ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดทำการเมื่อประมาณปี พ.ศ.2482 โดยในครั้งแรกยังไม่มีสำนักงานเป็นของตัวเองใช้บริเวณชั้นของศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่ทำการและเนื่องจากมีบริเวณคับแคบจึงได้ย้ายไปอยู่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จนถึงปลายปี พ.ศ.2543 สำนักงานอัยการสร้างเสร็จจึงได้ย้ายเป็นการถาวรไปอยู่สำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 โดยตั่งอยู่ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

สถานีตำรวจในความรับผิดชอบสอบสวนของสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ, ประกอบด้วย 20 สถานีตำรวจภูธร คือ

 1. อำเภอเมือง
  • สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ
  • สถานีตำรวจภูธรโพนเขวา
  • สถานีตำรวจภูธรหนองไฮ
 2. อำเภอปรางค์กู่
  • สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่
 3. อำเภอบึงบูรพ์
  • สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์
 4. อำเภอน้ำเกลี้ยง
  • สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง
 5. อำเภอเมืองจันทร์
  • สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์
 6. อำเภอขุขันธ์
  • สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
  • สถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่
  • สถานีตำรวจภูธรจะกง
 7. อำเภอกันทรารมย์
  • สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์
 8. อำเภอพยุห์
  • สถานีตำรวจภูธรพยุห์
 9. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
  • สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ
 10. อำเภอศิลาลาด
  • สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด
 11. อำเภออุทุมพรพิสัย
  • สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย
 12. อำเภอวังหิน
  • สถานีตำรวจภูธรวังหิน
 13. อำเภอยางชุมน้อย
  • สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย
 14. อำเภอราษีไศล
  • สถานีตำรวจภูธรราษีไศล
 15. อำเภอภูสิงห์
  • สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์
 16. อำเภอห้วยทับทัน
  • สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

1. นายเช้า      เฉลิมช่วง   ตั้งแต่  – ถึง 1 เมษายน 2482
2. นายประกอบ   วรพิทยุตตั้งแต่ 1 เมษายน 2482 ถึง 30 กรกฎาคม 2484
3. นายอุทัย(บุญไทย)   ทิพยรักษ์   ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2484 ถึง 31 ธันวาคม 2502
4. นายเสรี   นิลผาย   ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2503 ถึง 26 เมษายน 2504
5. นายชวาล   อภิรัตนตั้งแต่ 27 เมษายน 2504 ถึง 1 มิถุนายน 2506
6. นายลภ   ดำรักษ์     ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2506 ถึง 31 มีนาคม 2510
7. นายมี  ขวัญคงตั้งแต่ 1 เมษายน 2510 ถึง 30 กันยายน 2510
8. นายพนิจ   มลกุล     ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2510 ถึง 31 ตุลาคม 2511
9. นายเทอด   รังสิธรรม  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2511ถึง 1 ตุลาคม 2513
10. นายพร   ศุภสรตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2513 ถึง 1 ตุลาคม 2515
11. นายเด็ดดวง   สุคนธรัตน์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2515 ถึง 1 ตุลาคม 2516
12. นายสุวรรณ   สุวรรณประทีปตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2516 ถึง 31 ตุลาคม 2520
13. นายบัวพันธ์   สุริยะวิตรวงค์  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2520 ถึง 8 เมษายน 2522
14. นายไพโรจน์   กมลเชษฐ์   ตั้งแต่ 9 เมษายน 2522 ถึง 20 เมษายน 2523
15. นายใจเด็ด   พรไชยาตั้งแต่ 21 เมษายน 2523 ถึง 1 พฤษภาคม 2526
16. นายวัชระ   ยุติธรรมดำรง  ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2526 ถึง 15 เมษายน 2527
17. นายธวัชชัย   ชำนาญหล่อ  ตั้งแต่ 16 เมษายน 2527 ถึง 12 เมษายน 2528
18. ร.ท.คำสอน   วิสาพรมตั้งแต่ 15 เมษายน 2528 ถึง 29 เมษายน 2531
19. นายพรชัย   แววงาม   ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2531ถึง 30 เมษายน 2535
20. นายรัตนชัย   ชมนัยนา   ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2535 ถึง 2 พฤษภาคม 2536
21. นายพรศักดิ์   ศรีณรงค์ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2536 ถึง 1 พฤษภาคม 2537
22. นายชูชัย   อักขระ   ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2537 ถึง 1 ตุลาคม 2538 
23. นายสุดใจ   พงศ์เมธินทรตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2538 ถึง 30 กันยายน 2539
24. นายสุทธิ   สังสรรค์อนันต์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 เมษายน 2541
25. เรืออากาศเอกศานิตย์   ธรรมอาภาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2541ถึง 2 พฤษภาคม 2542
26. นายพินิจ   หงษ์ศรี  ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2542 ถึง 30 กันยายน 2542
27. นายไชยยงค์  เปรื่องเวทย์ (อชชพ.รกน.)ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2542 ถึง 30 เมษายน 2543
28. นายสาวิตร   บุญประสิทธ์  ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2543 ถึง 30 เมษายน 2544
29. นายวันชัย   เอื้อวรกุลชัยตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึง 30 เมษายน 2545
30. นายรวีเกียรติ   รอดโพธิ์ทองตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2545 ถึง 28 เมษายน 2546
31. นายวรชัย   วรธัญญะกิจ   ตั้งแต่ 28 เมษายน 2546  ถึง 30 เมษายน 2547
32. เรือโท เสริมศักดิ์   เปานิลตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2547 ถึง 30 เมษายน 2549
33.นายประเสริฐ อังคภาภรณ์กุลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2547 ถึง 31 มีนาคม 2550
34. นายสุวิทย์ แสวงทองตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 ถึง 1 เมษายน 2551
35. นายคำนึง วงษ์ทวีทรัพยตั้งแต่ 1 เมษายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2553
36. นายมานิต สิทธิผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ถึง 11 สิงหาคม 2554
37. นายเชาว์ บุญฤทธิ์ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555
38. นายสมเจตน์  ศรีสุพพัตพงษ์ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556
39. นายสุขสันติ์   เหลาสกุลตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
40. นายสุภาพ   พานิชวงศ์ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558
41. นายรังสฤษฏ์   จารุจิตรตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2560 
42. นายพัลลภ   ยิ้มฉลวยตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562
43. นายจักรพงศ์   แสนสุขตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564
44. นายธนบัตร  สังวรณ์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
45.นายวิจารณ์ แก้วจาระนัยตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31มีนาคม 2566
46.นายสุรพล ตวงหิรัญวิมลตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง ปัจจุบัน

