ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นายสัญญพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง อัยการประจำกอง และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) ร่วมพิธีถวายพวงมาลาด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566

นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี2566 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ อำเภอปากช่อง

นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ วัดจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ อำเภอปากช่อง


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ เดิมใช้ชื่อ “อัยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอปากช่อง)” มีที่ทำการตั้งอยู่ในอาคารอำเภอปากช่อง (หลังเก่า) ต่อมาปี ๒๕๒๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อัยการประจำศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)” โดยขอใช้อาคารเทศบาลเมืองปากช่อง (หลังเก่า) เป็นที่ทำการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของ

     ประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราช

     บัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับ

     ดำเนินคดีให้
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็น

     อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

     หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด

     ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงาน

     อัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึง

     ข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้า

     หมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไป

     ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติราชการตามวรรค

     หนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้

     อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน

     และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็น

      อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ   

     ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและ

     หน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดี

      อาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วม

      หรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือ

      นิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
(๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้

      เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและ

      หน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๙)  อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

      ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยข้อง

      มาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ พนักงานอัยการตำแหน่งใดมี

      อำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐

นโยบายอัยการสูงสุด
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
เขตอำนาจ
คดีอาญา

เฉพาะในคดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสิบปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ ที่อยู่ในอำนาจของสถานีตำรวจภูธรปากช่อง สถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย สถานีตำรวจภูธรกลางดง ตลอดจนคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายยื่นคำร้องในคดีอาญาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 การไต่สวนการชันสูตรพลิกศพที่ความตายเกิดในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คดีแพ่ง

คดีแพ่ง อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกินห้าแสนบาท สิทธิหรือประโยชน์ใดอันเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านั้น หรือที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือคดีไม่มีข้อพิพาท รวมตลอดถึงคดีที่รับฟ้องอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทไว้แล้ว แต่ภายหลังกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายธวัชชัย ผ่องใส
อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

นางสาวจิรภัทร ปานเกษม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นางสาวอุษณีย์ เมธสุทธิ์
รองอัยการจังหวัด

นายภูมิ สุนทรวรเชษฐ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายสัญญพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง
อัยการประจำกอง

