เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิื เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสิบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนัก งานอัยการสูงสุด รับผิดชอบดำเนินการิธีดำเนินการ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการ ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

         ต่อมาวันที่  1  เมษายน  2557  สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการประกาศคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป กำหนดให้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนครนายก  เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก  มีที่ตั้งอยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น  1  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  นับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

อำนาจและหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

          กำหนดให้องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานธุรการ

          สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล และให้ข้าราชการฝ่ายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด  มีดังนี้

           1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

           2. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

           3. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

           4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้

           5. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

           6.  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

           7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

           8. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

           9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

         ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 มีดังนี้

           1. อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

           2.ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

           3. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโคตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

           4. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

           5. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่พิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

           6. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้

           7. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

           8. ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

           9. อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

           10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

           11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตาร 14 (3) (4) และ (5) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ
 • 1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
 • 2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
 • 3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
 • 4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงสร้าง (Structure)

วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

นโยบายการบริหาร

” ยกระดับ ปรับเปลี่ยน วางรากฐาน สานต่ออนาคต “

 1. ยกระดับการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย บนพื้นฐานของความร่วมมือและเทคโนโลยี
 2. ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานขององค์กรอัยการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความหลากหลายทางสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. วางรากฐานเพื่อสร้างระบบและกลไกในการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน วางระบบนิเวศองค์กร (Eco-System) ที่เหมาะสมกับการทำงาน และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ
 4. สานต่ออนาคตโดยสร้างกลไก เครื่องมือ และแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่จะนำสำนักงานอัยการสูงสุดสู่การเป็นองค์กรของนักกฎหมายเพื่อสังคม และสร้างความยุติธรรมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน (Better Justice)

โครงสร้างบุคลากร

             การจัดองค์การและสายการบังคับบัญชาของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ประกอบด้วยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายกเป็นผู้บังคับบัญชา อัตรากำลังประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้แก่ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองอัยการจังหวัด

ฝ่ายสำนักอำนวยการ ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ) เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์  และพนักงานรักษาความสะอาด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ 
และไม่รับสินน้ำใจขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่
หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่านขอให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 2
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 2 ต.นาจอเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 10250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3983,0 3825 3939 E-mail : region2@ago.go.th

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

เปิดให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

ภาพกิจกรรม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและกระบวนการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องจันทร์ธารา โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรีจารุวัตร วัฒนะพูนสิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
ร่วมงานรัฐพิธี ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

และข้าราชการธุรการ
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งทีึ่ ๓/๒๕๖๗
ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ วัดโบสถ์การ้อง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

และข้าราชการธุรการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการธุรการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวทฤฒมน พิชญาภูเรศร์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งทีึ่ ๒/๒๕๖๗
ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ วัดโบสถ์เจริญธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรีจารุวัตร วัฒนะพูนสิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

และข้าราชการธุรการ
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งทีึ่ ๑/๒๕๖๗
ในวันพุธ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญา

แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รุ่นที่ ๑๐
ในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ วัดพรหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ บริเวณพื้นที่โครงการวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกระโจม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๖ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๑๕๖๖

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรีจารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด และข้าราชการธุรการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว และเทศบาลตำบลองครักษ์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
นายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการธุรการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันพุธที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการธุรการ
ร่วมกิจกรรมโครงการ “วันเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”

ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญา

แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รุ่นที่ ๙
ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรีจารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

และเจ้าหน้าที่
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งทีึ่ ๑๒/๒๕๖๖
ในวันพุธ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ วัดพลอยกระจ่างศรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ วัดหนองคลองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ
ร่วมงาน ” วันรพี ประจำปี ๒๕๖๖ “
วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ ศาลจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.

ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายกสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน
ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น จำนวน 100 คน 50 หมู่บ้าน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม
ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรีจารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรี จารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด
ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
บรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมท่าชัย ๑ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ วัดจินดาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญา

แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รุ่นที่ ๖
ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
นายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันพุธที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา,องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรีจารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด
ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในวันอังคารที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด

ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด

ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรี จารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่
ร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ มัสยิดนู้รุลอิสลาม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญา

แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รุ่นที่ ๕
ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยพันตำรวจตรี จารุวัตร วัฒนะพูนสิน รองอัยการจังหวัด
ร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องโถงบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๑ อาคารศษลากลางจังหวัดนครนายก ๕ ชั้น

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ วัดพรหมมหาจุฬามณี ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ร่วมโครงการกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่ง รักษาการในตำแหน่ง

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

พร้อมด้วยข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด

ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

จัดกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี (1 เมษายน 2566)

ณ บริเวณคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด

และข้าราชการธุรการ

ตรวจเยี่ยมศูนย์๋คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ในวันอังคารที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา , องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด , องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเสนี เขินไพร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

และข้าราชการธุรการ

ตรวจเยี่ยมศูนย์๋คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ในวันอังคารที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเสนี เขินไพร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

พร้อมข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่

ร่วมโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด

ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้หายจากอาการประชวร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด

ร่วมงานพิธี “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเสนี เขินไพร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสูด

ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายเสนี เขินไพร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ร่วมกิจกรรมเจิรญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้หายจากอาการพระประชวร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โดยนายเทิดทูน หาศิริ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดคุ้มครองฯ จังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน“วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ในวันพฤหัสบดีที่  13  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2565   เวลา 17.30 น. (พิธีเย็น)

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2  อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน  ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

โดยนายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการจังหวัดคุ้มครองฯ จังหวัดนครนายก

พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ  และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน“วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ในวันพฤหัสบดีที่  13  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2565   เวลา 08.00 น. (พิธีเช้า)

ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564


ปลอดภัย สุขใจ สบายกาย ห่างไกลจากโควิค-19
ปรึกษากฎหมายได้หลายช่องทาง
โดยที่ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป
ตามช่องทางข้างล่างนี้ค่ะ


ภาพกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564


บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
พันตำรวจตรี จารุวัตร วัฒนะพูนสิน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สคชจ.นครนายก
นายเทิดทูน หาศิริ
รองอัยการจังหวัด สคชจ.นครนายก

ข้าราชการธุรการ

นางสาวยุภากมล ประสพบุญ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวทฤฒมน พิชญาภูเรศร์
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นายวราพล ตุลาพัฒนพงษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปาลิตา โต๊ะซอ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวมาลัย วงศ์สุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวกชวรรณ เขียวขำ
นิติกร

นางสาวประกายทิพย์ ไกรแก้ว พนักงานรักษาความสะอาด
นายธนเดช ศรีศุภวัฒนะ
พนักงานขับรถยนต์

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก

             ชื่อ – สกุล       ตั้งแต่           ถึง 
นางสาวจีรวรรณ  นิลอุบล1  เมษายน  2557 31  มีนาคม  2558 
นางวีณา  อินทับ1  เมษายน  255831  มีนาคม  2559
นายศานติ  วจะรักษ์เลิศ1  เมษายน  255931  มีนาคม  2561
นายธรรมภณ จิรธรรมประดับ2  เมษายน  256131  มีนาคม  2562
นางสันทนี  ดิษยบุตร1  เมษายน  256231  มีนาคม  2563
นายไชยโย  มะลิผล1  เมษายน  256331  มีนาคม  2564
นางศรัญญา เอกศิริ1  เมษายน  256431  มีนาคม  2565
นายมนต์ชัย คงคล้าย1 เมษายน 256531 มีนาคม 2566
นางสาวรัชนีกร โชคสวัสดิ์1 เมษายน 2566ปัจจุบัน

เอกสารดาวน์โหลด

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)
 • ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)
 • ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)
 • ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
 • ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)
 • ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)
 • ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
 เลขที่ 161/6  หมู่  13  ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท์ 0-3731-2230
โทรสาร 0-3731-2231

สำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ 
และไม่รับสินน้ำใจขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่
หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่านขอให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 2
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 2 ต.นาจอเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 10250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3983,0 3825 3939 E-mail : region2@ago.go.th