ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 เมษายน 2567 ร้อยตำรวจโทชินเชาวน์ เอื้ออารีตระกูล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางศุภราศี นิยมวานิช อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 18 มกราคม 2567 ร้อยตำรวจโทชินเชาวน์ เอื้ออารีตระกูล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 17 มกราคม 2567 นางสาวสรัญญา บุญญาภิสมภาร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 14 มกราคม 2567 นางสาวสรัญญา บุญญาภิสมภาร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” มีประชาชนให้ความสนใจ และได้ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5 ราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางศุภราศี นิยมวานิช อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2566 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ร้อยตำรวจโทชินเชาวน์ เอื้ออารีย์ตระกูล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางศุภราศี นิยมวานิช อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับสำนักงาน

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

อำนาจหน้าที่

          1. รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสํานักงานอัยการจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”

          2. รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสํานักงานอัยการคดีศาลแขวงนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลแขวง แล้วแต่กรณี ยกเว้นศาลแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร เว้นแต่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”

          3. รับผิดชอบการดําเนินคดี ทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ คําสั่ง ว่าด้วยการนั้น”

          4. รับผิดชอบการดําเนินการ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการดําเนินคดีทั้งปวงในอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งว่าด้วยการนั้น”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดีหรือสถิติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงานพ.ศ. 2562พ.ศ.2563พ.ศ.2564พ.ศ.2565พ.ศ.2566
1.งานคุ้มครองสิทธิทางศาล290278386440484
2.งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท3835203565
3.งานปรึกษาปัญหากฎหมาย1,6641,5481,4551,8422,247
4.งานเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย18151316
5.งานโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย5245
6.หนี้นอกระบบ136
7.งานตรวจศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ10266

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายนรินทร์  ทองธิว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
นายมหิธร  สุรักขกะ เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2558 – 31  มีนาคม 2559
นายนพฎล  พรไชยาเมื่อวันที่ 1  เมษายน 2559 – 31  มีนาคม 2560
นางรัตรนาภรณ์  โพธิ์ทอง จันทร์อินทร์ เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2560 – 31  มีนาคม 2562
นางสาวช่อดารา  สีวะรา   เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2562 –  31  มีนาคม 2563
นางสาววรรณทนีย์  สุดสัตย์ เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2563  – 31  มีนาคม 2564
นายศักดิพัฒน์  จริยเมธางกูร  เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
นายบุญญา พุฒแก้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
นายเสมา ชมชื่นธรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566
นางศุภราศี นิยมวานิชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน


                                                                                                  

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้าราชการอัยการ : อัยการจังหวัด 1 อัตรา, อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 1 อัตรา , รองอัยการจังหวัด 1 อัตรา

ข้าราชการธุรการ : นิติกรชำนาญการ 1 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา

พนักงานจ้างเหมาบริการ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา , นิติกร 1 อัตรา

ทนายความ : ทนายความอาสา 2 อัตรา

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 77 ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851 – 8909  โทรสาร.0-3851 – 8909
E-mail : ccs-lawaid@ago.go.th