พ.ต.อ.เทพนฤทธิ์ พี่พิมาย
อัยการอาวุโส

นางสาวจินดาพร พุ่มพวง พนักงานรักษาความสะอาด
ทำเนียบผู้บริหาร
๑.ร.ต.วิศิษฐ์ โลหิตนาวี (ช่วยราชการ)   กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ – ๘ มิถุนายน ๒๕๑๙
๒.นายสมจิตต์ อรรถาพิช๙ มิถุนายน ๒๕๑๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๙
๓.นายมนูญ จรูญพร๒ มกราคม ๒๕๒๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๒
๔.นายไพศาล แจ่มเหมือน๒ เมษายน ๒๕๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓
๕.นายกิติ ปิลันธนดิลก๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๒๔
๖.นายสืบ ถาวรอยู่๑๖ เมษายน ๒๕๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๒๖
๗.นายเดชา ดำรงชีพ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๒๗
๘.นายวัฒนา อารีรัชกุล๑๑ เมษายน ๒๕๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗
๙.นายทวีป คนบุญ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ – ๑๒ เมษายน ๒๕๒๘
๑๐.นายวิทิต เองไพบูลย์๑๕ เมษายน ๒๕๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
๑๑.นายเลี่ยม บุญสร้อย๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐
๑๒.นายอำนวย เปลี่ยนจิตรดี๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑
๑๓.นายสรภัณฑ์ บุสจะ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๒
๑๔.นายศักดิ์ ชลศักดิ์ตระกูล๘ พฤษภาคม ๒๕๓๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔
๑๕.นายเยาวชัย ปรมีศนาภรณ์๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
๑๖.นางมาเรียม มณีรัตน์๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๓๘
๑๗.นายสนิท กิตติสุบรรณ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
๑๘.นายวิภาส สระรักษ์๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑
๑๙.นางสาวกัลยา สินวิสูตร๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒
๒๐.นายวิชาญ ธรรมสุจริต๑ พฤษภาคม ๒๔๔๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓
๒๑.นายเอกนิตย์ นพรัตน์๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔
๒๒.นายเธียรชัย เปรมศิรินิรันดร์๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕
๒๓.นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๒๔.นายพรชัย ชลวาณิชกุล๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙
๒๕.นายสมศักดิ์ ดาราพาณิชย์๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ – ๑ เมษายน ๒๕๕๐
๒๖.นายพงษ์ศักดิ์ อินทุโสมา๒ เมษายน ๒๕๕๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๒๗.นางจตุพร แสงหิรัญ๑ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๘.นายสิริชัย สุธีวีระขจร๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๙.นายชัยยศ ปัญจบุตรชัย๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๓๐.นายศศิน ศุขจรัส๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓๑.หม่อมหลวงสุดาทิพย์ ศรีชวนะ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓๒.นางสาวจันทนี พงศ์สุภาพชน๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓๓.นางบุญศรี ทองดี๑ เมษายน ๒๕๖๐ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๓๔.นายจันทคราม  เทียมทัน๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒
๓๕.นายสมเกียรติรัตนพันธ์๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๖.นางสาวฐิติพรกมลสุข๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๓๗.นายภาสกรหวานแก้ว๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๘.นายคมคะเนหงส์ธนนันท์๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๓๙.นายธวัชชัยผ่องใส๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทสำนวนรับใหม่ปี ๒๕๖ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ส.๑ สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา 34 31 32 23 31 45          
ส.๒ สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา 8 12 4   1 4          
ส.๓ สารบบรับความอาญา ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด   –  –      
ส.๔ สารบบฟ้องความอาญาด้วยวาจา233 59 108 249 74   37      
ส.๔ สารบบฟ้องความอาญา 27 21 37 17 28 40 
ส.๕ สารบบความอาญาที่แก้ต่าง   
ส.๕ ก สารบบความแพ่ง 3  2 2   – 1    
ส.๖ สารบบอุทธรณ์182216 157 86  232 135    
ส.๗ สารบบฎีกา 5 8 4 4  
ส.๑๒ สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ   –  
ส.๑๒ ก. สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายโดยผิดธรรมชาติ)   –   –  
ส. ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   –   
รวม           

ข้อมูลคดีและสถิติคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๕
ประเภทสำนวน/ปี พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒๒๕๖๓๒๕๖๔๒๕๖๕
ส.๑ สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา๘๔๑ ๑,๐๑๙ ๘๖๙ ๖๘๑ ๖๐๗ ๑,๐๐๗ ๙๓๘ ๑,๐๙๘๔๑๘
ส.๒ สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา ๑๓๐ ๑๐๔๑๒๓  ๗๑ ๖๓๗๕ ๖๘ ๖๑๖๖
ส.๓ สารบบรับความอาญา ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด ๒๑ ๑๑ ๙ ๑๑๔ ๓ ๑๗ 
ส.๔ สารบบฟ้องความอาญาด้วยวาจา ๖๗๗ ๘๒๐ ๖๑๙๔๘๒ ๕๑๕  ๕๔๘ ๑,๑๐๒๑,๐๕๓๑,๖๓๓
ส.๔ สารบบฟ้องความอาญา๘๒๒  ๙๘๗ ๘๕๑ ๖๖๖ ๕๗๔๙๓๔  ๙๐๐๑,๐๘๗๓๘๑
ส.๕ สารบบความอาญาที่แก้ต่าง –๑  ––  ๑–  ๑
ส.๕ ก สารบบความแพ่ง๑๑๑๑๑๔๑๖๑๐๒๐๒๐
ส.๖ สารบบอุทธรณ์๔๘ ๓๐  ๕๐ ๕๐ ๓๐๔๑ ๖๓ ๔๖๖๒
ส.๗ สารบบฎีกา – ๕ ๗ ๖ ๔๘  ๓
ส.๑๒ สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ ๓ ๓ – –๑  ๒๑ 
ส.๑๒ ก. สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายโดยผิดธรรมชาติ) – ๒๑ – ๒  ๑๑ 
ส. ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๑๐๑ ๑๑๒ ๑๖ ๒๔๔ ๓๔๐๕๗๙ ๓๓๙ ๒๓๐๑๕
           

