โครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว ( Quick Win Initiative )
ของ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์
โครงการ “ การประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ”

ความสำคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล

       ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือเวียน ที่ อส(สฝนย.)0018/ว 19 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 เรื่อง โครงการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา แจ้งว่าสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว (Quick Win Initiative) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการประชาชนให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

                       ฉะนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็นโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็วโดยให้ทุกสำนักงานที่ดำเนินคดีอาญาปรับปรุงกระบวนงานการยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาและการพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ จึงได้จัดโครงการการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ภายในสำนักงานโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

นายพงศ์ธร คุณชะ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินร์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566”
ณ เวทีกลาง สนามกีฬาศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นายพงศ์ธร คุณชะ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์

ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ ปี 2566
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกลยุทธ์ วงศ์วัชรมงคล
อัยการผู้ช่วย

ร่วมพิธี วันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติไทย
ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

นายพงศ์ธร คุณชะ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายพงศ์ธร คุณชะ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์
ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายพงศ์ธร คุณชะ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์
ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2566

ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์

                   สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517 โดยมีนายพัทยา สาขากร เป็นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์

 อำนาจพิจารณาคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง

 • * มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 • * มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท

ภารกิจ 

          1. อำนวยความยุติธรรม พิจารณาดำเนินคดีในความผิดอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณา

          2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ

         – แก้ต่างคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณา ในกรณีที่หน่วยงานราชการหรือข้าราชการถูกฟ้อง หรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้อง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
        – ว่าต่างคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาในกรณีที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์
       – แก้ต่างคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาในกรณีที่หน่วยงานราชการ ข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องเป็นจำเลย

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

สถานีตำรวจในความรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์

มีทั้งหมด 24 สถานี ดังต่อไปนี้

 • 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์
 • 2. สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ
 • 3. สถานีตำรวจภูธรบัวเชด
 • 4. สถานีตำรวจภูธรสังขะ
 • 5. สถานีตำรวจภูธรปราสาท
 • 6. สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง
 • 7. สถานีตำรวจภูธรจอมพระ
 • 8. สถานีตำรวจภูธรลำดวน
 • 9. สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์
 • 10. สถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก
 • 11. สถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์
 • 12. สถานีตำรวจภูธรเมืองที
 • 13. สถานีตำรวจภูธรสะเดา
 • 14. สถานีตำรวจภูธรดม
 • 15. สถานีตำรวจภูธรแนงมุด
 • 16. สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน
 • 17. สถานีตำรวจภูธรตากูก
 • 18. สถานีตำรวจภูธรโชคนาสาม
 • 19. สถานีตำรวจภูธรสวาย
 • 20. สถานีตำรวจภูธรเพี้ยราม
 • 21. สถานีตำรวจภูธรเมืองลิง
 • 22. สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองจอก
 • 23. สถานีตำรวจภูธรทมอ
 • 24. สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์
วิสัยทัศน์ (Vision)

