ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม

12  สิงหาคม  2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว


บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

๑. นายอุทัย ไชยริปู                                  ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๔๘  –  ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙

๒. นางสุภาวดี มาศพงศ์                         ดำรงตำแหน่ง ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙  –  ๑ เมษายน ๒๕๕๐

๓. นายฉัตรชัย ใจดี                                   ดำรงตำแหน่ง ๒ เมษายน ๒๕๕๐ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

๔. นายฐาพล ชวลิตอุไร                           ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๕๑ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

๕. นายนิทัศน์ ตันปิ่นเพชร                        ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๖. นายนันธวัตร ฐิติภัค                            ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๕๔  –  ๑ เมษายน ๒๕๕๕

๗. นางสาวแววตา ธวัชไพบูลย์               ดำรงตำแหน่ง ๒ เมษายน ๒๕๕๕ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๘. นายสุริยะ  ถมยา                                   ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๕๗ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๙. ว่าที่ร้อยโทประเวช รุ่งเจริญทอง        ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๕๘  –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๐. นางสาววรรษา  มาชรงค์                   ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๕๙  –  ๒ เมษายน ๒๕๖๐

๑๑.นายสุทธิสาร ภัทรรังษี                        ดำรงตำแหน่ง ๓ เมษายน ๒๕๖๐  –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๒.นายปรีดา โมรินทร์                             ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๒  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๓.นายพิมล  เจาวัฒนา                            ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๓  –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔.นายวีระยุทธ  บุญมา                            ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๔  –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๕.นายสุรพงษ์ จันทร์สูรย์ ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๖.นายณัฐนัย สุขมี ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๗.นายกฤตกร รุ่งพรทวีวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

นายกฤตกร รุ่งพรทวีวัฒน์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

นางสาวสรัญญา บุญญาภิสมภาร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

นายนรภัทร คำวงค์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นายโอภาส นุกูลวุฒิโอภาส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายราชันย์ ราชรักษา
นิติกรชำนาญการ

 นางสาวอุไรวรรณ์ พิมพ์รส
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายชัยวิทย์ เอี่ยมลาภะ
พนักงานขับรถยนต์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดที่ทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีนายอุทัย ไชยริปู ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วคนแรก แต่เดิมพื้นที่ในเขตจังหวัดสระแก้วเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเปิดทำการศาลจังหวัดสระแก้วแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2547 โดยรวมทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นมาเป็นจังหวัดใหม่ ได้แก่ อำเภอสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ ปัจจุบันมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง และอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมีที่ทำการอยู่ในบริเวณอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

คดีอาญา
รับผิดชอบดำเนินคดีอาญาทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ซึ่งหมายถึง คดีอาญาที่กระทำโดยเด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปี) หรือเยาวชน (อายุเกินกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี) ในท้องที่เขตจังหวัดสระแก้ว

คดีแพ่ง
รับผิดชอบดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ คดีร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585,1586) คดีร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 98/21,1598/22,1598/23) เป็นต้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้วชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 425 497-9 โทรสาร 037 425498
อีเมลล์ sakaew-ju@ago.go.th
website : http://www.skw-ju.ago.go.th
Webmaster Email : sakaeo-ju@hotmail.com