เอกสารเผยแพร่

ผังกระบวนการทำงาน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับงานจัดซ์้อ/จัดจ้างวงเงินวิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกเหตุผลที่คัดเลือก
1จัดซื้อน้ำดื่ม350เฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอเกณฑ์ราคา
2จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์900เฉพาะเจาะจงร้าน ปูปริ้นเตอร์ เซอร์วิสร้าน ปูปริ้นเตอร์ เซอร์วิสเกณฑ์ราคา
3จัดจ้างซ่อมเครื่องกระจายสัญญาอินเตอร์เน็ต1,000เฉพาะเจาะจงร้านเอนท์โซนร้านเอนท์โซนเกณฑ์ราคา
4จัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ10,500เฉพาะเจาะจงร้านอาทิตย์ แอร์ร้านอาทิตย์ แอร์เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างซ่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์6,500เฉพาะเจาะจงร้านเอนท์โซนร้านเอนท์โซนเกณฑ์ราคา
6จัดจ้างทำตรายาง1,340เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตก๊อปปี้ร้านอาร์ตก๊อปปี้เกณฑ์ราคา
7จัดซื้อหมึกเครือ่งพิมพ์47,145เฉพาะเจาะจงหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ปเกณฑ์ราคา
8จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน 37,700เฉพาะเจาะจงหจก. จี ดับเบิ้ลยู (1996)หจก. จี ดับเบิ้ลยู (1996)เกณฑ์ราคา

ดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับงานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกเหตุผลที่คัดเลือก
1จัดซื้อน้ำดื่ม280เฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอเกณฑ์ราคา
2จัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว1,682เฉพาะเจาะจงร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์เกณฑ์ราคา
3จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง2,600เฉพาะเจาะจงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ดีโอเค ปากช่อง จำกัดสถานีเติมน้ำมัน ปตท.ดีโอเค ปากช่อง จำกัดเกณฑ์ราคา
4จัดซื้อวัสดุสำนักงาน1,825เฉพาะเจาะจงร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์เกณฑ์ราคา
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน16,974เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียนหจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียนเกณฑ์ราคา
6จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด500เฉพาะเจาะจงร้านอ้วนดอกไม้สดร้านอ้วน ดอกไม้สดเกณฑ์ราคา

เดือน มิถุนายน 2565

ลำดับงานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกเหตุผลที่คัดเลือก
1จัดจ้างทำตรายาง560วิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาร์ต ก๊อปปี้ร้านอาร์ต ก๊อปปี้เกณฑ์ราคา
2จัดซื้อน้ำดื่ม455วิธีเฉพาะเจาะจงร้าน น้ำดื่มทิพย์อาร์โอร้าน น้ำดื่มทิพย์อาร์โอเกณฑ์ราคา
3จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า2,568วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เพื่อเกษตรปากช่อง จำกัดบริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัดเกณฑ์ราคา
4จัดจ้างทำตรายาง630วิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาร์ต ก๊อปปี้ร้านอาร์ต ก๊อปปี้เกณฑ์ราคา
5จัดจ้างถ่ายเอกสาร228วิธีเฉพาะเจาะจ
ร้านสตาร์ทอัพ ก๊อปปี้ร้านสตาร์ทอัพ ก๊อปปี้เกณฑ์ราคา

เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
1งานจัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว656 บาทเฉพาะเจาะจงร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ เกณฑ์ราคา
2งานจัดซื้อน้ำดื่ม350 บาทเฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ เกณฑ์ราคา
3งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1,800 บาทเฉพาะเจาะจงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. บริษัทดีโอเค ปากช่อง สถานีเติมน้ำมัน ปตท. บริษัทดีโอเค ปากช่อง เกณฑ์ราคา
4งานจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงหลอดไฟ4,650 บาทเฉพาะเจาะจงนายศักดิ์ชัย ผลทวีนายศักดิ์ชัย ผลทวี เกณฑ์ราคา
5งานจัดซื้อวัสดุป้องกันโควิด6,475 บาทเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ เกณฑ์ราคา
6งานจัดจ้างทำตรายาง1,500 บาทเฉพาะเจาะจงร้าน อาร์ต ก๊อปปี้ ร้าน อาร์ต ก๊อปปี้ เกณฑ์ราคา
7งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน5,912 บาทเฉพาะเจาะจงหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน หจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน เกณฑ์ราคา
8งานจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์3,953 บาทเฉพาะเจาะจงบริษัท เอกสหกรุ๊ป บริษัท เอกสหกรุ๊ป เกณฑ์ราคา
9งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน1,080 บาทเฉพาะเจาะจงหจก.พรวิวัตพานิช หจก.พรวิวัตพานิช เกณฑ์ราคา

ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม๓๑๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ เสนอ ๓๑๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๓๑๕ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ๙๔๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อเล็กซ์ ซุปเปอร์ เสนอ ๙๔๕ บาท ร้าน อเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๔๕ บาท เกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม๗๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ เสนอ ๗๐๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๗๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด ๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประไพดอกไม้สด เสนอ ๑,๐๐๐ บาท ร้านประไพดอกไม้สด/๑,๐๐๐ บาท เกณฑ์ราคา
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑,๘๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. บริษัท โอเคปากช่อง จำกัด เสนอ ๑,๘๐๐ บาท สถานีเติมน้ำมัน ปตท. บริษัท โอเคปากช่อง จำกัด/๑,๘๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม๔๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ เสนอ ๔๒๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๒๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์๒๑,๗๔๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เสนอ ๒๑,๗๔๐ บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๒๑,๗๔๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน๑๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน เสนอ ๑๑,๐๐๐ บาทหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑๑,๐๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว๑,๔๗๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อเล็กซ์ ซุปเปอร์ เสนอ ๑,๔๗๐ บาทร้าน อเล็กซ์ ซุปเปอร์/๑,๔๗๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อทำประกันรถยนต์ (รถราชการ)๓,๐๐๐.๒๘ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอ ๓,๐๐๐.๒๘ บาทบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)/๓,๐๐๐.๒๘ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง๑,๘๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงสถานีเติมน้ำมัน ปตท.บริษัท โอเคปากช่อง จำกัด เสนอ ๑,๘๐๐ บาทสถานีเติมน้ำมัน ปตท.บริษัท โอเคปากช่อง จำกัด/๑,๘๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน๓๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงนายศักดิ์ชัย  ทวีผล เสนอ ๓๐๐ บาทนายศักดิ์ชัย  ทวีผล เสนอ ๓๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์๓๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท แอดไวซ์ ปากช่อง จำกัด เสนอ ๓๐๐ บาทบริษัท แอดไวซ์ ปากช่อง จำกัด/๓๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม๕๒๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ เสนอ ๕๒๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๒๕ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน๑,๖๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน เสนอ ๑,๖๘๐ บาทหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑,๖๘๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดจ้างทำตรายาง๑,๓๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ตก๊อปปี้ เสนอ ๑,๓๒๐ บาทจร้านอาร์ตก๊อปปี้/๑,๓๒๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง๑,๘๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเติมน้ำมัน ปตท.บริษัท โอเคปากช่อง จำกัด เสนอ ๑,๘๒๐ บาท สถานีเติมน้ำมัน ปตท.บริษัท โอเคปากช่อง จำกัด/๑,๘๒๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อทำประกันรถยนต์ (รถราชการ)๓,๐๐๐.๒๘ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอ ๓,๐๐๐.๒๘ บาทบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)/๓,๐๐๐.๒๘ บาทเกณฑ์ราคา
จัดซื้อหนังสือพิมพ์๔๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพงษ์วิทยา เสนอ ๔๒๐ บาทร้านพงษ์วิทยา/๔๒๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ชัยสวัสดิ์ ปากช่อง เสนอ ๑๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ ปากช่อง/๑๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดจ้างถ่ายเอกสาร๙๗๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านมานิตย์ ก๊อปปี้ เสนอ ๙๗๐ บาทร้านมานิตย์ ก๊อปปี้/๙๗๐ บาทเกณฑ์ราคา
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ๑,๗๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาทิตย์ แอร์ เสนอ ๑,๗๐๐ บาทร้านอาทิตย์ แอร์/๑,๗๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
๑๐จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ๑๐,๔๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาทิตย์ แอร์ เสนอ ๑๐,๔๐๐ บาทร้านอาทิตย์ แอร์/๑๐,๔๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
๑๑จัดจ้างทำตรายาง๒๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาร์ต ก๊อปปี้ เสนอ ๒๐๐ บาทร้านอาร์ต ก๊อปปี้/๒๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
๑๒จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ซอง)๑,๘๕๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน เสนอ ๑,๘๕๐บาทหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑,๘๕๐บาทเกณฑ์ราคา
๑๓จัดจ้างถ่ายเอกสาร๔๑๔ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน Start Up Copy (ศูนย์ถ่ายเอกสารศาลสีคิ้ว) เสนอ ๔๑๔ บาทร้าน Start Up Copy (ศูนย์ถ่ายเอกสารศาลสีคิ้ว)/๔๑๔ บาทเกณฑ์ราคา
๑๔จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ๘๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาทิตย์แอร์ เสนอ ๘๐๐ บาทร้านอาทิตย์แอร์/๘๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๕๒๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๒๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๒๕ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง๑,๘๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเติมน้ำมันปตท. บริษัท โอเค ปากช่อง จำกัด/๑,๘๖๐ บาทสถานีเติมน้ำมันปตท. บริษัท โอเค ปากช่อง จำกัด/๑,๘๖๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าหนังสือพิมพ์๔๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดจ้างทำตรายาง๑,๓๕๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๑,๓๕๐ บาทร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๑,๓๕๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๑ รายการ๑๒,๘๓๔ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑๒,๘๓๔ บาทหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑๒,๘๓๔ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูล๕๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง/๕๐๐ บาทสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง/๕๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร๔๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านปากช่องพิมพ์ดีด/๔๖๐ บาท ร้านปากช่องพิมพ์ดีด/๔๖๐ บาท เกณฑ์ราคา
