ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ กาญจนาชีวะ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 พร้อมคณะ

ได้ให้การต้อนรับท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 2

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 2 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร ปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Loading

เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 กรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด” และเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “อธิบดีกรมอัยการ” และ “รองอธิบดี” กรมอัยการ” เป็น “อัยการสูงสุด” และ “รองอัยการสูงสุด” ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานอัยการให้มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการดำเนินคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมยิ่งขึ้น

ตราสัญลักษณ์

โลโก้สำนักงาน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ที่มา : http://www2.ago.go.th/index.php/about/agohistory

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2  พัฒนามาจากส่วนงานคดีศาลสูงของสำนักงานอัยการภาค 2 ซึ่งเดิมนั้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2500 แบ่งส่วนราชการบริหารราชการส่วนกลางให้มีอัยการเขตเพื่อรับผิดชอบบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของกรมอัยการภายในเขตท้องที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของกรมอัยการ โดยสำนักงานอัยการเขตมีหน้าที่ประการหนึ่งคือการดำเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์และฎีกาภายในเขตท้องที่  โดยมีอัยการพิเศษประจำเขต เป็นผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและอำนวยการทั่วไป มีรองอัยการพิเศษประจำเขต เป็นผู้อำนวยการมีอัยการศาลสูง (อัยการฎีกาเขต /อัยการอุทธรณ์จังหวัด)    และเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ปฏิบัติ

          ต่อมา ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 47  และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด”  และต่อมาได้มีการปรับปรุง  การจัดระเบียบบริหารราชการของสำนักงานเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ  จึงได้มีการออกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 250/2538 เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการ ซึ่งตามคำสั่งนี้ได้มีตำแหน่งพนักงานอัยการขึ้นมาใหม่คือ อธิบดีอัยการฝ่ายและอธิบดีอัยการเขต  โดยเทียบกับตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายและอัยการพิเศษประจำเขตที่มีอยู่แต่เดิม
          ในปีพุทธศักราช 2539 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 423/2539 เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการ ซึ่งคำสั่งนี้ในสำนักงานหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีอัยการฝ่ายหรือรองอธิบดีอัยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชารองจากอธิบดีอัยการฝ่ายหรืออธิบดีอัยการเขตแล้วแต่กรณีก็ได้ และได้มีการยกฐานะอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับกองหรือหัวหน้าพนักงานอัยการหรือรองหัวหน้าพนักงานอัยการเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการพิเศษฝ่าย โดยในส่วนของสำนักงานอัยการเขตนั้นมีโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการดังนี้

          สำนักงานอัยการเขต
                    (ก)    ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการเขต
                    (ข)    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต
                    (ค)    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต
                    (ง)    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต

          ปีพุทธศักราช 2546 สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการแบ่งส่วนราชการอีกครั้งและจัดตั้งสำนักงานคดีศาลสูงเขต 1-9  ขึ้นตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 71/2546  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2546  โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายของสำนักงานคดีศาลสูงเขตอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการเขต ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งที่  149/2546  ลงวันที่ 21  เมษายน  2546  กำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคดีศาลสูงขึ้นใหม่และได้แต่งตั้งอัตรากำลังไว้ประจำสำนักงานตั้งแต่วันที่  28  เมษายน  2546  เป็นต้นมา  โดยได้มีคำสั่งให้มีสำนักงานย่อยภายในสังกัดสำนักงานคดีศาลสูงเขต 2 อีก 2 สำนักงาน คือ ฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นสำนักงานธุรการสนับสนุนงานสำนักงานคดีศาลสูงเขต  2 และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต  2

          ต่อมาปีพุทธศักราช 2550  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็น ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และในปี พ.ศ.2553 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการรวม 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒2553 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เมื่อได้มีการประกาศกฎหมายทั้งสองฉบับในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 75 ก ราชกิจจานุเบกษา 7 ธันวาคม 2553 แล้ว กฎหมายองค์กรอัยการทั้งสองฉบับนี้ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป 

          ในปี พ.ศ.2554  ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554  ได้มีการแบ่งหน่วยงานราชการภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดขึ้น โดยกำหนดในหมวด 1 หน่วยงานราชการอัยการ ข้อ 6 (40)  สำนักงานคดีศาลสูงภาค  (ก)  สำนักอำนวยการ  (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค 

          ในปี พ.ศ.2556 ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 ให้ยกเลิกความใน (40) ของข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 โดยให้มีสำนักงานต่อไปนี้แทน (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค

 การดำเนินคดีอาญาชั้นสูงของสำนักงานคดีศาลสูงภาค  เป็นไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ  พ.ศ.2563  ได้แก่  การดำเนินคดีอาญาตามอำนาจและหน้าที่ในทางอรรถคดีชั้นอุทธรณ์  และชั้นฎีกาของพนักงานอัยการ

          (1)   ดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค

          (2)  ดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีอาญาทั้งปวง  ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด  ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี

          (3)  ดำเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์เกี่ยวกับการล้มละลายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายกลางที่เกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

          (4)  ดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงในเขตท้องที่สำนักงานคดีศาลสูงภาคตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

          คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอัยการศาลสูงได้กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ  พ.ศ.2563  ได้แก่    

          (1) คดีอาญา ที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

          (2) คดีอาญาอยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

          (3) คดีอาญา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณา

          (4) คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการรับแก้ต่าง

          (5) คดีที่ศาลสั่งปรับนายประกันจำเลยหรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

          (6) คดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักรไทย 

          (7) คดีที่อัยการสูงสุดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศาลสูงจังหวัดภายในภาค 2      

          1. สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

          2. สำนักงานอัยการศาลแขวงชลบุรี

          3. สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

          4. สำนักงานอัยการศาลแขวงพัทยา

          5. สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

          6. สำนักงานอัยการศาลแขวงระยอง

          7. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

          8. สำนักงานอัยการจังหวัดตราด

          9. สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

          10. สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี

          11. สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี

          12. สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

          13. สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

นายธงชัย ทุมโฆสิต
28 เมษายน 2546 – 30 กันยายน 2546

นายวีระศักดิ์ บัวเพ็ชร
1 ตุลาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2547

นายวรุจจ์พร นิมิตกุล
1 ธันวาคม 2547 – 30 กันยายน 2548

หม่อมหลวงอัมพร ชยางกูร
1 ตุลาคม 2548 – 15 ตุลาคม 2549

นายพรศักดิ์ เทพาพรสุวรรณ์
16 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550

นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนกิจ
1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551

นายไพรัช กังวานสุระ
1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2554

นายปราโมทย์ นพศิริ
1 ตุลาคม 2554 – 13 ตุลาคม 2556

นายนิพัฒน์ ภูชฎาภิรมย์
14 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2560

นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

นายสิทธิพร ครุฑนาค
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

นายพยูง เณรพลาย
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

นายธรรมศักดิ์ มณีโชติ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

นายอานนท์ เรวัฒนานนท์
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

นายอรรถสิทธิ์ กาญจนาชีวะ
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

นายสิริชัย สุธีวีระขจร
1 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน

สถิติการดำเนินคดี
ติดต่อหน่วยงาน

การติดต่อ
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2
อาคารสำนักงานอัยการภาค 2 ชั้น 2 เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 0-3818-1941 โทรสาร 0-3818-1936
……………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) : region2-appeal@ago.go.th
………………………………
ผู้จัดทำเว็บไซต์
นางสาวณัฐนี เซี่ยงใช่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
E – mail : wipawan.ho@gmail.com

Line Official Account (LineOA) อย่างเป็นทางการ สำนักงานอัยการสูงสุด