สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ วันพฤหสับดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชนกพล สกลผดุงเขตต์ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวซันมา สมาเด๊ะ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2545 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2545 เดิมสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางหลังเก่าด้านหน้าชั้นที่ 2 เป็นสถานที่คับแคบมาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2547 สำนักงานผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่นอกบริเวณศาลากลางจังหวัด จึงทำให้มีพื้นที่ใช้สอยว่างลง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ย้าย ลงมาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะงานของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งงานพิจารณาคดีที่เป็นเด็กและเยาวชนกระทำความผิดเป็นคดีอาญา และพิจารณาคดีที่เป็นลักษณะความรุนแรงในครอบครัว มีเขตอำนาจการพิจารณาคดีสอบสวนครอบคลุมทุกอำเภอภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 11 อำเภอ และ 18 สถานีตำรวจ มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่มีข้อหาเด็กและเยาวชนกระทำความผิด (เด็ก คือบุคคลที่อายุเกิน 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 14 ปี เยาวชน คือบุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีและคดีอื่นที่จะต้องพิจารณาหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติให้เป็นอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2547

ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2551 สร้างสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในที่ของราชพัสดุจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่าง ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา กับสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็คืออาคารสำนักงานหลังปัจจุบันแห่งนี้ และมีพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการหลังใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยมีนายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ย้ายจากสำนักงานเดิมมาอยู่ที่ใหม่ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2553

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

 ข้าราชการอัยการ

นายธีรพัฒน์ ทะไกรราช
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายชนกพล  สกลผดุงเขตต์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวซันมา สมาเดีะ
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางวรรณา  พันธเสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวพรพรรณ  เพชรโชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสิริเดช เกียรติหนุนทวี
นิติกรชำนาญการ

นางสาวอริสรา  โต๊ะมิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพล  ผู้นำพล
พนักงานขับรถยนต์ 

นางสาวปนัดดา อินทลักษณ์
 พนักงานรักษาความสะอาด

สถิติงาน

สถิติคดีย้อนหลัง 3 ปี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทคดี ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1. สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)76 5686
2. สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ส่งตัวมา (ส.2)1353
3. สำนวนคดีมาตรการพิเศษ (ม.86)114 29
4. สำนวนความรุนแรงในครอบครัว11
5. สำนวนคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ1
6. สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟ)81
7. สำนวนคดีเปรียบเทียบปรับ (ส.2ก)2724 24
8. สำนวนคดีอุทธรณ์ (ส.6)23
9. สำนวนคดีฎีกา (ส.7)11

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

– ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 3
77 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-535251 E-mail: ccs-ju.ago.go.th