ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

                     ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี และแผนกคดีเยาวชนในศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศาลจังหวัดชัยภูมิ ศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดตราด ศาลจังหวัดแพร่ ศาลจังหวัดสระแก้ว และศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองบัวลำภูดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนที่ 72 ก
                     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้จัดตั้งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โดยได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา และมีเขตอำนาจตลอดจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิเชษฐ หว่านพืช อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 3 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดชัยภูมิ และรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)


อำนาจหน้าที่

บุคลากร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ติดต่อหน่วยงาน

สถิติคดี

สถิติคดีปี 2566