ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพร่วมกิจกรรมต่างๆ

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มณฑลทหารราบที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น.

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

*************************************************

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

***************************************

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

********************************************

“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12
ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ร่วมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว
เนื่องในวันปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์
พิธีถวายราชสักการะ
เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

……………………………………………………………..

เกี่ยวกับสำนักงาน

           

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 79 วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากจังหวัดกระบี่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพิจิตร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร เเละจังหวัดระนอง ยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนเเละครอบครัวขึ้นไว้โดยเฉพาะ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวจึงต้องกระทำในศาลจังหวัด ทำให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวนชนเเละครอบครัวประกอบกับมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้ดำเนินการเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดให้มีเขตอำนาจครอบคลุมทุกจังหวัดภายในกำหนดสามปี นับเเต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับสมควรเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลตามจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดตาก ศาลจังหวัดนครนายก ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนเเละครอบครัว และโดยที่มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนเเละครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนเเละครอบครัว พ.ศ 2547 บัญญัติว่า แผนกคดีเยาวชนเเละครอบครัวในศาลจังหวัดใดจะเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชฎีกานี้ เเละศาลจังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนเเละครอบครัวได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เรื่องการแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ.2554 ให้แบ่งหน่วยราชการอัยการ ออกเป็นหน่วยราชการภายใน ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยกำหนดให้มีสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เป็นหน่วยงานภายในลำดับที่ 44

             สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เดิมมีสำนักงานอัยการปฏิบัติราชการรวมอยู่ในอาคารสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2554 สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี ย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีแห่งใหม่ และได้ส่งมอบอาคารสำนักงานเดิมทั้งหมด ให้สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นที่ทำการ มาจนถึงปัจจุบัน

            สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการเดิม ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐

ภารกิจและบทบาทของพนักงานอัยการ

พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม   การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  โดยจักต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว  เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม  กับทั้งต้องกระทำให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน

พนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน  และเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบ และค้นหาความจริงในคดีอาญา  การควบคุมการดำเนินคดีอาญาของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลย  ให้พนักงานอัยการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นด้วย ส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายและพยาน  พนักงานอัยการพึงให้ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้

หลักการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ

พนักงานอัยการมีอิสระในการดำเนินคดีอาญาภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด 

การมอบหมายให้ดำเนินคดี  การควบคุมและการตรวจสอบ  รวมทั้งการเปลี่ยนตัว   ผู้ดำเนินคดี เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดการแบ่งภาระหน้าที่และหรือมอบหมายงานให้พนักงาน อัยการในบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงาน  หรือช่วยกลั่นกรองงานเป็นการทั่วไป  หรือเป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้

ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกสำนวนคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในเขตอำนาจมาตรวจสอบ พิจารณาและหรือดำเนินคดีเสียเอง  หรือจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดดำเนินคดีแทนก็ได้ และในกรณีที่เห็นควรกลับความเห็นหรือกลับคำสั่งเดิม ให้เสนอตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่ง  เว้นแต่ความเห็นหรือคำสั่งเดิมนั้นเป็นของอธิบดีให้เสนออัยการสูงสุดหรือรอง อัยการสูงสุดผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่ง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คดีอาญา

    ดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เด็กหรือเยาวชน ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันกระทำความผิด หรือต้องหาว่ากระทำความผิด โดยเด็กหรือเยาวชนนั้นมีถิ่นที่อยู่ปกติหรือกระทำความผิด ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี

คดีแพ่ง

บรรดาคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวและคดีทีเยาวชนมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี โดยเด็กหรือเยาวชนหรือผู้ร้องขอมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีอยู่ในเขตอำนาจศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่

 •     – ผู้สืบสันดานฟ้องบุพการี (คดีอุทลุม)
 •     – ร้องขอตั้ง, ถอดถอน, เพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครอง หรืออื่นๆ เกี่ยวกับผู้ปกครองเด็ก
 •     – ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ปกครองวางประกันในการจัดการทรัพย์สินเด็ก
 •     – ร้องให้ศาลมีคำสั่งแทนการอนุญาตในการรับ, เลิกรับบุตรบุญธรรม
 •     – ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

ให้ส่วนราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
  •     1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี    และ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
  •     2) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจ หน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งหมด จำนวน  7 อำเภอ   4   ตำบล

 • 1    สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี                    
 • 2    สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม
 • 3    สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง                             
 • 4    สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ
 • 5    สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี                           
 • 6    สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ
 • 7    สถานีตำรวจภูธรนาดี                                       
 • 8    สถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
 • 9    สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง                       
 • 10  สถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน
 • 11  สถานีตำรวจภูธรสระบัว 
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

สถิติคดี
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558

เดือนส.1ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.4วาจาส.5กส.6ส.7ไต่สวนขอคืนของกลางรวม
ม.ค.1115  10  27
ก.พ.2131  211  47
มี.ค.1893  161 1 149
เม.ย.191  15  136
พ.ค.2172  27  57
มิ.ย.262  26 1 55
ก.ค.922  92  24
ส.ค.196  19  44
ก.ย.2421 125 1 54
ต.ค.2121  23  47
พ.ย.121  11  24
ธ.ค.102  10 1 23
รวม2113716 12124 4 2487

มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559

เดือนส.1ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.4วาจาส.5กส.6ส.7ไต่สวนขอคืนของกลางรวม
ม.ค.11– 11123
ก.พ.14314132
มี.ค.1711735
เม.ย.1711634
พ.ค.2622250
มิ.ย. 1131327
 ก.ค.10  6–  ––  10 – – – –– 26 
ส.ค. 12  9 – – 8–  – –– – 31 
 ก.ย.10  18 4 – – 10–  – –– – 42 
ต.ค. 17  4 – – 13–  – ––  –42 
 พ.ย. 10 5–  – – 10 – –– – –  25
ธ.ค.  18 7 2– 17  – – –– – 45 
รวม173581711612412

มกราคม 2560 – ตุลาคม 2560

เดือนส.1ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.4วาจาส.5กส.6ส.7ไต่สวนขอคืนของกลางรวม
ม.ค.6132– 728
ก.พ.19312144
มี.ค.42410
เม.ย.16211534
พ.ค.17511740
มิ.ย. 718117
 ก.ค.14  8–  ––  14 – – – –– 36 
ส.ค. 12  ––  – – 11–  – –– 24 
 ก.ย. 7 2–  1 8 –– –  –– 19
ต.ค.  8 1–  – 5 6 –– –  – – 
พ.ย             
ธ.ค             
รวม11033791112276

มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561

เดือนส.1 ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.6ส.7รวม
ม.ค.1221– 722
ก.พ.1411025
มี.ค.1851437
เม.ย.621312
พ.ค.14221129
มิ.ย. 19111637
 ก.ค. 11 –2 7 – –20 
ส.ค. 17  1–  – 4 12 –– 34 
 ก.ย. 5 2–  – 6–  –13
ต.ค.  13 ––  – 3 11–  –27 
พ.ย  9 2 2 – 3 9 ––  25
ธ.ค  2 – – 3 6 ––  20
รวม14513922112301

มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562

เดือนส.1 ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.6ส.7รวม
ม.ค.8– 513
ก.พ.1332826
มี.ค.41128
เม.ย.611816
พ.ค.92718
มิ.ย. 5149
 ก.ค.62 –1 – –15 
ส.ค.  82 – –19 
 ก.ย.74–  ––  –19
ต.ค.  10 5–  – –11 –  – 26
พ.ย  7 22 – 1 ––  19
ธ.ค  6 – –– –  ––  13
รวม89207878202

มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563

เดือนส.1 ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.6ส.7รวม
ม.ค.412– 411
ก.พ.442414
มี.ค.10712828
เม.ย.1011021
พ.ค.11271131
มิ.ย. 10724629
 ก.ค. ––  – 1 – –
ส.ค.  17–  – 2 1 –– 24 
 ก.ย.5–  ––  14–  –19
ต.ค.  3 ––  – 2 3–  –
พ.ย  5 1 ––  – –– 
ธ.ค  2 – 2 – 1 – –
รวม713992157197

มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564

เดือนส.1 ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.6ส.7รวม
ม.ค.511210
ก.พ.97622
มี.ค.915419
เม.ย.337141
พ.ค.3221311
มิ.ย. 651416
 ก.ค. – ––  7 – –13 
ส.ค.  4 – 9 2 –– 19 
 ก.ย.411–  22–  –10
ต.ค.  3 22 – 7 4–  –18 
พ.ย  2 – ––  2 –– 6
ธ.ค  –1 – – – –1
รวม713992157197

มกราคม 2565 – ธันวาคม 2565

เดือนส.1 ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2กคดี มพ.ส.4ส.6ส.7รวม
ม.ค.1135
ก.พ.112
มี.ค.112
เม.ย.4711
พ.ค.1157
มิ.ย. 11
 ก.ค. – ––  ––  – – –– 
ส.ค. 3 – –3 –– 8
 ก.ย.3–  ––  13–  –7
ต.ค.  4 ––  – – 1–  –5
พ.ย  2 – ––  –2 –– 4
ธ.ค  4 – – – 26 – –12
รวม2524618164

มกราคม – ธันวาคม 2566

เดือนส.1ส.2ส.3คดี มพคร.ส.4ส.6ส.7รวม
มกราคม61512
กุมภาพันธ์42511
มีนาคม123
เมษายน123
พฤษภาคม1313
มิถุนายน112
กรกฎาคม549
สิงหาคม2123
กันยายน91919
ตุลาคม6511
พฤศจิกายน61411
ธันวาคม213
รวม4163137190

มกราคา – ธันวาคม 2567

นายอรรถสิทธิ์ กาญจนาชีวะ
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

นายสรรชัย จงอุตส่าห์
๑ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

นายชวลิต บรรณเกียรติ
๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

นายชูศักดิ์ พิทักษ์ตระกูล
๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

นางสาววาทินี วงษ์วิทิต
๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

นางวิชญา หาญนัทธี
๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

นายนิเวศน์ รุ่งสาคร
๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

นางสาวจันทนี พงศ์สุภาพชน
๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

นายอำนาจ อารีจิตร
๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ร้อยตำรวจเอกวสันต์ จันทร์อินทร์
๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นายพิเชษฐ์ ศิริวาส
๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นายชัยพล โพธิ์เรือง
๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์
๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นายวิชิต เอื้อกมลชาญ
๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

นายปัญญา พิชญ์เลิศชาญ
๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

นายเด่นชัย ทองเอม
พนักงานขับรถยนต์

นางมัณฑนา ทองเอม
พนักงานรักษาความสะอาด

นายสุรักษ์ ศาลารักษ์
พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวกัลยา ฉ่ำทอง
คนสวน

นายอิศเรส แย้มเมืองไชย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัฒนชัย ศาลารักษ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

กระบวนการดำเนินคดีเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553


ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๖๘๐๕-๖ โทรสาร ๐๓๗-๒๑๖๘๐๖
E-mail:prachin-ju@ago.go.th