ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการภาค 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการภาค 1

วันที่ 23 กันยายน 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด นายสราวุธ ปิตุเตชะเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นางวัลยา สุวรรณมัย ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยมี อธิบดีอัยการภาค 1 อธิบดีอัยการ อัยการจังหวัด ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอัยการภาค 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการภาค 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคดีแรงงานภาค 1

วันที่ 19 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการภาค 1 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ขององค์กร ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการภาค 1 ชั้น 3

วันที่ 15 มีนาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการในการสืบพยานหลักฐานในระบบดิจิทัล ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การ Operation Underground Railroad (O.U.R.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญประเภทของพยาน ในรูปแบบดิจิทัลที่จะสามารถใช้พิสูจน์การกระทำความผิดในชั้นศาลของพนักงานอัยการ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะผู้ตรวจการอัยการ นายอดิศร ไชยคุปต์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการภาค 1 เดิมมีที่ทำการอยู่ในศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ต่อมานายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ได้ปรารภกับนายบรรจง กันตวิรุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น ขอที่ดินเพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานอัยการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความกรุณาจัดที่ดินให้จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา รวมทั้งได้ขอที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 2 งาน 72 ตารางวา จากนายจตุรงค์ นางขวัญลักษณ์ ด่านชัยวิโรจน์ และนายวรพจน์ นางสมพิศ ด่านชัยวิจิตร ผู้บริจาคที่ดินให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างศูนย์ราชการ และได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 1 แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2539 งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2542 ลักษณะตัวอาคารสำนักงานอัยการเขต 1 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ตามแบบของกรมโยธาธิการ หลังคาสีน้ำเงิน จำนวน 2 หลัง ต่อเชื่อมกัน ต่อมาเดือนมกราคม 2543 สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่ที่อาคารสำนักงานอัยการภาค 1 จนถึงปัจจุบัน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ

สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการ  และเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

          สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

          เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

การจัดตั้ง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

         

ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดท้องที่ของภาคภายในสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ข้อ 3 (1) สำนักงานอัยการภาค 1 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีเขตท้องที่ในจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

ก. การแบ่งหน่วยงาน
ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจ และหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2563 ข้อ 7 (57) กำหนดให้สำนักงานอัยการภาค 1 เป็นหน่วยราชการภายในสำนักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย
(ก) สำนักอำนวยการ
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 1
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ภาค 1
(จ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 1
ให้ “สำนักอำนวยการ” มีข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการเป็นผู้บังคับบัญชา
และข้อ 8 (57) กำหนดให้มีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(ก) รับผิดชอบงานบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ข) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการภาค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) สำนักอำนวยการ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสนับสนุนงานพนักงานอัยการ งานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานอัยการภาค 1
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑ ภาค 1 และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1 มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาคซึ่งไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค และงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการภาค รวมถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งคดีของอธิบดีอัยการภาคเกี่ยวกับการขออนุญาตฟ้อง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 1 มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้สำนักงานอัยการภาค 1 มีสำนักงานอัยการจังหวัดต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแล รวม 35 สำนักงาน ประกอบด้วย
(1) สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
(3) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(4) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับดดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(5) สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
(6) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
(7) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
(8) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
(9) สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
(10) สำงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
(11) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
(12) สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
(13) สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
(14) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
(15) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
(16) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
(17) สำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล
(18) สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
(19) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี
(20) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
(21) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
(22) สำนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
(23) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
(24) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
(25) สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
(26) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
(27) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
(28) สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
(29) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
(30) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
(31) สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
(32) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ
(33) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
(34) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

ข. ภารกิจ
1. อำนวยความยุติธรรม
2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
3. คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย

ค. อำนาจหน้าที่
ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจ และหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2563 ข้อ 8 (57) กำหนดให้
สำนักงานอัยการภาค มีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(ก) รับผิดชอบงานบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ข) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการภาค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) สำนักอำนวยการ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสนับสนุนงานพนักงานอัยการ งานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานอัยการภาค 1
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑ ภาค 1 และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1 มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาคซึ่งไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค และงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการภาค รวมถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งคดีของอธิบดีอัยการภาคเกี่ยวกับการขออนุญาตฟ้อง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 1 มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ (Missions)
 1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
 2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
 4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”
 • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
 • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
 • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
 • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
 • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
 • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย
โครงสร้าง (Structure)

