ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี(สาขากบินทร์บุรี)
ขอกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
กรณีมีความจำเป็นต้องขอรับคำปรึกษากฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องขอคุ้มครองสิทธิทางศาล
เช่น จัดการมรดก คนสาบสูญ คนเสมือน/ไร้ความสามารถ ฯลฯ
ขอความกรุณาโทรสอบถามทางโทรศัพท์เบื้องต้นและอาจนัดหมายเพิ่มเติมตามวันเวลาที่กำหนด
ช่องทางการติดต่อ
1.โทร. /โทรสาร 037 280231 ต่อ 113
2.สายด่วน 1157
3.E-Mail : kabin-lawaid@ago.go.th
4.Facebook fanpage : สคชจ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
5. webex : Kabinburi.113@gmail.com
6. website : https://www1.ago.go.th/region2/kabinburi-lawaid

นายกมล เหลืองสะอาด อจ.อส.สคชจ.ปราจีนบุรี(สาขากบินทร์บุรี) ได้เช้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชขมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยเข้าร่วมงานในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ วัดสามัคคีสโมสร จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 สคชจ.ปราจีนบุรีและสาขา ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมสคชจ.ปราจีนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้ตรวจจากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 2 ได้มีการตรวจติดตามผลปฎิบัติงาน ของสคชจ.ปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) และตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ อปท. (สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า)

สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ (นายยุทธการ สุทธิพงษ์) พรอมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี และสคชจ.ปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี)ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยได้ประชุมหารือในภารกิจของหน่วยงาน ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สคชจ.ปราจีนบุรี(สาขากบินทร์บุรี)
ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เทศบาลตำบลนาดี และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

การตรวจติดตามผลการปฎิบัติงาน สคชจ.ปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) และการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ อปท. ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดย สฝคช.2 สำนักงานอัยการภาค 2

คณะผู้ตรวจได้ทำการตรวจสอบ(การลงระบบ) และการลงเล่ม สำนวนคดี การปฎิบัติงาน สคชจ.ปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สฝคช. จากสำนักงานอัยการภาค 2 ได่ทำการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ อปท. (สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมปรึกษาและให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด  COVID-19
ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อการจัดการมรดก ปรึกษากฏหมาย
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรุณามาติดต่อภายหลัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64
ติดต่อได้ทาง 037 -280231 ต่อ 113
Website : www.Kabin.ago.go.th/Kabin-lawaid/
Facebook : https://www.facebook.com/kabin.buri.547/

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดแช่ม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วย นางสาวเมธาวี เสาวกูล รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี&องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดกบินทร์บุรี

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 3 พ.ย.66
สคชจ.ปราจีนบุรี(สาขากบินทร์บุรี)
ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เทศบาลตำบลนาดี และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2565 พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ สคชจ.ปราจีนบุรี(สาขากบินทร์บุรี) เดินทางไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกนอกพื้นที่

ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) ของสคชจ.ปจ.และสาขากบินทร์บุรี


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี    (สาขากบินทร์บุรี)

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี)   (สคชจ.ปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี)) เป็นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอีกแห่งหนึ่งในจำนวน 2 แห่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยจังหวัดนี้มีสำนักงานอัยการอีกแห่งหนึ่ง คือ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ส่วน (สคชจ.ปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี ในจังหวัดเดียวกัน โดยมีระยะทางห่างกันประมาณ 50 กิโลเมตร เหตุที่สำนักงานใช้ชื่อว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) มิได้หมายความว่า มีการแบ่งเขตการปกครองจัดตั้งเป็นจังหวัดกบินทร์บุรีขึ้นอีกหนึ่งจังหวัด แต่เป็นการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเพิ่มความเป็น (๔๖) ของข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนั้น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดทั่วประเทศจึงเปิดทำการพร้อมกันในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