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ชัยสวัสดิ์ ปากช่อง/๑๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ ปากช่อง/๑๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๕๒๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๒๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๒๕ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ๒,๕๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเติมน้ำมันปตท. บริษัท โอเค ปากช่อง จำกัด/๒,๕๐๐ บาทสถานีเติมน้ำมันปตท. บริษัท โอเค ปากช่อง จำกัด/๒,๕๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าหนังสือพิมพ์๓๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๓๖๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๓๖๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว๒,๙๔๒ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๒,๙๔๒ บาทหจก.ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๒,๙๔๒ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร๓๐๓ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Start Up Coppy/๓๐๓ บาท ร้าน Start Up Coppy/๓๐๓ บาท เกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร๕,๒๕๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรู๊ป จำกัด/๕,๒๕๐ บาทร้านโคราช ออฟฟิศ/๕,๖๗๐ บาทร้านพี เอส ก๊อปปี้/๕,๘๕๐ บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรู๊ป จำกัด/๕,๒๕๐เกณฑ์ราคา
ค่าจัดจ้างซ่อมพัดลม๒๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงนายศักดิ์ชัย  ทวีผล/๒๐๐ บาท นายศักดิ์ชัย  ทวีผล/๒๐๐ บาท เกณฑ์ราคา
ค่าจัดจ้างซื้อวัสดุป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙๖,๔๖๑ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน อเล็ก ซุปเปอร์/๖,๔๖๑ บาทร้าน อเล็ก ซุปเปอร์/๖,๔๖๑ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดจ้างทำตรายาง๙๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๙๐๐ บาทร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๙๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
๑๐ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์๒๘,๘๕๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรู๊ป จำกัด/๒๘,๘๕๐ บาทร้านโคราช ออฟฟิศ/๓๓,๗๕๐ บาทร้านพี เอส ก๊อปปี้/๓๑,๐๐๐ บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรู๊ป จำกัด/๒๘,๘๕๐ บาทเกณฑ์ราคา
๑๑ ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (ศาลสูง)๑๘๖ บาท วิธีเฉพาะเจาะจงร้าน Start Up Coppy/๑๘๖ บาท ร้าน Start Up Coppy/๑๘๖ บาท เกณฑ์ราคา
๑๒ ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (ห้องครัว, ห้องน้ำชายอัยการ) ๒,๗๙๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย  ทวีผล/๒,๗๙๐ บาท นายศักดิ์ชัย  ทวีผล/๒,๗๙๐ บาท เกณฑ์ราคา
๑๓จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ชัยสวัสดิ์ ปากช่อง (สำนักงานใหญ่)/๑๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ ปากช่อง (สำนักงานใหญ่)/๑๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๕๙๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๙๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๙๕ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง๓,๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๓,๑๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๐๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าหนังสือพิมพ์๓๔๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๓๔๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๓๔๐ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว๖๙๙ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๖๙๙ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๖๙๙ บาทเกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน๕,๗๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบิ้ลยู (๑๙๙๖)/๕,๗๐๐ บาท หจก.ซี บี เอสเฟอร์มิเนท/๕,๘๐๐ บาทบริษัท ดับเบิ้ลเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์จำกัด/๕,๙๐๐ บาท หจก.จีดับเบิ้ลยู (๑๙๙๖)/๕,๗๐๐ บาท เกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร ๑๕๓,๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.จีดับเบิ้ลยู (๑๙๙๖)/๑๕๓,๑๐๐ บาท หจก.จีดับเบิ้ลยู (๑๙๙๖)/๑๕๓,๑๐๐ บาท  เกณฑ์ราคา
ค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์๑,๕๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก. ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑,๕๐๐ บาทหจก. ชัยพัทธ์ เครื่องเขียน/๑,๕๐๐ บาทเกณฑ์ราคา
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๕๙๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๙๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๙๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ป้ายแดง ๒,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๐๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหนังสือพิมพ์๓๔๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๓๔๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๓๔๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว๘๓๓ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๓๓ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๓๓ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าถ่ายเอกสาร๗๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Start Up Coppy(ศูนย์ถ่ายเอกสารศาลสีคิ้ว)/๗๘๐ บาท ร้าน Start Up Coppy(ศูนย์ถ่ายเอกสารศาลสีคิ้ว)/๗๘๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหลอดไฟและปลั๊กไฟ๑,๙๖๘.๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ยงสินชัย ฮาร์ดแวร์ จำกัด/๑,๙๖๘.๘๐ บาทบริษัท ยงสินชัย ฮาร์ดแวร์ จำกัด/๑,๙๖๘.๘๐ บาท เสนอราคาต่ำสุด
ค่าหมึกปริ้นเตอร์๑๒,๘๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๑๒,๘๘๐ บาท หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๑๒,๘๘๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าตรายาง๑,๙๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๑,๙๒๐ บาทร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๑,๙๒๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าตรายาง๘๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๑,๙๒๐ บาทร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๑,๙๒๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๕๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ป้ายแดง ๓,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๓,๐๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๓,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหนังสือพิมพ์๔๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๖๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว๙๐๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๐๕ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๐๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าจ้างตัดสติ้กเก้อทำเนียบ๔,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยยะโฆษณา/๔,๐๐๐ บาทร้านชัยยะโฆษณา/๔,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุสำนักงาน ๗๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านชัยพัทธ์เครื่องเขียน/๗๖๐ บาท ร้านชัยพัทธ์เครื่องเขียน/๗๖๐ บาท เสนอราคาต่ำสุด
ค่าจัดซื้อกระดาษ A๔ ๑๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านชัยพัทธ์เครื่องเขียน/๑๑,๐๐๐ บาท ร้านชัยพัทธ์เครื่องเขียน/๑๑,๐๐๐ บาท เสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๔๙๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๙๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๙๐บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ป้ายแดง ๒,๑๑๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๑๑๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๑๑๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหนังสือพิมพ์๓๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๓๖๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๓๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว๙๐๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๐๕ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๐๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าจ้างทำตรายาง๓๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๓๖๐ บาทร้าน อาร์ต ก๊อปปี้/๓๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๕๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหนังสือพิมพ์๔๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว๗๙๔ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๗๙๔ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๗๙๔ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร๔๖๘ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  อยู่เวียงไชยStart Up Copy/๔๖๘ บาทนางสาวชุติมา  อยู่เวียงไชยStart Up Copy/๔๖๘ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุสำนักงาน ๑๕,๑๐๔.๑๒ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านธนาคูณเครื่องเขียน/๑๕,๑๐๔.๑๒ บาทร้านธนาคูณเครื่องเขียน/๑๕,๑๐๔.๑๒ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์๗๔,๙๓๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๗๔,๙๓๐ บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๗๔,๙๓๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๔๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๒๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๒๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
รถยนต์ป้ายแดง
๓,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๓,๐๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๓,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหนังสือพิมพ์๔๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว๗๘๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๗๘๕ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๗๘๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A๔๕,๙๕๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นายสรพงษ์  วัฒนาชูศักดิ์ร้านอินเตอร์เน็ตโฮม/๕,๙๕๐ บาทนายสรพงษ์  วัฒนาชูศักดิ์ร้านอินเตอร์เน็ตโฮม/๕,๙๕๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร๔๖๐.๑๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๙,๒๐๐ บาทหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/๙,๒๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าทำตรายาง๑,๐๙๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านอาร์ต ก๊อปปี้/๑,๐๙๐ บาทร้านอาร์ต ก๊อปปี้/๑,๐๙๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
ค่าน้ำดื่ม๔๕๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๕๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๕๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
รถยนต์ป้ายแดง
๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๐๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าหนังสือพิมพ์๓๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๓๘๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๓๘๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว
๗๑๔ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๗๑๔ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๗๑๔ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าซ่อมมือจับประตูหน้าสำนักงาน๓๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย  ทวีผล/๓๐๐ บาทนายศักดิ์ชัย  ทวีผล/๓๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุสำนักงาน (เชือกฟางและ
กระดาษแข็งสี)
๔๖๐.๑๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านธนาคูณ/๔๖๐.๑๐ บาทร้านธนาคูณ/๔๖๐.๑๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุสำนักงาน (หลอดไฟนีออน
ขนาด๓๖ วัตต์ และขนาด ๓๒ วัตต์)
๙๓๖.๒๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านธนาคูณ/๙๓๖.๒๕ บาทร้านธนาคูณ/๙๓๖.๒๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
   ๑ค่าน้ำดื่ม๖๖๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๖๖๕ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๖๖๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๒ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
รถยนต์ป้ายแดง
๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๐๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว๖๕๗ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๖๕๗ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๖๕๗ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าพวงมาลา
๑๓ ต.ค. ๖๓
๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลี/๑,๐๐๐ บาทร้านสุมาลี/๑,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าพวงมาลา
๒๓ ต.ค. ๖๓
๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านสุมาลี/๑,๐๐๐ บาทร้านสุมาลี/๑,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น๑,๙๐๐.๑๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๙๐๐.๑๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๙๐๐.๑๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
