เกี่ยวกับสำนักงาน

                  เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี สถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นแต่จังหวัดจันทบุรี ยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและครอบครัวจึงต้องกระทำในศาลจังหวัดซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีมิได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงเห็นสมควรเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดจันทบุรีเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว และโดยมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติว่า แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดใด   จะเปิดทำการเมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

                  สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) จึงได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดลำปาง ศาลจังหวัดสระบุรี และศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔ ก หน้า ๔  ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๐

                   ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด   พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓๙ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอน ๑๑๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

ที่ตั้ง/ขนาด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

               สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี    อยู่ชั้นล่างด้านขวาของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี      ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๑๙๒  ตารางเมตร  

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  

                  ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 

                 ๑) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้  ตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งว่าด้วยการนั้น  

              ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายส่วนราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

คดีอาญา

      รับผิดชอบดำเนินคดีอาญาทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งหมายถึงคดีอาญาที่กระทำโดยเด็ก (บุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์)  หรือเยาวชน (บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์)  ในท้องที่เขตจังหวัดจันทบุรี

คดีแพ่ง

       รับผิดชอบดำเนินคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้    

      ๑. ฟ้องคดีแทนเด็กปฏิเสธความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๙, ๑๕๔๕)
       ๒. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดี ฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้  (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๕๕, ๑๕๕๖) 

      ๓. เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง เช่น ฟ้องคดีผู้สืบสันดานในการฟ้องบุพการีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา อันได้แก่ ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๒๖, ๑๕๖๕)

      ๔. ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๘๒) 

      ๕. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง(ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๘๕, ๑๕๘๖) และร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครองและมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตามมาตรา  ๑๕๘๗  (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๘๘)

      ๖. ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินหรือแถลงถึงความเป็นอยู่ของทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๙๗, ๑๕๙๘) 

      ๗. ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา๑๕๙๘/๘, ๑๕๙๘/๙)

      ๘. ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.มาตรา ๙๘/๒๑, ๑๕๙๘/๒๒, ๑๕๙๘/๒๓)  และการเลิกรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๙๘/๓๑)

      ๙. ฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๙๘/๓๕)

     ๑๐. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล,หรือผู้พิทักษ์ในกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริต  หรือผู้ไม่สามารถจัดการงานตนเองได้ และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทน โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์ (ป.พ.พ.มาตรา ๑๖๑๐)

     ๑๑. ร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ป.พ.พ. มาตรา ๒๘, ๓๑)

     ๑๒. ร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและเพิกถอน คำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ(ป.พ.พ. มาตรา ๒๘, ๓๒, ๓๓, ๓๖)

     ๑๓. ร้องขอให้ศาลสั่งให้ทำไปพลางก่อนหรือตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ (ป.พ.พ.มาตรา ๔๘, ๔๙, ๕๗)

     ๑๔. ร้องขอให้ศาลสั่งให้ตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้น (ป.พ.พ.มาตรา ๕๐)

     ๑๕. กรณีผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควรสั่งให้ผู้จัดการทรัพย์สินหาประกัน แถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สิน หรือถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน และตั้งผู้อื่นเป็นผู้จัดการ  (ป.พ.พ.มาตรา ๕๖ (๖๐ เดิม)

     ๑๖. กรณีกฎหมายสันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีฟ้องขอให้ศาลแสดงว่าเด็กนั้นไม่เป็นบุตรตามมาตรา ๑๕๓๙

     ๑๗. ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็ก หรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณีตามมาตรา ๑๕๔๔

     ๑๘. กรณี บิดา มารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตร (ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๖๒, ๑๕๖๔)

สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

                          ๒.๑ รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานเลขานุการ  นักบริหาร งานงบประมาณ   งานการเงินและบัญชี  และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  พัสดุ  และยานพาหนะ  ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 

                           ๒.๒   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

                  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจในงานอำนวยความยุติธรรม งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐและงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดและร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานอำนวยความยุติธรรม

