เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ
  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”
  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

บุคลากร

ลำดับ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่ง
1นายจำรัส      อัตถสุริยานันท์18 กันยายน 2543 – 30 เมษายน  2545
2นางจารุณี      โง้ววัฒนา1 พฤษภาคม 2545 – 30 เมษายน  2547
3นายขรรค์ชัย    ตรีเดช1 พฤษภาคม 2547 – 3 เมษายน  2548
4นายเจริญเดช   ศัลยพงษ์  4 เมษายน 2548 – 30 เมษายน 2549
5นายวิชัย       พรดุษฏีกุล1 พฤษภาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550
6นายบุญสืบ     ศิริ1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม  2551
7นายจรูญ      ธีรนานนท์ 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553
8นายอรรถพร   สุทธิบุตร1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554 
9นางอุมา      ทองรอด    1 เมษายน 2554 – 1 เมษายน  2555
10นายสิทธิผล   โพธิ์ชัย2 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม  2556
11นายนันฐวัตร   ฐิติภัค1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2558
 12 นางมาเรียม   พรรณพงาพันธุ์1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 
13นายธวัชชัย   หัตถะปนิตร์ 1 เมษยน 2559  – 31 มีนาคม 2560
14นายปรัชญา   ทัพทอง1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
15นายปรีชากูล   คูณทรัพย์1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
16นายถาวร     โมครัตน์1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
17นายณัฏฐ์ศาสน์  สิทธิชัย1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
18นายประพันธ์  นิติโชติ1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
19นายสมบัติ ฤทธิเดช1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
20นายสุกฤช สุมาลเรส1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

ข้อมูลสถิติคดี

สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว  
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์  037 – 425101 , 3
แฟกซ์ 037-425101,3
Website : www1.ago.go.th/region2/sakaeo
E- mail: skw@ago.go.th


ติดต่อผู้ทำเว็บไชต์: dewsogi99@gmail.com