เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์เดิมตั้งอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้รับงบประมาณปี ๒๕๓๓ วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่     เริ่มดำเนินการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ในเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ (จากที่ขอใช้ที่ทั้งหมด ๖ ไร่) บนที่ดินราชพัสดุบริเวณเรือนจำเก่า แปลง หมายเลข ๑, ๒ ทะเบียน ทบ.๕ เลขที่ บร.๖๐๒ จากทั้งหมด ๒๑ ไร่ ๒ งาน    สร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ ประกอบด้วย     อาคารสำนักงานสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักระดับ ๑ – ๒ จำนวน ๑ หลัง 
เปิดอาคารสำนักงานใหม่เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๕ 

หน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 
๑) สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์   
๒) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  
๓) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์   
๔) ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดบุรีรัมย์


อำนาจหน้าที่

เขตอำนาจสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
ประกอบไปด้วย
1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2. อำเภอลำปลายมาศ
3. อำเภอประโคนชัย
4. อำเภอห้วยราช
5. อำเภอกระสัง
6. อำเภอพลับพลาชัย
7. อำเภอสตึก
8. อำเภอคูเมือง 
9. อำเภอพุทไธสง
10. อำเภอนาโพธิ์
11. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
12. อำเภอบ้านด่าน
13. อำเภอแคนดง 

สถานีตำรวจที่อยู่ในเขตอำนาจ
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

1. สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 
2. สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ
3. สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย
4. สถานีตำรวจภูธรห้วยราช
5. สถานีตำรวจภูธรกระสัง
6. สถานีตำรวจภูธรพลับพลาชัย
7. สถานีตำรวจภูธรสตึก
8. สถานีตำรวจภูธรคูเมือง 
9. สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง
10. สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์
11. สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์
12. สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน
13. สถานีตำรวจภูธรแคนดง
14. สถานีตำรวจภูธรลำดวน 
15. สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ 
16. สถานีตำรวจภูธรชุมแสง 
17. สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว 
18. สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย 
19. สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง 


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สารอัยการสูงสุด

เขตอำนาจที่รับผิดชอบ

พื้นที่เขตอำนาจ 
๑. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
๒. อำเภอลำปลายมาศ 
๓. อำเภอประโคนชัย 
๔. อำเภอห้วยราช  ๕. อำเภอกระสัง 
๖. อำเภอพลับพลาชัย 
๗. อำเภอสตึก 
๘. อำเภอคูเมือง 
๙. อำเภอพุทไธสง 
๑๐. อำเภอนาโพธิ์ 
๑๑. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
๑๒. อำเภอบ้านด่าน 
๑๓. อำเภอแคนดง 
สถานีตำรวจภูธรที่อยู่ในเขตอำนาจ
 ๑. สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 
๒. สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ 
๓. สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย 
๔. สถานีตำรวจภูธรห้วยราช 
๕. สถานีตำรวจภูธรกระสัง 
๖. สถานีตำรวจภูธรพลับพลาชัย 
๗. สถานีตำรวจภูธรสตึก 
๘. สถานีตำรวจภูธรคูเมือง 
๙. สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง  ๑๐. สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ 
๑๑. สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ 
๑๒. สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน 
๑๓. สถานีตำรวจภูธรแคนดง 
๑๔. สถานีตำรวจภูธรลำดวน 
๑๕. สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ 
๑๖. สถานีตำรวจภูธรชุมแสง 
๑๗. สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว 
๑๘. สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย 
๑๙. สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง


ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม 2566 “วันปิยมหาราช” นายพศวัต บุญประสพ รองอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะข้าราชการธุรการ ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

.

สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายชลเกียรติ แก้วนวล อัยการจังหวัดบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖


นายชลเกียรติ แก้วนวล อัยการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2

วันที่ 16 กันยายน 2566

นางสาวนงนุช จุลมุสิ อัยการประจำกอง พร้อมคณะข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่๑) เนื่องในวัน ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกลาที่ ๑

พันตำรวจโทศิริพงษ์ รังสูงเนิน อัยการประจำกอง ลงนามถวายพระพร กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

นายชลเกียรติ แก้วนวล พร้อมคณะ
  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ . “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” . เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ . เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ
ณ ศาลจังหวับุรีรัมย

พ.ต.ท.ศิริพงษ์ รังสูงเนิน อัยการประจำกอง พร้อมคณะ

วางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2566

ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 เมษายน 2566

นายชลเกียรติ แก้วนวล อัยการจังหวัดบุรีรัมย์

วางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นายปรีชา แจ่มใส
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