นายจักรพงศ์ แสนสุข
อัยการศาลสูง

นายสุรพล ตวงหิรัญวิมล
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ

นายมนัสวี   เปาอินทร์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นางสาวสุภัค บัวแย้ม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นายกัณรงค์ ยิ้มภักดี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นายนิรุต ชัยสงคราม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง)

นายพัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา
อัยการอาวุโส

นายชานนท์ ทวีวงศ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายศราวุธ สมภาค
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวภัทรวดี ศิริจำรัส
อัยการประจำกอง

นางสาวณาตยา ใหญ่สว่าง
อัยการผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตำรวจเอกไรวินทร์ ดิฐกุลพิพัฒน์
อัยการผู้ช่วย

นายเอกชัย อมรสุคนธ์
อัยการผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตำรวจเอกชิติพัทธ์ ตันติยานนท์
อัยการผู้ช่วย

นายศรายุทธ รักษาจันทร์
อัยการผู้ช่วย

นายทรงยศ พุทธยิ่งยงสกุล
อัยการผู้ช่วย

นางสาวอาทิตยา แนบเนียน
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

นางบุษราภรณ์ สิงห์สาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอรทัย คมใสย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรติรัตน์   อยู่สุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชญาภา   เนื่องนอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสานิตย์ จันทร์สมุด
นิติกรชำนาญการ

นางสุพรรณี   ศิริบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปุญณิศา   สมจันทร์
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวธิดาลักษณ์   กระจาย
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชาลิสา   ยอดเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายศราวุธ หมื่นบุญมี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนัฐกานต์   เทพสุระ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางอุมาพร   เทพมณี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววารุณี   ศุภเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวีระชัย   พรมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวลำไพ พรมชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายบุญเพ็ง   จอมคำสิงห์
พนักงานขับรถ

