กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.00 น. นายสมใจ  โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา และสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ สาขาพัทยา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ามุขชั้น ๑  อาคารสำนักงานอัยการภาค ๒

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานอัยการภาค ๒ จัดให้มีกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.  และประดับผ้าระบายสีม่วง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรอบรั้วอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒

และในวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๕  นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการภาค ๒ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดนาจอมเทียน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ประชุมรับมอบนโยบายแผนการตรวจราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ท่านเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ ณ โรงแรม Health Land Resort & SpaPattaya

ด้วยในวันอังคารที่  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สำนักงานอัยการภาค ๒ ได้จัดให้มีการประชุมรับมอบนโยบายแผนการตรวจราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ท่านเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการการอัยการ รับฟังนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และรับฟังปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากรองอธิบดีอัยการภาค ๒ อัยการพิเศษฝ่ายของสำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานคดีปกครองระยองสำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๒และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๒ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ภายในพื้นที่ภาค ๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและนำไปปฏิบัติเพื่อรองรับการทำงานเชิงรุกและตอบสนองนโยบายของท่านอัยการสูงสุดเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานอัยการภาค 2

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการภาค ๒  ได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ประกอบด้วย นายรวีเกียรติ  รอดโพธิ์ทอง อัยการอาวุโส  นายสิทธิพร  ครุฑนาค อัยการอาวุโส นายสุรัตน์  มังคุด อัยการอาวุโส  นายธงชัย รุ่งเจริญวิวัฒนา  อัยการอาวุโส  นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒ นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ นายสุรจิต พัฒนสาร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ และนายพิจิตร  จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๒ โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ของสำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา)  เข้าร่วมรดน้ำขอพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ (Video Clip) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๒ ณ สำนักงานอัยการภาค

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสมใจ  โตศุกลวรรณ์  อธิบดีอัยการภาค ๒ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ (Video Clip) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานอัยการภาค ๒ โดยมีนายเพียรศักดิ์  สมบัติทอง รองอธิบดีอัยการภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว ซึ่งสำนักงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สคช.จ.จันทบุรี จากคลิปวิดีโอ เรื่อง “บทบาทของสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สคช.จ.ปราจีนบุรี จากคลิปวิดีโอ เรื่อง “มีหนี้ให้พี่ช่วย (ขายฝาก VS จำนอง)  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สคช.จ.ชลบุรี จากคลิปวิดีโอ เรื่อง “โดนหลอกขายของออนไลน์ต้องทำอย่างไร”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – ๑๙ โดยการตรวจ Antigen Test Kit  (ATK )  ของสำนักงานอัยการภาค ๒

ด้วยในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการภาค ๒  โดยนายสมใจ  โตศุกลวรรณ์  อธิบดีอัยการภาค ๒ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทำการตรวจ Antigen Test Kit  (ATK ) ให้กับบุคลากรของสำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานคดีศาลสูงภาค  ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา และสำนักงานอัยการดดีศาลแขวงพัทยา ณ บริเวณอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐ น. นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒  นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง รองอธิบดีอัยการภาค ๒ นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ รองอธิบดีอัยการภาค ๒ และนายคำนึง ตันปิ่นเพชร รองอธิบดีอัยการภาค ๒ และข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการภาค ๒ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการปลูกต้นไม้ “ต้นราชพฤกษ์” และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
            ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการกฎหมายแห่งสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมเยือนอธิบดีอัยการภาค ๒ และคณะ

 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. Mr. Virgaliano Nahan ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตฝ่ายกิจการกฎหมายแห่งสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะล่าม ได้เข้าเยี่ยมเยือน นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และพูดคุยถึงประเด็น ในกรณีที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียกระทำความผิดในประเทศไทย พร้อมสอบถามถึงการพิจารณาคดี ของศาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ในการนี้ มี นายอานนท์         เรวัฒนานนท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ นายสุรจิต พัฒนสาร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ และคณะผู้บริหารของสำนักงานอัยการภาค ๒ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สำนักงานอัยการภาค ๒

ทั้งนี้ การต้อนรับดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด 

สำนักงานอัยการภาค ๒ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมใจ  โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา และสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ สาขาพัทยา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณชั้น ๑  อาคารสำนักงานอัยการภาค ๒

ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด 

ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค ๒ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต Work-life Balance

ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค ๒ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต Work-life Balanceโดยการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงานจากท่านอธิบดีอัยการภาค ๒

 ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๒ มอบนโยบายการบริหารงาน ให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๒ โดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ โดยการมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรของสำนักงานอัยการภาค ๒

สำนักงานอัยการภาค ๒ จัดโครงการฝึกอบรมโครงการ “การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง”ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อทางไกลออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

 ในวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค ๒ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง” ผ่านระบบสื่อทางไกลออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สำนักงานอัยการภาค ๒ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการธุรการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน จำนวน ๒๖ คน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน ๓๙ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

        การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านพัสดุได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป

สำนักงานอัยการภาค ๒ ตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค ๒ ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการภาค ๒ ขอถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้า ร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรอบรั้วอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานอัยการภาค ๒ จัดให้มีการตรวจราชการภายในภาค ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อทางไกลออนไลน์ (ระบบ ZOOM)

ในวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานอัยการภาค ๒ได้จัดให้มีการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อทางไกลออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุรัตน์  มังคุด อธิบดีอัยการภาค ๒ นายเพียรศักดิ์  สมบัติทอง รองอธิบดีอัยการภาค ๒นางวิชญา  หาญนัทธี  อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๒ ภาค ๒ นางสาวรัชนีกร  สายสมร ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค  ๒  และคณะ ซึ่งก่อนการจัดประชุมฯ สำนักงานอัยการภาค ๒ ได้มีการเรียกสำนวนมาตรวจสอบ การตรวจสอบสารบบอิเล็กทรอนิกส์  การตรวจสอบเอกสารงานบริหาร งานการเงินฯ และงานพัสดุ ล่วงหน้าแล้ว และในการประชุมได้มีการสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเรื่องของงานคดี งานบริหาร งานการเงินฯ และงานพัสดุดังกล่าว และสำนักงานอัยการภาค ๒ จะดำเนินการตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานอัยการต่าง ๆ ภายในภาค ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

         พร้อมนี้ อธิบดีอัยการภาค ๒ ได้แสดงความห่วงใยข้าราชการฝ่ายอัยการทุกคนให้ทำงานอย่างมีความสุข ให้มีความระมัดระวังและปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่แพร่ระบาดในขณะนี้

สำนักงานอัยการภาค ๒ ตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค ๒  ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการภาค ๒ ขอถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  และประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรอบรั้วอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานอัยการภาค ๒ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) ได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสำนักงานอัยการภาค ๒ได้จัดให้มีการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) พร้อมดำเนินการจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการภาค๒เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไปด้วย

สำนักงานอัยการภาค๒ ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒

 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานอัยการภาค ๒ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ ประกอบด้วยสำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรของสำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา รวมไปถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายสุรัตน์   มังคุด  อธิบดีอัยการภาค ๒  นายวิชัย  พิบูลฤทธิวงศ์ รองอธิบดีอัยการภาค ๒ นายสุรจิตพัฒนสาร รองอธิบดีอัยการภาค ๒ นายเพียรศักดิ์  สมบัติทอง  รองอธิบดีอัยการภาค ๒ และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการภาค ๒ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ประชาชนทราบบริเวณอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ และการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม “LOYALYT” ด้วย

การสืบสานเจตนารมณ์การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ท่านสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค ๒ จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรภายในสำนักงานอัยการภาค ๒ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และลงนามในหนังสือการสืบสานเจตนารมณ์การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพตามที่อัยการสูงสุดกำหนด

นายปรเมศวร์อินทรชุมนุมผู้ตรวจการอัยการและคณะ เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ในวันอังคารที่  ๒  มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ท่าน ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ และคณะตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานอัยการคดีศาลสูงภาค ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และบุคลกรภายในหน่วยงาน


เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการภาค ๒ เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ชื่อว่าที่ทำการอัยการเขต ๒ มีอัยการ
พิเศษประจำเขต ๒ เป็นผู้บังคับบัญชา (ปรากฏตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งท้องที่ของกรมอัยการ กระทรวง
มหาดไทยออกเป็นเขต พ.ศ.๒๕๐๐) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีโดยอยู่รวมในอาคารเดียวกับ
สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นสำนักงานอัยการเขต ๒ มีอธิบดีอัยการเขต ๒ เป็นผู้บังคับบัญชา และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการภาค ๒ มีอธิบดีอัยการภาค ๒ เป็นผู้บังคับบัญชา โดยที่สำนักงาน
อัยการภาค ๒ มีภารกิจและปริมาณงานราชการเพิ่มมากขึ้นทำให้อาคารสำนักงานเดิมไม่เพียงพอรองรับ
บุคลากร เกิดความแออัดอันอาจเกิดผลกระทบในการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้
ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๘๑๙๖ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา จัดสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค ๒ เป็นอาคารสูง
๔ ชั้น หลังคาทรงไทย และมีหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการ ดังนี้
(๑) สำนักงานอัยการภาค ๒ ประกอบด้วย
– สำนักอำนวยการ
– สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค ๒
– สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 2
– ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
(๒) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๒ ประกอบด้วย
– สำนักอำนวยการ
– สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค ๒

สำนักงานอัยการภาค มีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฏหมาย ระเบียบข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงุด
(ข) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการภาค มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) สำนักอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานภาค
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
(๑) รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาคซึ่งไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค และงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการภาค
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
(๑) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

1. นายสมบัติ ศรีอนุพันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – ปี พ.ศ. 2540 
2. นายประเวศ มะกรวัฒนะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – ปี พ.ศ. 2543 
3. นายวิวัฒน์ ดวงจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – ปี พ.ศ. 2544 
4. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปี พ.ศ. 2546 
5. นายเรืองนนท์ เรืองวุฒิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปี พ.ศ. 2547
6. นายไพสิทธิ์ กนกเวชยันต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
7. นายสุเวช จิตมหาวงศ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ. 2548
8. นายวรุจจ์พร นิมิตกุลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2550
9. นายพินิจ ถาวรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2552
10. นายพรศักดิ์ เทพาพรสุวรรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปี พ.ศ.2556
11. นายปราโมทย์   นพศิริตั้งแต่ปี พ.ศ.2556  –  ปี พ.ศ. 2558
12. นายศิริศักดิ์   อัครปรีดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปี พ.ศ. 2560
13. นายอำนวย   สุขเกษมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ. 2561
14. นายการุณ  บุณยอุดมศาสตร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – ปี พ.ศ.2562
15. นายสิทธิพร  ครุฑนาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – ปี พ.ศ.2563
16. นายสุรัตน์  มังคุด              ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – ปี พ.ศ.2564
17. นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – ปี พ.ศ.2565
18. นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – ถึงปัจจุบัน

สถิติงาน