.ศ. 24802481
7นายวิชัยพ.ศ. 24812483
8นายคำพันมาลาพ.ศ. 24832484
9นายประชุมอนมานพ.ศ. 24852489
10นายสายพรหมณะนันท์พ.ศ. 24892498
11นายสำเภาคงชูพ.ศ. 24982501
12นายสิงห์ศารทูลทัตพ.ศ. 25012507
13นายแนบภักดีณรงค์พ.ศ. 25072510
14นายชนะอินทรานนท์พ.ศ. 25102513
15นายภาณุเจริญพูลพ.ศ. 25132514
16นายสำเริงโชคดาราพ.ศ. 25142515
17นายโกเมนภัทรภิรมย์พ.ศ. 25152517
18นายกุศลพลอยแก้วพ.ศ. 25172518
19นายแสวงศุภฤกษ์พ.ศ. 25182520
20นายพนมรุจิรุชุณห์พ.ศ. 25202522
21นายวิวัฒน์วรสิงห์พ.ศ. 25222524
22นายสอาดดิษฐ์พานิชพ.ศ. 25242525
23นายสนิทสนั่นศิลป์พ.ศ. 25252526
24นายเมธาผกาชลพ.ศ. 25262528
25นายเชาว์วามสิงห์พ.ศ. 25282530
26นายขจรศักดิ์สมานชาติพ.ศ. 25302533
27นายสัมพันธ์สาระธณะพ.ศ. 25332536
28นายกิตติบุศยพลากรพ.ศ. 25362537
29นายเข็มชัยชุติวงศ์พ.ศ. 25372537
30นางพวงเพชรดำรงมงคลกุลพ.ศ. 25372538
31นายประศาสน์บุญญาธิการพ.ศ. 25382539
32นางสาวจุฑาพรเอื้อนครินทร์พ.ศ. 25392541
33นางสาวกมลกานต์ศรีประไพพ.ศ. 25412543
34นายสิริวัฒก์แสงธรรมธรพ.ศ. 25432544
35นางสาวภิญทิพย์บุนนาคพ.ศ. 25442545
36นายกิติศักดิ์สุคนธฉายาพ.ศ. 25452545
37นายณรงค์ชโลปถัมภ์พ.ศ. 25452545
38นางนัชรีสุขวนิชพ.ศ. 25462547
39นายชวลิตสุวรรณภูชัยพ.ศ. 25472548
40นายชินวัฒน์เรืองศรีมั่นพ.ศ. 25482549
41นายสาโรชนักเบศร์1 เมษายน 254931 มีนาคม 2550
42นางวารุณีศุขอารีย์1 เมษายน 255031 มีนาคม 2551
43นางสาวพรดารัตนจินดา1 เมษายน 255131 มีนาคม 2552
44นางสาวกานดาภู่เชี่ยวชาญวิทย์1 เมษายน 255231 มีนาคม 2553
45เรือเอกณัฐวัฒน์จิตรสำเริง1 เมษายน 255331 มีนาคม 2554
46นางเกวลีจินดาสมบัติเจริญ1 เมษายน 255431 มีนาคม 2555
47นายณรงค์สินลอย1 เมษายน 255531 มีนาคม 2557
48นายสมชัยจันทรมัสการ1 เมษายน 255731 มีนาคม 2558
49นางปิยธิดาเจิมหรรษา1 เมษายน 255831 มีนาคม 2559
50นางอรทัยหวังวิวัฒนา1 เมษายน 255931 มีนาคม 2560
51นางนิรมลธำรงราชนิติ1 เมษายน 256031 มีนาคม 2561
52นายพงศ์พฤกษ์ภู่พฤกษา1 เมษายน 256131 มีนาคม 2562
53นายเกรียงวิศรัตนกัลยา1 เมษายน 256231 มีนาคม 2563
54นายวิเชียรพัชรธรรมพันธุ์1 เมษายน 256331 มีนาคม 2564
55นายสุพจน์พรรณรังษี1 เมษายน 256431 มีนาคม 2565
56นายฉัตรชัยตรีพิพัฒน์กุล1 เมษายน 256531 มีนาคม 2566
57นายนครเอี่ยมอาษา1 เมษายน 2566ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

จ้างเหมาบริการ

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว (ถ.346) 
89 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2599 1900 , 0 2599 1901 , 0 2599 1902 และ 0 2599 1904 จัดการมรดกหรือปรึกษาทางกฏหมาย 0 2599 1884
โทรสาร  0 2599 1906 และ 0 2599 1907
E-mail : pathum@ago.go.th