ณ. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ คลิกที่นี้

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (เอกสารสำนวนคดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกที่นี้

วันที่ 20 เมษายน 2566 เรื่อง จำหน่ายพัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเก่า) กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี้

วันที่ 19 มกราคม 2566 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ คลิกที่นี้

วันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

สิบเอกเด่นดวง  สอนไธสง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวสุภา วงศ์ปัญญา
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการ ในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายบรรลือ  มาศรักษา
นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฏฐิกานต์ นิโรรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเอื้องฟ้า แสนชั่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางพยอม คะเรียงรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศันสนีย์ สวัสดิ์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสาวธัญลักษณ์  โยทัยหาญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางกรชนก อินทร์รัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา ปลายแก่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววิสุดา วัฒนะเลิศโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางสาววไลลักษณ์ ผดุงสินประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววิภา ชุมกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายพิพิธพงศ์ คำนนท์
นิติกรปฏิบัติการ


นายวุฒิพร เหล่าบุตรสา
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาบริการ

นายวัชรินทร์  อะรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายทองสาย  บุตรคูณ
คนสวน
นายอาทิตย์ เสริฐจันทึก
พนักงานขับรถยนต์ 

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับชื่อนามสกุลปีพุทธศักราช
1นายเสรี   นิลผาย2490-2495
2นายเสงี่ยมยินดีพิธ2496-2501
3นายจิตติสังขพิชัย2502-2503
4นายชิตสมานชาติ2504-2509
5นายสหัสยศธำรง2509-2511
6นายสุจินต์ทิมสุวรรณ2512-2512
7นายแสวงดีดิษยบุตร2513-2514
8นายประจวบจันทรโชติ2514-2516
9นายเด็ดดวงสุคนธรัตน์2516-2518
10นายพิมล รัฐปัตย์2518-2519
11นายบรรยงค์จันทรศิริศรี2519-2520
12นายปรึชาอินทรวิชะ2520-2523
13นายไพรโรจน์กมลเชษฐ์2523-2526
14นายบรมศรีสุข2526-2527
15นายรัตน์สังข์สุวรรณ2527-2528
16นายสุพงษ์นามโท2528-2529
17นายสมศักดิ์วิริยะรัตน์2529-2531
18นายธงชัยเจริญผล2531-2534
19นายสุรพลอารีรัตน์2534-2536
20นายสวามิภัทดิ์ดิษยบุตร2536-2537
21นายประสิทธิ์ตั้งนภากร2537-2538
22นายสุรศักดิ์ตรีรัตน์ตระกูล2538-2539
23นายวราวุธศิริยุทธ์วัฒนา2539-2541
24นายแทนบัวสมบูรณ์2541-2542
25นายจรินทร์มุขมา2542-2543
26นายชานนท์สุศรีวรพฤฒิ2543-2544
27นายมีชัยเหลืองกำจร2544-2545
28นายไชยยันต์สุวรรณยิ่ง2545-2547
29นายอนุสรณ์รัตนดาดาษ2547-2548
30นายเพิ่มศักดิ์จันทนมัฎฐะ2548-2549
31นายธำรงศักดิ์หงษ์ขุนทด2549-2550
32นายวิโรจน์ชัชวาลวงศ์2550-2551
33นายศักดิ์เกษมนิไทรโยค2551-2553
34นายอนุชาอุดมพงษ์2553-2554
35นายธนาอุชาดี2554-2555
36นายอุทัยสังขจร2555-2556
37นายถิระศักดิ์ตระกูลอินทร์2556-2557
38นายนริศชำนาญชานันท์2557 – 2558
39ร้อยเอกวิทย์ชะนะภัย2558-2559
40นายรักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก2559 – 2560
 41 พันตำรวจตรีวิสุทธ์พน ฤทธิ์เนติธรรม2560 – 2561
42  นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต2561 – 2562 
43นายปรีชาปิ่นอำพล2562 – 2563
44นายสาธิราชภัทรพิทักษ์2563 – 2564
45ร้อยตำรวจเอกทองสุข พิธรรม2564 – 2565
46นายสุเทพ เยี่ยมศิริ2565 – ปัจจุบัน

ข้อมูลคดี/สถิติคดี ประจำปี 2566

ติดต่อหน่วยงาน

หากท่านมีข้อติชมหรือต้องการคำตอบเกี่ยวกับปัญหาทางคดีทุกประเภท
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและเอกสารเผยแพร่ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-611582 โทรสาร 044-612568
อีเมล์   burirum@ago.go.th

นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปุลวิชช์ ตีคลี อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร