ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับสำนักงาน

  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด มีชื่อย่อว่า สคช. เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด 
มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการ สูงสุด(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เดิมชื่อว่า สำ
นักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ปัจจุบันในส่วนภูมิภาคมีสำนักงาน สคช.ประจำจังหวัด ๗๕ แห่ง
และมี สคช.จังหวัดสาขา จำนวน ๓๐ แห่ง

การให้บริการ
                    ๑.งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
                    ๒.งานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชน
                    ๓.งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
                    ๔.งานการบังคับคดีของหน่วยงานของรัฐ
                   

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน (สคช.) จังหวัดชัยภูมิ (สาขาภูเขียว) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ    คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ลดช่องว่างระหว่างประชาชน  ผู้ยากไร้และกำหนดให้ตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ ดังกล่าวขึ้น ณ สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร และที่สำนักงานอัยการทั่วราชอาณาจักรสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการ ดำเนินการดังกล่าวสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) มีฐานะเป็นกองในสังกัดราชการบริหารส่วนกลางของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ต่อมาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการอัยการได้ออกประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่
ของหน่วยงานภายในของสำนักงาน อัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (ก)  รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขต ท้องที่จังหวัดนั้น  ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
          (ข)  รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงาน อัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ใน อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
          (ค)  รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายใน เขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
          (ง)  รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐ และจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา  งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงาน ของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาและงานการบังคับคดี แพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่ กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูง สุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
          (จ)  รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตาม
คำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
          (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และสาขา
ได้เริ่มให้บริการประชาชนและหน่วยราชการ   อื่น ๆ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  พร้อมกันทั่วประเทศ


ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ (สาขาภูเขียว)

๑. การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ การตั้งผู้ปกครอง การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ/คนเสมือนไร้ความสามารถ การยื่นคำร้องขอให้ศาล  มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรม

๒. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่

 • (๑) การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา และประนอม ข้อพิพาท
 • (๒) การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผู้ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยการจัดทนายความอาสาดำเนินการในชั้นศาล
 • (๓) สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทระดับท้องถิ่น โดยฝึกอบรมผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นในการประนอมข้อพิพาท
 • (๔) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
 • (๕) ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
 • (๖) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน

๓. การบังคับคดี โดยรับผิดชอบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ    หรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่โดยรับผิดชอบ 6  อำเภอ  ดังนี้

 • 1. อำเภอภูเขียว
 • 2. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 • 3. อำเภอหนองบัวแดง
 • 4. อำเภอแก้งคร้อ
 • 5. อำเภอบ้านแท่น
 • 6. อำเภอคอนสาร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บุคลากรประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดชัยภูมิ (สาขาภูเขียว)

นายเติมศักดิ์ พินิจสิทธิธรรม
อัยการจังหวัด

ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายพงศ์พณิช บุญแดง
รองอัยการจังหวัด
นางอันธิกา เครือแก่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฐพงศ์ ไชยทอง
นิติกรปฏิบัติการ
นางปุญญวีร์ นันทพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนัญญา มโนศิลป์
นิติกร (ปปส.)

นางกาญจนา มาตมูลตรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายนราธิป นุชพิเรนทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายรัฐศาสตร์ บุญกุล
นางสาวรัชฎาพร บุญกุล

ติดต่อหน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ (สาขาภูเขียว)
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ชั้น 1
ถนนภูเขียว-ชุมแพ หรือ ถนนชุมแพ-ภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0–4486-2100
E-mail : pk-lawaid@ago.go.th

แผนที่ตั้งของสำนักงาน

ช่องทางการติดต่อ สคช. ทั่วประเทศ