“ข่าวดี…พ่อแม่พี่น้องชาวโป่งน้ำร้อน ไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาที่ สคชจ.จันทบุรี เพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกอีกต่อไป”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอจ.คช.จันทบุรี ได้เดินทางพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมศูนย์ “เทศบาลตำบลหนองตาคง” เพื่อร่วมรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ที่ผ่านมา ในการนี้ นายชัชวาล ทนินทร นักจัดการงานทั่วไป ได้แนะนำขั้นตอนวิธีการดำเนินการและการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทศบาลตำบลหนองตาคงได้เข้าใจ เพื่อประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อนที่ต้องการขอเป็นผู้จัดการมรดกสามารถติดต่อขอคำแนะนำ ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ณ เทศบาลตำบลหนองตาคง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จันทบุรีอีกต่อไป ซึ่งในการตรวจเยี่ยมศูนย์ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองตาคงอย่างดียิ่ง

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชุมเมืองอำเภอเขาคิชฌกูฏ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายในหัวข้อเรื่องหลักการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเขาคิชฌกูฏและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาคิชฌกูฏ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมพวงสร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายกฤษฎา กนกวัฒนยศ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย ณ วัดทรายงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โถงแสงจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางกฎหมายต่อคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การจำหน่าย และแปรรูปลำไย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในประเด็นเกี่ยวกับกรณีผู้ประกอบกิจการเป็นล้งรับซื้อลำไยจากเกษตรกร แต่จ่ายเงินค่าลำไยให้กับเกษตรกรล่าช้า ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่วัน/เวลาที่ตรวจเยี่ยมชื่อศูนย์ฯ ที่ตรวจเยี่ยมผู้ตรวจเยี่ยม
 1 11 พ.ย. 2564 09.00-11.00 น. ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลเมืองท่าใหม่ นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอัยการจังหวัดสคชจ.จันทบุรี นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ 
1 12 พ.ย. 2564 09.00-11.00 น.   ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลนายายอาม  นายประสิทธิ์ชัย จันทร์หอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสคชจ.จันทบุรี  นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ 
216 ก.พ. 2565 09.00-11.00 น. ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  นายประสิทธิ์ชัย จันทร์หอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสคชจ.จันทบุรี นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ 
226 มี.ค. 2565 09.00-11.00 น.ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอัยการจังหวัดสคชจ.จันทบุรี นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ 
314 มิ.ย. 2565 09.00-11.00 น. ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน นายประสิทธิ์ชัย จันทร์หอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสคชจ.จันทบุรี นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ 
321 มิ.ย. 2565 09.00-11.00 น. ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลหนองตาคง นางสาวกษมา  ทองอนันต์รองอัยการจังหวัดสคชจ.จันทบุรี นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ 
414 ก.ค. 2565 09.00-11.00 น. ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลบางกะจะ นายประสิทธิ์ชัย จันทร์หอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสคชจ.จันทบุรี นางรัตนา  สุภารัตน์ นิติกรชำนาญการ
 เดือน / ปีสถานที่
 พฤศจิกายน  องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย  ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 ธันวาคม  อำเภอแหลมสิงห์ 
 มกราคม  อำเภอนายายอาม 
 กุมภาพันธ์  อำเภอขลุง
 มีนาคม อำเภอท่าใหม่
 เมษายน  อำเภอเมืองจันทบุรี
 พฤษภาคม  อำเภอสอยดาว
 มิถุนายน  อำเภอโป่งน้ำร้อน
 กรกฎาคม  อำเภอแก่งหางแมว
 สิงหาคม อำเภอเขาคิชฌกูฏ
 กันยายน  อำเภอมะขาม

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายชื่ออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
ลำดับชื่อ -นามสกุลดำรงตำแหน่ง
1นางอรเรณู ปิตุเตชะ1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2559
2นาวาอากาศตรีวิจิตร บำรุงกิจ1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
3นายฐานิตย์ มิลำเอียง1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
4นางสาวฐิติรัตน์  ชลายน1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
5นายสุรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
6นายขวัญไพร  จันทนา1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
7นางทรงศักดิ์  นาควิจิตร์1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
8นายพงษ์สุข บัณฑิตสิทธิโชค 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
9นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์1 เมษายน 2566  – ปัจจุบัน

นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

นายกฤษฎา กนกวัฒนยศ
รองอัยการจังหวัดจันทบุรี
ช่วยราชการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

นางสาวกษมา ทองอนันต์
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

นางรัตนา สุภารัตน์
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวกิตติมา วงศ์สวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชัชวาล ทนินทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสราทิพย์ สื่อยรรยงศิริ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญณสิริ ธรรมคงทอง

นิติกร

นายศุภกร หลิมเจริญ
พนักงานขับรถ

นายสหรัฐ กุณฑลบุตร

สถิติงาน

ผลการปฏิบัติงานของ สคชจ. จันทบุรี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่รายการจำนวนเรื่อง / ครั้ง / ราย
1คุ้มครองสิทธิฯ ทางศาล68 เรื่อง
2ช่วยเหลืออรรถคดี2 เรื่อง
3ให้คำปรึกษากฎหมาย205  ราย
4อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการประนอมและข้อพิพาท1 ครั้ง/ 200 คน
5อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและเอดส์ ครั้ง/ คน
6อบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ 1ครั้ง / 119 คน
7อบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 1 ครั้ง /  120 ราย
8อบรมโครงการราชการใสสะอาด ครั้ง /  ราย
 9อบรมโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค1 ครั้ง / 180 คน
10โครงการช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริ1 ครั้ง /  1 คน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-311379
E-Mail : chant-lawaid@ago.go.th