โครงการตรวจเยี่ยมญาติแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

นายชัชวาล  วิริยะเขตต์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อของแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ร่วมออกพื้นที่ให้การช่วยเหลือตรวจเยี่ยมญาติแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและมอบของที่ระลึกจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับญาติแรงงานไทย


วันพระราชทานธงชาติไทย

นายชัชวาล วิริยะเขตต์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน


ตรวจราชการ

ท่านสุวิทย์  เทพรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วย
เหลือทางกฎหมาย ภาค ๒ ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๖

โครงการจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน

นายชัชวาล วิริยะเขตต์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมกับโรงเรียน
ท่าเกษมพิทย จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน
ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดฝึกอบรม

นายชัชวาล วิริยะเขตต์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมกับนายอำเภอโคกสูง จัดโครงการฝึกอบรมความรู้
ทางกฎหมายในการประนอมข้อพิพาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

นายชัชวาล วิริยะเขตต์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “

สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖


นายสุกฤช สุมาลเรส อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕


นายบุญญา พุฒแก้ว  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สคชจ.สระแก้ว

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2525 ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ 174/2525 ลงวันที่ 15 กันยายน 2525 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสืบมา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบดำเนินการวิธีดำเนินการ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

               เดิมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว   เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยประกาศดังกล่าวให้มีการจัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัด   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

               และกำหนดให้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายมหิธร สุรักขกะ ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นคนแรก มีที่ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปัจจุบันมี นายชัชวาล วิริยะเขตต์ ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหาร

” ยกระดับ ปรับเปลี่ยน วางรากฐาน สานต่ออนาคต “

  1. ยกระดับการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย บนพื้นฐานของความร่วมมือและเทคโนโลยี
  2. ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานขององค์กรอัยการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความหลากหลายทางสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. วางรากฐานเพื่อสร้างระบบและกลไกในการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน วางระบบนิเวศองค์กร (Eco-System) ที่เหมาะสมกับการทำงาน และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ
  4. สานต่ออนาคตโดยสร้างกลไก เครื่องมือ และแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่จะนำสำนักงานอัยการสูงสุดสู่การเป็นองค์กรของนักกฎหมายเพื่อสังคม และสร้างความยุติธรรมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน (Better Justice)

ตราสัญลักษณ์

โลโก้สำนักงาน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้

     (๑)รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดสระแก้ว เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกรณีได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี เป็นต้น

    (๒)รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดสระแก้ว รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยุ่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดสระแก้ว เช่น ยื่นคำร้องต่อศาลให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ขอตั้งผู้ปกครอง ขอรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

   (๓)รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดสระแก้ว

   (๔) รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินค่าปรับตามคำพิพากษาและงานการบังคับคดีแพ่งคดีปกครองและคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดสระแก้ว

   (๕)รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งคดีปกครองและคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดสระแก้ว

ผังกระบวนงาน

ผังกระบวนงาน  บทบาทพนักงานอัยการในการคุ้มครองเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

                 

ข้าราชการอัยการ

นายชัชวาล วิริยะเขตต์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว

นางสาวศุภวา จมะวัตร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางวิไลภรณ์ ชอบธรรม
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นายผาไท รูปชัยภูมิ
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นางสาวณาตยาวรรณ จันทมิฬ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนิพันธ์ ขัตทะยู
นักจัดการงานทั่วชำนาญการ
นายเศวตนันท์ ชูบัวทอง
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ แสนใจ
นิติกรปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวสุธิดา มูลเชื้อ
นิติกร
นายอรุณ แววมณี
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์/โทรสาร 037 – 425074

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

ออกอากาศ เมื่อวันที่
28 เมษายน 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
3 มีนาคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
6 มกราคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
13 มกราคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
20 มกราคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2566

ออกอากาศ เมื่อวันที่
21 เมษายน 2566

ออกอากาศ เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2566

ออกอากาศ เมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ 2566

ออกอากาศ เมื่อวันที่

7 เมษายน 2566

ออกอากาศ เมื่อวันที่

9 มิถุนายน 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
14 เมษายน 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2566
ออกอากาศ เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส (สคชจ.สระแก้ว)