                  การพิจารณาสำนวนคดีอาญาที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนในฐานความผิดทุกประเภท และรวบรวมข้อมูลอรรถคดีพร้อมทั้งวินิจฉัยสั่งคดีทั้งปวงดำเนินคดีอาญาทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ดำเนินคดีซึ่งอยู่ในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจในจังหวัดจันทบุรีและอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอื่นซึ่งคดีมีเหตุเกิดภายในจังหวัดจันทบุรีหรือกรณีจำเลยมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ส่งมาตามกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อการพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีและดำเนินคดีตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวเช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ การแจ้งสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญาในชั้นพนักงานอัยการ เป็นต้น

งานรักษาผลประโยชน์

                  การพิจารณาดำเนินคดีแพ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ต้องดำเนินการต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

                  การดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนอำนาจปกครอง หรือตั้งผู้ปกครอง การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาล การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ และการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรร่วมกับสคช.จันทบุรี ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

งานบริหารบุคคล

                  งานกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของธุรการและบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของธุรการและบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายอัยการ (ธุรการ) และจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานธุรการ งานบริหารบุคคล งานสารบรรณ งานเลขานุการนักบริหาร งานสารบบคดี งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานสารสนเทศ งานจัดทำรายงาน งานจัดเก็บสำนวนและเอกสารของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี งานสนับสนุนการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรม งานรักษาผลประโยชน์ งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

งานเลขานุการนักบริหาร

                  งานตรวจสอบหนังสือที่ได้รับจากส่วนราชการภายในหรือส่วนราชการอื่น ๆ ก่อนเสนออัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี การลงนัดประชุม งานพิธี การจัดเตรียมเอกสารในวันประชุม งานพิธี งานตรวจสอบหนังสือส่งก่อนเสนอเพื่อลงนาม อำนวยความสะดวกให้แก่อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ในการบริหารจัดการงานของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว

งานสารบบคดี

                  งานกรอกข้อมูลสำนวนคดีต่าง ๆ ลงสารบบคดี ให้ปฏิบัติตาม “ความรู้เกี่ยวกับแบบพิมพ์ต่าง ๆ บางชนิด” ของหนังสือกรมอัยการที่ มท ๑๒๐๓/ว ๙๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่กรมอัยการกำหนดตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗

งานสารบรรณ

                  งานจัดทำหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ออกเลขรับ – ส่งหนังสือ แจ้งเวียนหนังสือในหน่วยงาน การจัดเก็บหนังสือหรือเอกสาร ตลอดถึงการทำลายหนังสือหรือเอกสาร ให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข

งานงบประมาณ / การเงินและบัญชี / งานพัสดุและครุภัณฑ์

                  งานกำกับ ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยทำการเบิกจ่ายจากหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี งานดูแล รักษาพัสดุและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการใช้งานราชการได้อย่างปกติ

งานสารสนเทศ

                  งานสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค ๒ และสำนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเวียน ระเบียบ คำสั่ง ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบันทึกข้อมูล

                  งานบันทึกข้อมูลทางสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามคู่มือระบบคอมพิวเตอร์สารบบคดีและวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

งานจัดทำรายงาน

                  งานรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค ๒ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

งานจัดเก็บสำนวนหรือเอกสาร

                  งานควบคุมการจัดเก็บสำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง หนังสือราชการ เอกสาร ให้เป็นระเบียบ เป็นระบบ เพื่อการสืบค้นได้สะดวก ป้องกันสำนวนและเอกสารสูญหาย

งานสนับสนุนด้านงานคดี

                  *งานตรวจรับสำนวนคดีอาญาเบื้องต้น สำนวนคดีอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา(ส.๑)ที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ผู้ต้องหาประกันตัว หรือผู้ต้องหารับทราบนัด สำนวนคดีอาญาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ส.๑ ฟ.) สำนวนคดีอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ส่งตัวมา(ส.๒) สำนวนคดีอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ส่งตัวมาเฉพาะคดีเปรียบเทียบ(ส.๒ ก.)