รายชื่ออัยการพิเศษ  ประจำเขต ๑
                ๑.  หลวงอรรถวินิจ  เนตินาท                                           พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕
                ๒.  หลวงอรรถประกาศกิตการ                                        พ.ศ. ๒๕๐๕
                ๓.  นายโชติ  สุวรรณโพธิศรี                                           ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕
                ๔.  นายอำรุง สุนทรวร                                                     ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๖
                ๕.  นายขุน ศรียาภัย                                                         ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
                ๖.  นายสงวน ชูปัญญา                                                    ๑ เมษายน ๒๕๐๘
                ๗. นายโปร่ง เปล่งศรีงาม                                                ๑ เมษายน ๒๕๑๐
                ๘. นายบุญญฤทธิ์ เจริญผล                                            ๓ มิถุนายน ๒๕๑๒
                ๙. นายวิชุณห์ โพธิวิหค                                                   ๑  ตุลาคม ๒๕๑๒
                ๑๐. นายประสาร ศักดิ์ณรงค์                                           ๒ มกราคม ๒๕๑๓
                ๑๑. นายพัลลภ โชติพานิช                                               ๑ ธันวาคม ๒๕๑๔
                ๑๒. นายสนั่น รังควร                                                       ๒ ตุลาคม ๒๕๑๕
                ๑๓. นายอุทัย กัปปิยบุตร                                                 ๘  พฤศจิกายน ๒๕๑๖
                ๑๔. นายแปลก อักษรกูล                                                  ๙ ธันวาคม ๒๕๑๗
                ๑๕. นายเชิญ มีชูขันธ์                                                       ๑ ตุลาคม  ๒๕๑๘
                ๑๖. นายพิณ เจริญส่ง                                                     ๑๙ เมษายน ๒๕๑๙
                ๑๗. นายโกศล อนันตพงษ์                                              ๒๕ มกราคม ๒๕๒๐
                ๑๘. นายปรีชา โกไศยกานนท์                                         ๑๐ มกราคม ๒๕๒๑
                ๑๙. นายมรกต โกรสรทองศรี                                         ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓
                ๒๐. นายบุรี อาธารมาศ                                                    ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖
                ๒๑. นายสมมาท อินทโรดม                                             ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖
                ๒๒. นายเฉลิม กองแก้ว                                                   ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๘
                ๒๓. นายอมร มิลินทานุช                                                 ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
                ๒๔. นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์                                         ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒
                ๒๕. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม                                                     ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓
                ๒๖. นายสมพร พรหมหิตาธร                                       ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔
                ๒๗. นายประทีป เปรื่องวงศ์                                           ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
                ๒๘. นายประสาน  สุสิกขโกศล                                    ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

รายชื่ออธิบดีอัยการเขต ๑
                ๑.  นายประสาน สุสิกขโกศล                                         ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
                ๒.  นายอภิชาต อาสภวิริยะ                                             ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
                ๓.  นายวิวัฒน์ วรสิงห์                                                     ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
                ๔.  นายสมเพาะ บุญสวัสดิ์                                             ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
                ๕.  นายเมธา ผกาชล                                                         ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
                ๖.  นายประสาน หัตถกรรม                                           ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
                ๗.  นายปรีชา วราโห                                                       ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
                ๘.  นายสุธน แสงสายัณห์                                              ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
                ๙.  นายสุเมธ ชัยช่วงโชค                                                 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
                ๑๐.  นายสุวิทย์ ดิษฐแพ                                                   ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
                ๑๑.  หม่อมหลวงอัมพร ชยางกูร                                     ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๔๙
                ๑๒.  นายปรีชา บุญเงิน                                                   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
                ๑๓.  นายวิชิต แก่นกำจร                                                 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

