ข่าวประชาสัมพันธ์

วันธงชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flog Day) ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

วันรพี ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ซึ่งบรรดานักกฎหมายได้เทิดทูนพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

นายวิยศ สินประสิทธิ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ และคณะ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

ตรวจราชการในพื้นที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ เดินทางตรวจราชการ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิยศ สินประสิทธิ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ และคณะ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์


วันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2566 ครบรอบ 141 ปี ศาลยุติธรรม

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 นายวิยศ สินประสิทธิ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำ 2566 ในวาระครบรอบ 141 ปีศาลยุติธรรม ณ หน้าอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

———————————————————————————-

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓

————————————————————————————-

14 พฤศจิกายน 2565 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน 2565 นายวิยศ สินประสิทธิ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

———————————————————————————————

28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

——————————————————————-

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลคดีและสถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

การตรวจรับสำนวนคดีอาญา ป.ป.ช., ป.ป.ท. และพนักงานสอบสวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งสำนวน โปรดตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามแบบตรวจรับสำนวนแต่ละประเภทก่อนส่งให้สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044511582

เอกสาร ประกอบด้วย

 1. สำนวนคดีฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาสำนวน จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

แบบตรวจรับสำนวน

 1. แบบตรวจรับสำนวนคดีอาญา ส.1
 2. แบบตรวจรับสำนวนคดีอาญา ส.2
 3. แบบตรวจรับสำนวนคดีอาญา ส.3 (จากตำรวจ)
 4. แบบตรวจรับสำนวนคดีอาญา ป.ป.ช.
 5. แบบตรวจรับสำนวนคดีอาญา ป.ป.ท.
 6. แบบตรวจรับสำนวนคดีแพ่ง (ส.5ก)
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2550
 6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
 1. ประมวลกฎหมายอาญา
 2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
 6. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 7. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นส่วนของรัฐมนตรี
 8. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
 9. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
 10. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 11. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547
 12. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 13. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 14. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. 2558
 15. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 16. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543
 17. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ พ.ศ. 2551
 18. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
 19. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนฯ
 20. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 21. บทความวิชาการ การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 22. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตแะลประพฤติมิชอบกลาง
 23. เวียน 120 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีของพนักงานอัยการในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560
 24. เวียน 169 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 25. หนังสือ แจ้งกำหนดเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค

เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุด

 1. เผยแพร่คำสั่งอัยการสุงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๓/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๘๖/๒๕๖๔ นางลักษณา ประสีระเตสัง จำเลย
 2. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๓/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๑๔/๒๕๖๔ นางลักษณา ประสีระเตสัง จำเลย
 3. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๖๖/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๔๓/๒๕๖๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 4. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๒๔/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๔๑/๒๕๖๕ นายสุขสันต์ เจตน์ฐากูร ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน จำเลย
 5. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขที่ดำที่ อท ๑๕๗/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๑๘/๒๕๖๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (๒๕๓๙) ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน จำเลย
 6. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๓๙/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๐๕/๒๕๖๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย
 7. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๔/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑/๒๕๖๕ นายสุขสันต์ เจตน์ฐากูร ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย
 8. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๓๘/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๑๓/๒๕๖๔ นายภุชงค์ คำทอง จำเลย
 9. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๐๘/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๙๗/๒๕๖๓ นายสมบัติ โพธิ์อุดม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 10. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๔๓/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๕๗/๒๕๖๕ พันตำรวจโทหรือนายศักดิ์สิทธิ์ หรือวันชัย ม่วงเมืองแสน จำเลย
 11. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๒/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๗/๒๕๖๕ นายวัฒนา เรียบร้อย จำเลย
 12. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๔/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๙๗/๒๕๖๔ นายดำรงศักดิ์ เทพวาที ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน
 13. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๘๓/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๑๐/๒๕๖๔ นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน
 14. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๒/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๒๓/๒๕๖๕ นายไทยสมุทร สมงาม
 15. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๙๘/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๔๖/๒๕๖๔ นางจุรีรัตน์ หรือธนภรณ์ บุญดาว จำเลย
 16. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๕๖/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๙๔/๒๕๖๓ นายธวัตชัย หอมทรัพย์ จำเลย
 17. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๘๔/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๒/๒๕๖๕ นายวิศิษฎ์ ดาศรี จำเลย
 18. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑,๑๒,๓๔/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๔๗,,๔๘,๔๙/๒๕๖๕ นายวีระเดช อินทร์ประสิทธิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย
 19. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๖๘/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๖๕/๒๕๖๕ นายยศวริศ หรือศุภกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 20. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๗/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๘/๒๕๖๕ นางสุวิมล รัตนตรัยรักษ์ จำเลย
 21. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๙๑/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๘๕/๒๕๖๔ นายคำศรี อ่อนจันทร์ จำเลย
 22. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๗/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๘/๒๕๖๕ นายอดุลย์ ผาบเพ็ง จำเลย
 23. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๒๙/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๙๙/๒๕๖๕ นายสมหมาย ขำเอนก ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน จำเลย
 24. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๐๔๔/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๙๓/๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย จำเลย
 25. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๕๐, ๕๙/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๖๖, ๖๗/๒๕๖๕ นายอักษร แสนใหม่ จำเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 26. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๔๑/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๐๖/๒๕๖๕ นายเกียรติศักดิ์ ศุขแจ้ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย
 27. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๕๑-๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๓๔/๒๕๖๕ นายพีรพงษ์ หรือสง่า ศรีอนันต์กูล กับพวก รวม ๔ คน จำเลย
 28. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๘๕/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๘๑-๒๕๖๕ นายทองพูล หรือธนวัฒน์ พันธ์โคตร จำเลย
 29. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๖๑/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๖๒/๑๕๖๕ นายธงชัย จำปาแก้ว กับพวกรวม ๖ คน จำเลย
 30. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๔๖/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๓๒/๒๕๖๕ นายสุทัศน์ เรืองศรี กับพวก รวม ๔ คน จำเลย
 31. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๔๙/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๐๔/๒๕๖๕ นายธวัชชัย พรไพรินทร์ กับพวก รวม ๓ คน จำเลย
 32. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๙๖/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๘๖/๒๕๖๕ นายปัญญา กัลป์ตินันท์ กับพวก รวม ๒ คน จำเลย
 33. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๔๑,๑๖๔/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๒๐๔/๒๕๖๕ นางมนัส แก้วพิกุล ที่ ๑ กับพวก รวม ๔ คน จำเลย
 34. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๔๖/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๙๙/๒๕๖๕ นายศุภชัย จันทร์เติม กับพวก รวม ๔ คน จำเลย
 35. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๔๒/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๖๑/๒๕๖๕ นายปฐมบูรณ์ สุวรรณ กับพวก รวม ๒ คน จำเลย
