ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ อ่านต่อ
  • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อ่านต่อ
  • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขาย ทอดตลาด อ่านต่อ

มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

ร้อยตำรวจโทหญิง จิตติมา กำธรวิวรรธน์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมมหกรรมเล่าขานตำนาน เมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร -อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ เวทีกลาง ถนนริมน้ำ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการการบูรณาการฯ ณ สวนสุภัทราแลนด์ และชุมชนบ้านท้ายโขด

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง นำเด็กและเยาวชน ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมสอนการทำผักไฮโดร การเลี้ยงผึ้ง การแปรรูปแหนมเห็ด และการเลี้ยงไส้เดือน ตามโครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสุภัทราแลนด์ และชุมชนบ้านท้ายโขด โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดกำลังใจและนำไปเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพต่อไป

กิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัชนิกุล ปันเจียง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ข้าราชการอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชน ชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ซูเปอร์แนนซี่ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ข้าราชการอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ข้าราชการอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าใจดิน เข้าใจปุ๋ย เข้าใจพืช” และ “เครื่องกรองน้ำดื่มใครก็ทำได้”

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าใจดิน เข้าใจปุ๋ย เข้าใจพืช” และ “เครื่องกรองน้ำดื่มใครก็ทำได้” ให้กับเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค โดยมีบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ กิจกรรมสอนศิลปะตกแต่งด้วยกระดาษ (Decoupage)

วันที่ 28 กันยายน 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดทำโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ “กิจกรรมสอนศิลปะตกแต่งด้วยกระดาษ (Decoupage)” ให้แก่เด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยมี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคาร BBG ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และข้าราชการของสำนักงาน อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณ หน้าเสาธง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ และ บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด (อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา)

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง นำเด็กและเยาวชนรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด (อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค

———————————————————————————————–

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันรพี

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระองค์ท่าน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระยองจึงได้จัดงานวันรพีขึ้น ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชนฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ร่วมจัดกิจกรรมสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชนฯ ภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายสัตย์ฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง นำเด็กและเยาวชนรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

กิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันระลึกถึงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันจักรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเช้าให้กับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี

วันที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารเช้า ให้กับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง-ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาองค์กรอัยการ 130 ปี

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน จำกัด (สสน.) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ได้นำเด็กและเยาวชน รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค

พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภากร นิภาวงศ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูป จำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มพระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิธีทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์ ลีวงศ์เจริญ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิธีลงนามถวายพระพร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

—————————————————————–

26 สิงหาคม 2565 สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

25 สิงหาคม 2565 สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

 ประวัติองค์กรอัยการ  

          กรมอัยการ  จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม  สังกัดกระทรวงยุติธรรม  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ร.ศ. ๑๑๒    (พ.ศ.๒๔๓๖) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้โอนกรมอัยการจากสังกัด กระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ ๒๔๖๕  ตามประกาศรวมการปกครองท้องที่ และแบ่งหน้าที่ราชการระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรมจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมอัยการจึงได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อจาก”กรมอัยการ”มาเป็น  “สำนักงานอัยการสูงสุด”  ปัจจุบันสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม โดยเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๕๐) หมวด ๑๑  ส่วนที่ ๒  มาตรา ๒๕๕  ได้บัญญัติไว้

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

          เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้มีการจัดตั้งที่ทำการอัยการประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อให้มีพนักงานอัยการทำหน้าที่ในคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทั้งงานในส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตาม กฎหมาย ตามเขตอำนาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ตั้งอยู่  ณ  ที่ทำการอัยการอุทธรณ์จังหวัดระยอง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ต่อมาในวันที่ ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๒  มีนายภิญโญ  เชียงทอง  เป็นอัยการจังหวัดคนแรก

          ต่อมาเมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้ย้ายทิ่ทำการไปอยู่ ณ อาคารที่สร้างใหม่ (หลังปัจจุบัน)  ในพื้นที่จำนวน ๓ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๔๕  หมู่ที่  ๒  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  และได้มีการแบ่งส่วนราชการและกำหนดชื่อส่วนราชการใหม่เป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง คนปัจจุบัน

อำนาจและหน้าที่โดยทั่วไป

     สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบพื้นที่ในเขตจังหวัดระยองขึ้นตรงต่อสำนักงานอัยการภาค ๒ มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยข้าราชการ ๒ ฝ่ายคือ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ

อำนาจและหน้าที่ของข้าราชการอัยการ

     รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่ง ตามภารกิจตามกฎหมาย ได้แก่

๑.ฟ้องคดีแทนเด็กปฏิเสธความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย
๒.ร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดีฟ้อง ขอให้รับเด็กเป็นบุตรในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้
๓.เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง(คดีอุทลม)เช่น ผู้สืบสันดานฟ้องบุพการีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา อันได้แก่ ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
๔.ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง
๕.ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง และร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครองและมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็น ผู้ปกครอง
๖.ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สิน หรือแถลงถึงความเป็นอยู่ของทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง
๗.ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง
๘.ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรม
๙.ฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม
๑๐.ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์ หรือบุคคลวิกลจริตหรือผู้ไม่สามารถจัดการงานตนเองได้ และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์
๑๑.ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีเจ้าของมรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรือเป็นผู้เยาว์ หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจจะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก หรือข้อกำหนดพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดก ไม่มีผลบังคับ

อำนาจและหน้าที่ของข้าราชการธุรการ

๑.รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๒.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ตราสัญลักษณ์

โลโก้สำนักงาน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ผังกระบวนงาน

สถิติคดี

เอกสารดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

๑.ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหา หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
๒.กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง เพี่ยงเท่านั้น บุคคลอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธินี้ได้ เช่นกัน
๓.การร้องขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคำร้อง ค่าสัญญาประกัน ค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์ประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
๔.การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกันตัว และสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่สำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู(ให้ทุกสำนักงานจัดทำตัวอย่างปิดคู่กับประกาศนี้) หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้ สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด
๕.เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องสัญญาประกัน และหลักประกัน พร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง กรณีผู้ร้องขอประกันมากรายจะจัดบัตรคิว และให้บริการตามลำดับ
๖.การพิจารณาคำขอประกันตัวปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามขอ ฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว
๗.พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา ๒๐ นาที นับแต่รับคำร้อง เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน ๓๐ นาที นับแต่รับคำร้อง โดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว
๘.จะไม่ข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่ ไม่มีเจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์คำร้อง รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ

ดาวน์โหลดสัญญาประกัน

ดาวน์โหลดตัวอย่างสัญญาประกัน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
เลขที่ ๑๔๕  หมู่ที่ ๒  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๕๗-๘  โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๒๔๔๗
E-mail: rayong-ju@ago.go.th