   ๑ค่าน้ำดื่ม๕๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๒ค่าหนังสือพิมพ์๔๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๓ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น๕,๐๑๓.๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๕,๐๑๓.๘๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๕,๐๑๓.๘๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๔ค่าวัสดุสำนักงาน ๔,๐๐๑.๘๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เฮ้าคอร์ปเรชั่น/๔,๐๐๑.๘๐ บาทหจก.เฮ้าคอร์ปเรชั่น/๔,๐๐๑.๘๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๕ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ๒ ชุด) ๒๒,๗๖๓.๑๘ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เพอเฟ็ค ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์/๒๒,๗๖๓.๑๘ บาทบจก.เพอเฟ็ค ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์/๒๒,๗๖๓.๑๘ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๖ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ๕ ชุด)๕๖,๙๐๗.๙๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เพอเฟ็ค ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์/๕๖,๙๐๗.๙๕ บาทบจก.เพอเฟ็ค ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์/๕๖,๙๐๗.๙๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๗ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ๒๕,๖๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท์  บุญชื่น/๒๕,๖๐๐ บาทนางสาวชนกนันท์  บุญชื่น/๒๕,๖๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๘ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ๒,๓๕๔ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมานออโต้แอร์แอนด์เซอร์วิส/๒,๓๕๔ บาทร้านสมานออโต้แอร์แอนด์เซอร์วิส/๒,๓๕๔ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด๑,๙๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์/๑,๙๐๐ บาทร้านพูนทรัพย์/๑,๙๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
๑๐ค่าวัสดุโควิด๙,๘๗๑ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙,๘๗๑ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙,๘๗๑ บาทเสนอราคาต่ำสุด
๑๑ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว๘๓๙ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๓๙ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๓๙ บาทเสนอราคาต่ำสุด
๑๒ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน๒,๗๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย  ผลทวี/๒,๗๒๐ บาทนายศักดิ์ชัย  ผลทวี/๒,๗๒๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
 ๑ค่าน้ำดื่ม๕๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๒ค่าหนังสือพิมพ์๔๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๒๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๒๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๓ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น๒,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๐๐๐ บาทหจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๒,๐๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๔ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด๗,๗๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นางพูนทรัยพ์  ลิ้มวิบูลย์/๗,๗๐๐ บาทนางพูนทรัยพ์  ลิ้มวิบูลย์/๗,๗๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๕ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ๗๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท์  บุญชื่น/๗๐๐ บาทนางสาวชนกนันท์  บุญชื่น/๗๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
 ๑ค่าน้ำดื่ม๔๙๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๙๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๔๙๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๒ค่าหนังสือพิมพ์๔๒๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๔๒๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๔๒๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๓ค่าจ้างทำสติ้กเกอร์ติดรายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)๑๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพาณิชย์ศิลป์/๑๐๐ บาทร้านพาณิชย์ศิลป์/๑๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๔ค่าวัสดุสำนักงาน๖,๑๓๘.๕๙ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนาคูณ/๖,๑๓๘.๕๙ บาท ร้านธนาคูณ/๖,๑๓๘.๕๙ บาท  เสนอราคาต่ำสุด
 ๕ ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องบันทึกพร้อมอะแดปเตอร์ และกล้องวงจรปิด๗,๗๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์/๗,๗๐๐ บาทร้านพูนทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์/๗,๗๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๖ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว๘๐๙ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๐๙ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๐๙ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๗ค่าจัดซื้อสบู่เหลว๙๙๕ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๙๕ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๙๙๕ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๘ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด๕๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงร้านยอดเซทเทิลไลท์/๕๐๐ บาทร้านยอดเซทเทิลไลท์/๕๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
 ๙ค่าจัดจ้างทำสถานที่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ พระบรมราชินี๕๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจงนายสุวิทย์  ถาดกิ่ง/๕๐๐ บาทนายสุวิทย์  ถาดกิ่ง/๕๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
ลำดับที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
   ๑ค่าน้ำดื่ม๕๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทร้านน้ำดื่มทิพย์อาร์โอ/๕๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๒ค่าหนังสือพิมพ์๓๖๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทยา/๓๖๐ บาทร้านพงษ์พิทยา/๓๖๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๓ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น๑,๐๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๐๐๐ บาท หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง/๑,๐๐๐ บาท เสนอราคาต่ำสุด
   ๔ค่าวัสดุสำนักงาน๕,๑๔๐.๑๙ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน/๕,๑๔๐.๑๙ บาท หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน/๕,๑๔๐.๑๙ บาท เสนอราคาต่ำสุด
   ๕ค่าหมึกพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ๓๔,๔๐๐ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน โอเอ/๓๔,๔๐๐ บาทหจก.เดอะวัน โอเอ/๓๔,๔๐๐ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๖ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว๘๒๔ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๒๔ บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๘๒๔ บาทเสนอราคาต่ำสุด
   ๗ค่าจัดซื้อสบู่เหลว๕๙๗ บาทวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๕๙๗บาทร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์/๕๙๗บาทเสนอราคาต่ำสุด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๐๒๓ , ๐๔๔-๓๑๓๒๖๘ เบอร์โทรสาร ๐๔๔-๓๑๑๘๗๖
E-mail : pakchong@ago.go.th