ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ 
และไม่รับสินน้ำใจขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่
หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่านขอให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 2
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 2 ต.นาจอเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 10250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3983,0 3825 3939 E-mail : region2@ago.go.th


การลงนามรับทราบและขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม/งานรัฐพิธี

กิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวประกาศ

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายอัยการ

นางสาวสุพรรณา ลิ้มถาวรวงศ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดตราด
นายปูชิต วรานุตระกูล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายตรีภูมิ ธารพระจันทร์
รองอัยการจังหวัด

บุคลากรฝ่ายธุรการ

นางสาวรุ่งระพี มาสรวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นางสาวผกาวัลย์ นุดสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพิพัฒพงศ์ ธนะประสพ
นิติกรปฏิบัติกา
นางสาวนรีเมธ แก้วสุทธิ
นิติกรปฏิบัติกา

จ้างเหมาบริการ

นางสาวมินตรา สาทลาลัย
นิติกร (ป.ป.ส.)
นางสาววิรัชนา รามัญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายจักรกฤษณ์ ทองคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางอนงค์ จริยพิสุทธิกุล
นักการภารโรง

ทำเนียบอัยการผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดตราด

รายชื่ออัยการตั้งแต่พ.ศ.
๑. นางกนกพร  สั้นศรี๑ เม.ย. ๒๕๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
๒. นางสาวฐิติรัตน์  ชลายน๓ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑
๓. นายสุทัศน์  วัฒนกูล๒ เม.ย. ๒๕๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒
๔. นายประพันธ์ นิติโชติ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓
๕. นายศักดิ์ดา รื่นรมย์๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๖. นายสุรพงษ์ จันทร์สูรย์๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๗. นายพิศาล ปัสนานนท์๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๘. นางสาวสุพรรณา ลิ้มถาวรวงศ์๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

งานบริการ

เอกสารคำร้องต่าง ๆ

เอกสารคำร้อง กรณีขอเป็นคนไร้ความสามารถ

เอกสารคำร้อง กรณีขอเป็นคนไร้ความสามารถ

เอกสารคำร้อง กรณีการขอรับบุตรบุญธรรม

เอกสารคำร้อง กรณีการคนสาบสูญ

ผลการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน/สถิติคดี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด

ศูนย์อัยการ สคช.จังหวัดตราด

ติดต่อหน่วยงาน