รายชื่ออธิบดีอัยการภาค ๑
                ๑. นายวิชิต แก่นกำจร                                                       ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
                ๒. นายไพศาล หิรัญสาลี                                                 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
                ๓. นายประณต ผ่องแผ้ว                                                  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
                ๔. นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ                                    ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
                ๕. นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร                                          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
                ๖. นายสมศักดิ์   ติยะวานิช                                                ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
                ๗. นายศิริชัย  วิทยโชคกิติคุณ                                         ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
                ๘. นายพิเชษฐ์  เกษตรสิน                                                ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
                ๙. นายธีระนนท์ ไหวดี                                                    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔     ๑๐. นายพิจิตร จูฑะประชากุล                                       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค 1

นายพิจิตร จูฑะประชากุล
อธิบดีอัยการภาค 1

นายสุรพงศ์ ศันติวิชยะ
รองอธิบดีอัยการภาค 1

นายอุดมวิทย์ อริยสุนทร
รองอธิบดีอัยการภาค 1

นายสมศักดิ์ ติยะวานิช
อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการภาค 1)


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 1

นางสาวนิตยา เมืองมูล
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 1

พันตำรวจโท ไพฑูรย์ พันธุ์เจริญ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายนรศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร
อัยการอาวุโส

นายบำรุง เฟื่องเรือง
อัยการอาวุโส


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1

นายสุริยะ ถมยา
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1

นายนิทน เกตุลุนสงค์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายพงศ์พญา ศรีนพนิคม
อัยการอาวุโส

นางสาวบงกชทิพ เสรีเลิศวิวัฒน์
อัยการอาวุโส

นายปรีชา พงษ์พานิช
อัยการอาวุโส

นายเลิศชาย ณ นคร
อัยการอาวุโส


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 1

นายวีระพงษ์ ศิริ
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 1


สำนักอำนวยการ

นายวิเชียร ขยันกิจ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางภัทราพร สัมภวมาลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจีระศักดิ์ ไชยกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววรินทร วรรธนอารีย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชนิดา ทินกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ลุนบง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ฝ่ายคลังและพัสดุภาค

นางรัตนา มงคลนาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิไลวรรณ ผดุงรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายวินเลิศ สงสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวรัชดาภรณ์ ลูณสาคร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพัฒนา พุ่มศรีภักดิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนงลักษณ์ รัศมี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ฝ่ายนิติการคดีและวินัย และบริหารงานคดี

นายนิรุจน์ ทาตะรัตน์
นิติกรเชี่ยวชาญ

นางสาวณัฎฐญา ศึกษากิจ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางฐาปนี บัวสาย
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายบรรเจิด เจริญผล
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางทิพวัลย์ ชื่นฤทธิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาริษา ซาวทองคำ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวจรรยา กองแดน
นิติกรชำนาญการ

นางสาวรมณ พรหมมา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา สุขยานี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกชนิภา ขยายศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกนกพร กิ่งเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวบุษบา กรุดเนียม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางนุชจริน เสริมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกรกนก ครุธพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


จ้างเหมาบริการ

นางสาวสายพิณ เกตุฤกษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายบัณฑิต อินทับ
นิติกร

นายกำชัย รัศมี
พนักงานขับรถยนต์

นายจำเนียร ฤทธิสาร
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพงษ์ พวงยานี
พนักงานขับรถยนต์


เอกสารดาวน์โหลด

 • ใบลาป่วย/ลากิจ – (Word , PDF)
 • ใบลาพักผ่อน – (Word , PDF)
 • ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน – (Word , PDF)
 • ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร – (Word , PDF)
 • ใบลาอุปสมบท – (Word , PDF)
 • ใบลาไปต่างประเทศ – (Word , PDF)
 • ใบลาติดตามคู่สมรส – (Word , PDF)
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ – (Word , PDF)
 • ใบยกเลิกวันลา – (Word , PDF)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการภาค 1
สำนักงานอัยการภาค 1 ชั้น 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-346012-3   
 E-mail : region1@ago.go.th

สำนักงานอัยการภาค 1
ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
0 3534 6012-3, 0 3534 6866, 0 3534 884
อีเมล region1@ago.go.th