การที่จังหวัดปราจีนบุรี มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขานั้น เนื่องจากเดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่กว้างขวางไปจนจรดชายแดนกัมพูชา โดยขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นเป็นจังหวัด พื้นที่อำเภอต่างๆ ที่อยู่ด้านชายแดน เช่น อรัญประเทศ ตาพระยา วัฒนานคร สระแก้ว วังน้ำเย็น ล้วนเป็นอำเภอในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี อันเป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดปราจีนบุรี และ สคชจ.ปราจีนบุรี ทำให้การมาติดต่อราชการที่ศาลและอัยการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เกิดความไม่สะดวกและเสียเวลาไปกับการเดินทางเป็นอย่างมาก ทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดตั้งศาลและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิขึ้นอีกหน่วยงานละ 1 แห่ง ที่อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล โดยจัดตั้งศาลจังหวัดกบินทร์บุรีและสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เปิดทำการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ให้มีเขตอำนาจในท้องที่อำเภออรัญประเทศ ตาพระยา วัฒนานคร สระแก้ว วังน้ำเย็น นาดี และกบินทร์บุรี ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งเขตอำนาจกับศาลและอัยการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งให้มีเขตอำนาจในพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง คือ ท้องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ และประจันตคาม ของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นเช่นนี้มานานกว่า 50 ปี ครั้นในปี พ.ศ. 2536 จึงมีการแบ่งเขตการปกครอง แยกพื้นที่อำเภอสระแก้ว วัฒนานคร อรัญประเทศ ตาพระยา และวังน้ำเย็น ของจังหวัดปราจีนบุรีจัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้นใหม่ คือจังหวัดสระแก้ว แต่ในระยะแรกยังไม่มีการจัดตั้งศาลและสำนักงานอัยการขึ้นในท้องที่จังหวัดสระแก้ว ดังนั้น ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีและสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรีจึงยังคงมีเขตอำนาจตามเดิม คือครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วทั้งหมด กับท้องที่อีก 2 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีที่เหลืออยู่ คืออำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จนกระทั่งวันที่ 18 กันยายน 2543 มีการจัดตั้งและเปิดดำเนินการของศาลและอัยการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วทั้งหมด ทำให้ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีและสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี มีเขตอำนาจและพื้นที่รับผิดชอบคงเหลือเพียง 2 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี คือ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จนถึงปัจจุบันนี้

เดิมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) ใช้ชื่อว่าสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) มีสถานที่ตั้งรวมอยู่ในอาณาบริเวณใกล้แหล่งชุมชนย่านที่อยู่อาศัยและย่านตลาดการค้า รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวเมืองเก่าแก่ของอำเภอกบินทร์บุรี โดยเป็นบริเวณที่ลุ่มริมแม่น้ำอันเป็นต้นแม่น้ำบางปะกง ต่อมามีการขยับขยายสถานที่ตั้งส่วนราชการให้แยกออกมาจากแหล่งชุมชน เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ รวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน และมีพื้นที่เป็นสัดส่วนกว้างขวางงดงามเป็นลักษณะของศูนย์ราชการ จึงมีการย้ายมาตั้งสำนักงานอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ในท้องที่ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับหน่วยราชการอื่น เช่น ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี เป็นต้น สำนักงานอัยการแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ด้านข้างอาคารสำนักงานทางทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และสถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี ด้านหลังเป็นพื้นที่ตั้งของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ ด้านหน้าเป็นทางหลวงหมายเลข 304 โดยฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) มีผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานของสำนักงาน คือ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในปัจจุบันนี้อัยการจังหวัดคนแรกตามประกาศคณะกรรมการอัยการฉบับที่ ๑๐ นี้ คือ นายมณฑล เทียนเกษม

อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

๑. รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

๒. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๖)

๓. รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

๔. รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอหน่วยงานของรัฐ และจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา และงานการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

๕. รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา เฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายชื่ออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับชื่อ-สกุลปี พ.ศ. ดำรงตำแหน่ง
1นายมณฑล  เทียนเกษม2557-2561
2นายสันติ  วจนะเลิศ2561 -2562
3นางสาววรรทณีย์  สุดสัตย์2562- 2563
4นายศักดิ์ชัย  รังสิวรารักษ์2563 – 2564
5นายวิชิต  เอื้อกมลชาญ2564 – 2565
6ร.ต.อ.สมชาติ กฤตวัชราสน์ 2565 – 2566
7นายธารา เตชะสหะพัฒนา2566 – 2567
8นายอิสม่าแอน มัสการ2567 – ปัจจุบัน

(นายอิสม่าแอน  มัสการ)
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี
จังหวัดปราจีนบุรี

(นายกมล เหลืองสะอาด)
อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด

(นางสาวฉันทิตา ขาวเหลือง) รองอัยการจังหวัด

(นางญาณิศา กองแก้ว)
ผอ.สคชจ.ปราจีนบุรี

(นางสาวดรุณี  บุตรสา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวสรัลนุชต์ ใหมดี)
นิติกรปฏิบัติการ

⠀(นายชวิศ วรรโณภาศ) ⠀นิติกรปฏิบัติการ

(นายเปรม ทรัพย์พร้อม)
นิติกร

นายไกรสร สีกา
พนักงานขับรถ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี)
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
เลขที่ ๑๑๖๔/๑ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๘๐๒๓๑ ต่อ ๑๑๓
โทรสาร ๐๓๗-๒๘๐๒๓๑ ต่อ ๑๐๙
Email Adress : kabin-lawaid@ago.go.th