                  *งานด้านสารบบคดีเล่มและสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ (สารบบ ส.๑ ส.๔, สารบบ ส.๑ ฟื้นฟู, สารบบ ส.๔ ฟ้องวาจา, สารบบอุทธรณ์,สารบบฎีกา)งานสารบรรณที่เกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาทุกประเภทที่รับมาทุกขั้นตอน เสนออัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่ง

                  *งานให้บริการประชาชนด้านการประกันตัวหรือรับทราบนัด การคืนหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา การจัดเก็บหลักทรัพย์ประกัน

                  *งานแจ้งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม

                  *งานควบคุมสำนวนคดีอาญาที่ต้อง นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕

                  *งานควบคุมสำนวนที่ต้องนำเสนออธิบดีภาค ๒ เพื่อทราบกรณียุติการดำเนินคดีหรือเพื่อการตรวจสอบ และงานควบคุมสำนวนที่ต้องนำเสนออัยการสูงสุด เพื่อขออนุญาตฟ้อง

                  *งานจัดทำคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง ขอหมายพยาน บัญชีพยาน คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา

                  *งานแจ้งคำสั่งไม่ฟ้อง คำสั่งยุติการดำเนินคดี งานแจ้งงดจับ งานแจ้งขอให้จัดการได้ตัวผู้ต้องหา งานแจ้งสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน งานส่งข้อพิพาททางอาญามาเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท งานแจ้งผลคดีอาญาที่ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว งานแจ้งผลคดีเกี่ยวกับของกลางที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว งานแจ้งของกลางที่พนักงานอัยการมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ (ภายใน ๔ วันหลังจากมีคำสั่ง) งานแจ้งผลคดีเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดฯ

                  *งานสำนวนคดีอาญา เกี่ยวกับการจัดเก็บสำนวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและสำนวนที่ดำเนินแล้วเสร็จ งานสำรวจสำนวนเพื่อทำลาย

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                  *งานจัดพิมพ์แผ่นพับ จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สคช.จันทบุรี
                  *งานกิจกรรม ๕ ส. การจัดเก็บสำนวน
                  *งานพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

จ้างเหมาบริการ

ทำเนียบผู้บริหาร

๑. นายประเสริฐ กรานทอง
พ.ศ. ๒๕๔๐- ๒๕๔๐

๒. นายจารนัย อานามวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑

๓. นายการุณ บุณยอุดมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

๔. นายนิพนธ์ ด่านวิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

๕. นายกิตติศักดิ์ สุคนธฉายา
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

๖. นายธวัชชัย ลิ้นทอง
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

๗. นายอนุสรณ์ รัตนดาดาษ
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

๘. นายธรรมศักดิ์ มณีโชติ
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

๙. นายธีระนนท์ ไหวดี
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

๑๐. นายทรงเดช ทองบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙

๑๑. นายพงษ์ศักดิ์ อินทุโสมา
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

๑๒. นายปฏิพัทธ์ บุญชิต
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

๑๓. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔

๑๔. นางสุวรรณา เรวัฒนานนท์
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

๑๕. นายไชยโย วรยศอำไพ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

๑๖. นายสมหมาย ลำดับวงศ์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

๑๗. นางอรเรณู ปิตุเตชะ
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๑๘. นายสมชาย ธรรมสุวินัย
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๖๖๑

๑๙. นายฐานิตย์ มิลำเอียง
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

๒๐. นางสาวฐิติรัตน์ ชลายน
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

๒๑. นายสุรศักดิ์ งามชจรกุลกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๙ ๓๑๑๓๖๗ – ๘
IP PHONE ๓๙๑๒๓๑, ๓๙๑๒๓๒
E-mail : chant-ju@ago.go.th

Office of Chantaburi Provincial Juvenille and Family Litigation
Chantaburi Provincial Juvenille and Family Litigation Building Liabnern Rd.,
Tumbon Watmai, Amphur Maung Chantaburi, Chantaburi Province ๒๒๐๐๐
Telephone / Fax. ๐๓๙ ๓๑๑๓๖๗ – ๘
IP PHONE ๓๙๑๒๓๑, ๓๙๑๒๓๒
E-mail : chant-ju@ago.go.th


ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

นางสาววันทนา หอมหวาน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