เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

          สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี เริ่มตั้งสำนักงานขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏชัด แต่จากการค้นคว้าตามประวัติของสำนักงานอัยการสูงสุดและตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ  พ.ศ. ๒๔๙๘ ระบุว่าให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล ดังนั้นจากประวัติของศาลจังหวัดจันทบุรีเดิมมีชื่อว่า ศาลเมืองจันทบุรี  จนกระทั่ง  พ.ศ. ๒๔๔๑ (ร.ศ.๑๑๗)   ศาลเมืองจันทบุรีได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นศาลมณฑลจันทบุรี มีเขตอำนาจครอบคลุมไปถึง  ศาลเมืองระยอง  ศาลเมืองแกลง  ศาลเมืองขลุง  ศาลเมืองตราด  และศาลเมืองประจันตคีรี ( เกาะกงในปัจจุบัน ) สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีจึงต้องตั้งมาพร้อมกับศาลจังหวัดจันทบุรี  ด้วยเช่นกัน

          แต่เดิมสำนักงานอัยการสูงสุด มีฐานะเป็นกรมอัยการ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี จึงตั้งอยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี   ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี  ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิมมีถนนท่าหลวงเป็นเส้นทางคมนาคม  ต่อมาศาลากลางจังหวัดจันทบุรีจึงย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน ด้านหน้ามีถนนเลียบเนิน   เป็นเส้นทางคมนาคม   ซึ่งห่างจากศาลากลางหลังเดิมประมาณ ๒ กิโลเมตร  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑ ก็ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี   นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจหน้าที่

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดเป้าประสงค์รวมของการดำเนินงานไว้ดังนี้
๑. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี สามารถปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนตามมาตรฐานสากล
๓. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
๔. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี สามารถพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

          รับผิดชอบการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานอธิบดีอัยการภาค ๒  คือ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ  ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่  ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน และความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


เขตอำนาจศาลจังหวัดจันทบุรี

         ศาลจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีเขตอำนาจพิจารณา พิพากษาคดีที่เกิดขึ้นภายในเขตท้องที่ดังต่อ ไปนี้

1. อำเภอเมืองจันทบุรี
2. อำเภอท่าใหม่
3. อำเภอสอยดาว
4. อำเภอขลุง
5. อำเภอแหลมสิงห์
6. อำเภอโป่งน้ำร้อน
7. อำเภอมะขาม
8. อำเภอนายายอาม
9. อำเภอแก่งหางแมว
10.อำภอเขาคิชฌกูฎ


มีสถานีตำรวจภูธรที่รับผิดชอบ 15 สถานี ดังนี้

1. สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี
2. สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่
3. สถานีตำรวจภูธรทุ่งเบญจา
4. สถานีตำรวจภูธรขลุง
5. สถานีตำรวจภูธรตกพรม
6. สถานีตำรวจภูธรแหลมสิงห์
7. สถานีตำรวจภูธรเกาะเปริด
8. สถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน
9. สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง
10. สถานีตำรวจภูธรมะขาม
11. สถานีตำรวจภูธรนายายอาม
12. สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว
13. สถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฎ
14. สถานีตำรวจภูธรสอยดาว
15 .สถานีตำรวจภูธรสะตอน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ภาพกิจกรรม


บุคลากร

ข้าราชการอัยการ
นายสุทธิสาร ภัทรรังษี
อัยการจังหวัดจันทบุรี
นายณัฐภูมิ แสงหิรัญ
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย มูลชอบ
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายธีรยุทธ โลหะเลิศกิจ
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายสุรเชษฐ  บุญสนอง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายอดิศร กุลวิทิต
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายอรรควิช วิชชาบุญศิริ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวปิ่นสุมล อมาตยกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายจิตติพัชร เณรพลาย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายแสนพล คุ้มวงศ์ดี
อัยการประจำกอง
ข้าราชการธุรการ

นางสุนีย์ พรมจิ๋ว
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

น.ส.สินีนารถ  สุขไพรวรรณ
นิติกรชำนาญการ
นางศิรินันท์  วัฒนกิจ
นิติกรชำนาญการ
น.ส.ทัศนีย์วรรณ ฉันทพิริยกุล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวมนัสนุช  ยั่งยืน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.วีณารัตน์ หนูแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชวนพิศ  เปรมเจียม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางสาววรัญญา  มณฑา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.พวงผกา ชีพสูงเนิน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.พรรณธิภา ไชยกาญจน์ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.จุฑารัตน์ โนรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นายเกียรติพงศ์ มั่นคง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรินณสุข  หมอนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนุจรี  ไกรฉวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.พัชญ์ชิสา เรืองสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสักกฉัฏ ขวัญอยู่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔

นายวิทยา เหลืองโรจนกุล
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖

นายสุรพล อารีรัตน์
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗

นางนฤมล กีสุริยา
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘

นางสาวจุฑาพร เอื้อนครินทร์  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ 

นายกิตติ แก้วทับทิม  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

นายเฉลิม ภูมิพิพัฒน์พงศ์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

นายกิตติศักดิ์ กิตติสิมานนท์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

นายการุณ บุณยอุดมศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

นายสิทธิพร ครุฑนาค
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

นายพูนศักดิ์ อุทกภาชน์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

นายพยูง เณรพลาย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

นายดิเรก วงษ์ปราชญ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙

นายธรรมศักดิ์ มณีโชติ  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

นายอุทัย ไชยริปู
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

นายพงษ์ศักดิ์  อินทุโสมา  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

นายรุ่งเรือง พิริยเลิศศักดิ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

นายณธรรมยุทธ์  สุจิตภิศธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  – ๒๕๕๔

นายสุรศักดิ์ ปรานศิลป์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

นายสรรพสิทธิ์ เบญจาทิกุล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

พ.ต.ต.ชัย  กุลกิจกำจร
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

นายวุฒิชัย  เศาจกุล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

นายสมหมาย  ลำดับวงศ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

นางอรเรณู  ปิตุเตชะ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

นายสันติ  สุขเสถียรวงศ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

นายมนต์ศักดิ์ ลาภยิ่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

นางสาวฐิติรัตน์ ชลายน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

นายขวัญไพร จันทนา
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

นายพลเทพ สุขโชติ
เม.ย. ๖๕ – ก.ย. ๖๕

ว่าที่ ร.ต. ธีรรักษ์ วนศิริกุล
ต.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖

น.ส.ยุวรินทร์ เศรษฐพงษ์ชัย
เม.ย ๖๖ – พ.ย. ๖๖

นายสุทธิสาร ภัทรรังษี
ปัจจุบัน

ลูกจ้างประจำ
นายสถิตย์ หารสูงเนิน
พนักงานสถานที่
จ้างเหมาบริการ
นายชลธาร  มงคลสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางมัณฑนา เวชมณีศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เอกสารเผยแพร่

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด

วิดีโอเผยแพร่ สาระความรู้ ข่าวสาร โครงการและกิจกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม : สถาบันนิติวัชร์

หนังสือเผยแพร่ : สถาบันนิติวัชร์

บทความเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ : สำนักงานคดีค้ามนุษย์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ 039-311012 , 039-311978 
โทรสาร 039-321219
IPPHONE  391211,  391212
E-Mail : chant@ago.go.th