นายรังสรรค์ จำเนียร
นักการภารโรง

นายนันทกร วงค์ละคร
คนสวน

นางกนกอร จันทมี
พนักงานทำความสะอาด

นางแสวง   คัลนา
พนักงานทำความสะอาด

นางทองบอน   ถ้ำทอง
พนักงานทำความสะอาด

สถิติคดี

สถิติคดี ปี 2564
ประเภทคดีความ255925602561256225632564
1.     สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส. 1)2,5992,7192,5782,9613,6953,468
2. สำนวนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ส.1ฟ)1,3631,4272,0562,8141,3802,138
3. สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา(ส.2 )533317235267197177
4. สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหา ที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบส.2ก)23,3158,7598,77418,67412,7749,864
5. สำนวนไม่ปรากฎผู้กระทำผิด(ส.3)369252180935837
6. ส. 4 ฟ้องความอาญา2,5662,6632,4692,7583,4513,430
7. สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา(ศาลแขวง)1,9941,4211,6151,7041,7992,101
8. สำนวนคดีอาญาที่แก้ต่าง (ส.5)9221
9. สำนวนความแพ่ง (ส.5ก)418242445651
10. สำนวนชันสูตรพลิกศพ (ส.12)886647
11. ส. 12 ก606036303126
การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา
 •   1. ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
 •   2. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง  เพียงเท่านั้นบุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นกัน
 •   3. การร้องขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้องค่าสัญญาประกันค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง  เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
 •   4. การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกันตัวและสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่สำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู (ให้ทุกสำนักงานจัดทำตัวอย่างปิดคู่กับประกาศนี้)หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด
 •   5. เมื่อรับคำร้องขอประกันแล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้อง ของคำร้องสัญญาประกัน และหลักประกันพร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง  กรณีผู้ร้องขอประกันมากมาย  จะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ
 •   6. การพิจารณาคำขอประกันตัวปกติจากพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามขอฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้าง หรือการเรียกเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว
 •   7. พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา 20 นาทีนับแต่รับคำร้องเว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน  30  นาที นับแต่รับคำร้องโดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว
 •   8. จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้รับคำร้องไม่อยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์คำร้องรวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ
กระบวนงานขอคืนหลักประกันตัวผู้ต้องหา
 • ผู้ขอคืนหลักประกันตัวยื่นคำร้องขอคืนหลักประกันตัวพร้อมหลักฐานประกอบคำร้อง
 • เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ตรวจสอบหลักฐานเสร็จแล้วลงเวลารับเรื่องที่หัวคำร้อง
 • เสนอคำร้องให้หัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาสั่ง
 • แจ้งผลการพิจารณาและนำหลักทรัพย์คืนให้ผู้ขอคืนหลักประกัน
 • กระบวนงานดังกล่าวนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับคำร้อง /ตรวจสอบหลักฐานจนกระทั่ง
 • แจ้งผลการพิจารณาและนำหลักทรัพย์คืนให้ผู้ขอคืนหลักประกันแล้วเสร็จใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที
 • 1.         สถานที่ติดต่อ  สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
 • 2.         หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
  • 1.         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • 2.         สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • 3.         หากมีคู่สมรส  ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ ประกันตัวผู้ต้องหา  ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนสมรสพร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาของคู่สมรสด้วย
 • 3.         หลักประกันที่ใช้
  • 1.         มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
  • 2.         มีบุคคลมาประกัน
 • 4.         หลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันได้แก่
  • 1.         โฉนดที่ดิน ,นส.4จ , นส.4ง , นส. 3 หรือ นส.3ก  ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการประเมินราคาแล้ว
  • 2.         พันธบัตรรัฐบาล
  • 3.         สลากออมสิน
  • 4.         สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินและอายัดเงินฝากธนาคาร
 • 5.         การใช้บุคคลเป็นประกัน
  • 1.         ข้าราชการ พลเรือนระดับ 3- 5 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศ ตั้งแต่ ร้อยตรี หรือ ร.ต.ต. – พ.ต.ต. ,สมาชิกสภาเทศบาล , สมาชิกสภาจังหวัด, กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
  • 2.         ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศตั้งแต่ พ.ท. – พ.อ. หรือ พ.ต.ท. – พ.ต.อ. , ข้าราชการตุลาการ หรือ พนักงานอัยการตั้งแต่ 1-2  ทำสัญญาประกันตนเอง หรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
  • 3.         ข้าราชการ พลเรือนระดับ 9-10 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศตั้งแต่ พ.อ. หรือพ.ต.อ.ในอัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ) – พล.ต. หรือ พล.ต.ต. ข้าราชการตุลาการ หรือพนักงานอัยการตั้งแต่ชั้น 3-4 ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
  • 4.         ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศตั้งแต่ พล.ท. หรือ พล.ต.ท. ข้าราชการตุลาการ หรือ พนักงานอัยการตั้งแต้ ชั้น 5 ขึ้นไป ,สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • 6.         การขอถอนหลักทรัพย์
  • 1.         สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ จะคืนหลักทรัพย์ให้แก่นายประกันเมื่อได้นำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องศาล จังหวัดศรีสะเกษ และศาลศาลประทับรับฟ้องแล้ว
  • 2.         ติดต่อขอรับหลักทรัพย์คืนกับ คุณ ชญาภา  เนื่องนอง และคุณปิยะนัส  โชคสวัสดิ์
  • 3.         การคืนหลักทรัพย์ใช้เวลาภายใน 15 วัน
 • 7. หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อด้วยตนเอง สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 045-612826

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 9 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-612826 โทรสาร 045-612826
E-mail sisaket@ago.go.th