 36. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๕๘/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๓๕/๒๕๖๕ นางสาวทิพอาภรณ์ ศรีวิเศษ จำเลย
 37. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๘๗/๒๕๖๔, อท ๑๘๘/๒๕๖๔, อท ๓๖/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๗๐/๒๕๖๕, อท ๑๗๑/๒๕๖๕, อท ๑๗๒/๒๕๖๕ นางวิภาดา หรือกนิษฐา พงษ์สวัสดิ์ หรือเพชรสูงเนิน ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๔ คน จำเลย
 38. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๙๑/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๗๓/๒๕๖๕ นายสมจิตร วิรุณละพันธ์ ที่ ๑ กับพวก รวม ๓ คน จำเลย
 39. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๙๔/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๒๐/๒๕๖๕ นางนงลักษณ์ ขันแก้ว ที่ ๑, นายกิจ ศรีมะเริง ที่ ๒ จำเลย
 40. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๑๐/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๐/๒๕๖๖ นายธวัชชัย ศรีผกาแก้ว จำเลย
 41. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๗, ๑๒๕/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๘๒, ๑๘๓/๒๕๖๕ นายเกียรติศักดิ์ ศุขแจ้ง กับพวก รวม ๖ คน จำเลย
 42. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๘/๒๕๖๖ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๕๖/๒๕๖๖ นายกำชัย สูงสง่า กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 43. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๔๕/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๕๔/๒๕๖๕ นางดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ กับพวก รวม ๓๙ คน จำเลย
 44. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑/๒๕๖๖ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๙๗/๒๕๖๖ นายธรรมโชติ ชัยโพนงามธนพล ที่ ๑ นายประเสริฐ บุณยโพธิ์ ที่ ๒ จำเลย
 45. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๔๕/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๒๑๘/๒๕๖๕ นายสุรทัศน์ เรืองศรี กับพวกรวม ๔ คน จำเลย
 46. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๒๓/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๔๙/๒๕๖๖ นายสมิทธิเดช โม่งประณีต กับพวก รวม ๕ คน จำเลย
 47. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท ๒๖๑/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๕๐/๒๕๖๖ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ จำเลย
 1. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๔๒/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๕/๒๕๖๓ นายพรชัย โควสุรัตน์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน จำเลย
 2. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๙/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๒๖/๒๕๖๓ นายประยูร สมเภา ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย
 3. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๕๓/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๗๓/๒๕๖๓ นายสุวัฒน๋ พื้นทะเล ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน จำเลย
 4. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๘/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๒๓/๒๕๖๓ นายเชิดศักดิ์ วันทมาตร จำเลยที่ ๑, นายพรมมา นาคเหนือ จำเลยที่ ๒
 5. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๒๔/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๘๘/๒๕๖๓ นายสุริยะ ประวะกุล จำเลย
 6. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๒/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๔๕/๒๕๖๓ นางนลินี ธนสันติ
 7. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๐๗/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๔๓/๒๕๖๓ นายประชา เจริญชัย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน จำเลย
 8. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๘/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๖๕/๒๕๖๓ นายรักษา ลอยประโคน จำเลย
 9. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๓๒/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๒๕/๒๕๖๓ นายบัญชา สุยคง
 10. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๐๙/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๐/๒๕๖๓ นายสุวรรณ แก้วคำ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 11. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๘๙/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๓๒/๒๕๖๓ นายดำรงค์ สิงหปรีชา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 12. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๙๓/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๔/๒๕๖๓ นายซ้อน กองศรี จำเลย
 13. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๐/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๗/๒๕๖๓ นางกรณิการ์ หรือพิมพ์ณิกา ชุมนุมหรือสุรศิลป์ จำเลย
 14. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๓๖/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๒๔/๒๕๖๓ นายไทยสมุทร สมงาม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 15. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๔๑/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๖๔/๒๕๖๔ นายทีปต์ กฤตานนสกุล หรือนายวีเชียร หรือกอบุญ พิศจำรูญ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 16. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๔๑/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๑๑/๒๕๖๓ นางพรทิพย์ แก้วมิ่งหรือพลศรีเมือง จำเลย
 17. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๕๙/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๙/๒๕๖๔ นายจำนงค์ สาทร ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย
 18. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๙/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๕๖/๒๕๖๓ นายบุญช่วย ศิลาไลย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน จำเลย
 19. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๖/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๖๐/๒๕๖๓ นายทองอุ่น บูรณะ ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน จำเลย
 20. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๕๘/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๕๘/๒๕๖๓ นายบุญศรี สมรักษ์ จำเลย
 21. เผยแพร่คำสั่งอัยการสูงสุดกรณีไม่ฎีกา คดีหมายเลขดำที่ อท ๖๕/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๑๒๓/๒๕๖๒ นายสุวิชชา จำปาดง จำเลย

ติดต่อหน่วยงาน

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 3
529 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-511-582 ส่วนสนับสนุนงานคดี
044-511-581 สำนักอำนวยการ
Fax 044-511-581 , 044-511-582 E-mail : region3-pacc@ago.go.th