“ยกระดับ ปรับเปลี่ยน วางรางฐาน สานต่ออนาคต”
Better justice

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ลำดับชื่อนามสกุลวันเริ่มดำรงตำแหน่งวันสิ้นสุดดำรงตำแหน่ง
1นายพัทยาสาขากร17-พ.ย.-1710-ก.พ.-18
2นายณรงค์พุฒิบูรณวัฒน์10-ก.พ.-1811-มี.ค.-18
3นายไสวจงกล11-มี.ค.-1828-มี.ค.-20
4นายสมนึกใจยิ้ม28-มี.ค.-2027-มี.ค.-21
5นายวิบูลย์กนกเวชยันต์27-มี.ค.-214-เม.ย.-22
6นายไกรสีห์พันธุมาศโกมล4-เม.ย.-2228-เม.ย.-23
7นายสัสวิทย์นามโคตร28-เม.ย.-2315-เม.ย.-24
8นายสุวรรณสมานุหัตก์15-เม.ย.-244-พ.ค.-26
9นายวิจิตรอิฐรัตน์4-พ.ค.-2616-เม.ย.-27
10นายสมศักดิ์สิโรรส16-เม.ย.-2715-เม.ย.-28
11นายขจรศักดิ์สมานชาติ15-เม.ย.-2821-เม.ย.-29
12นายบัญญัติเอี่ยมละมัย21-เม.ย.-291-พ.ค.-30
13นายสมนึกเนินทราย4-พ.ค.-308-พ.ค.-32
14นายศิริศักดิ์ติยะพรรณ8-พ.ค.-324-พ.ค.-33
15นายชุติชัยสาขากร4-พ.ค.-334-พ.ค.-35
16นายประสิทธิ์ตั้งนภากร4-พ.ค.-353-พ.ค.-36
17นายศิษฐาวงศ์สุเมธ4-พ.ค.-362-พ.ค.-37
18ร.ต.ท.เนิ้มพรายมี2-พ.ค.-3730-ก.ย.-38
19นายอิทธิพรแสงประดับ1-ต.ค.-3830-เม.ย.-39
20นายสุรินทร์พันธ์ทวี1-พ.ค.-393-ต.ค.-39
21นายวิศิษฐ์ตรังคสัญชัย4-ต.ค.-3930-เม.ย.-41
22นายเนตรนาคสุข1-พ.ค.-411-พ.ค.-42
23นายสมโภชน์ลิ้มประยูร3-พ.ค.-4228-เม.ย.-43
24นายประพัฒน์กองมะลิกันแก้ว1-พ.ค.-4330-เม.ย.-44
25นายเชิดเกียรติธนวรานิช1-พ.ค.-446-พ.ค.-45
26นายประพฤทธิ์จารุนิธิ7-พ.ค.-4527-เม.ย.-46
27นายจิระศักดิ์ปาลีคุปต์28-เม.ย.-462-พ.ค.-47
28นายศักดิ์นาคะ3-พ.ค.-473-เม.ย.-48
29นายสมมิตรสุทธิเชื้อชาติ4-เม.ย.-4828-เม.ย.-49
30นายวิโรจน์ชัชวาลวงศ์1-พ.ค.-491-เม.ย.-50
31นายพิจิตรจูฑะประชากุล2-เม.ย.-5031-มี.ค.-51
32นายวิยศสินประสิทธิ์กุล1-เม.ย.-5131-มี.ค.-54
33นายเจริญตันชัชวาล1-เม.ย.-541-เม.ย.-55
34นายนพรัตน์กำจัดภัย2-เม.ย.-5531-มี.ค.-57
35นายสุเมธสิงคารวานิช1-เม.ย.-5731-มี.ค.-58
36นายวัลลภพลัดเมือง1-เม.ย.-5831-มี.ค.-59
37นายวรพจน์วิยาภรณ์1-เม.ย.-592-เม.ย.-60
38นายสุรศักดิ์ศรีสวัสดิ์3-เม.ย.-60 31 มี.ค.62
39นายณัฏฐ์ศาสน์สิทธิชัย1-เม.ย.-6231-มี.ค.-63
40นาวาอากาศโทปัญญานิลแจ้ง1-เม.ย.-6331 มี.ค.64
41นายปรานต์ รัตนเมกุล1 เม.ย.6431 มี.ค.65
42นายเขมรัฐชลธาร1 เม.ย.6531 มี.ค.66
42นายพงศ์ธรคุณชะ1 เม.ย.66ปัจจุบัน

นายพงศ์ธร คุณชะ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์

พันตำรวจโท ชัยวัฒน์ เวฬุวนารักษ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวทิพจุฑา จันทา
อัยการประจำสำนักงานอัยการสุงสุด
นายกลยุทธ วงศ์วัชรมงคล
อัยการประจำกอง
นายชัยสิทธิ์ สัทธาวรกุล
อัยการผู้ช่วย
นางสาวจุฬาลักษณ์ หาญนาวี
อัยการผู้ช่วย

นางปัณจนาพัทน์ วิริยะธนาชัย
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวเสาวลี เคลื่อนสุข
นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฐชา เรืองเกษม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอ้อมจิตร เวียงสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสมพร ปลดรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนนทยา ด้วงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุนันต์ เชิดชม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณฐนน ธรรมชมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกศิต ศาลาโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร สุปิรยะ
นิติกรปฏิบัติการ

นายธนิสร สุนทรกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกฤษณา เพชรมาก
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายจตุพร  สังข์โกมล
พนักงานขับรถ

เอกสารเผยแพร่

สถิติงาน

ลำดับที่รายการ/ปี พ.ศ.256125622563256425652566
1ส.1279255271231285
2ส.2112968790101
3ส.2 ก18,87230,7756,4492,9863,283
4ส.32112963
5ส.4 อาญา240220222231267
6ส.4 วาจา4,7874,4842,3011,8482,952
7ส.1 ฟ.1,4591,916759980137
8ส.501
9ส.5 ก3132422848
10ส.616182517
11ส.72123

ติดต่อหน่วยงาน

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 เลขที่ 529  ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัวสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ -โทรสาร 044-512134
e-mail : surin-sum@ago.go.th