****************************************************************

วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์

****************************************************************************

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

******************************************************************************************

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566

สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

******************************************************************

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

***************************************************************************

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงาน “วันรพี ประจำปี 2566” น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

*********************************************************************************************************

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.

สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายเขมรัฐ ชลธาร อัยการจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการอัยการและเจ้าหน้าที่ธุรการ

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ณ บริเวณพิธีหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

***********************************************************************

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

นายอุกฤษฏ์ บำรุงชื่อ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมงาน

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

********************************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค อธิบดีอัยการภาค 3 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ

ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

***************************************************************************************************

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางสาวนิชกานต์ วิริยะพิพัฒน์ อัยการประจำกอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

********************************************************************************************************

วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายมนตรี ปฏิปักษ์จำนน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

********************************************************************************************************

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

*********************************************************************************************

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิโรจน์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

***********************************************************************************************************************************************

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2498
เดิมสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
ณ ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ชั้น 4 และชั้น 5 เลขที่ 529 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปัจจุบัน  นายธร ศรีกู่กาสิงห์ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสุรินทร์


วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)

นโยบายอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 11 อำเภอ 25 สถานีตำรวจ

อำเภอสถานีตำรวจ
1. อำเภอเมืองสุรินทร์ 1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
2. สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์
3. สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์
4. สถานีตำรวจภูธรเมืองที
5. สถานีตำรวจภูธรสวาย
6. สถานีตำรวจภูธรเพี้ยราม
2. อำเภอจอมพระ7. สถานีตำรวจภูธรจอมพระ
8. สถานีตำรวจภูธรเมืองลีง
3. อำเภอปราสาท9. สถานีตำรวจภูธรปราสาท
10. สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน
11. สถานีตำรวจภูธรโชคนาสาม
12. สถานีตำรวจภูธรทมอ
4. อำเภอกาบเชิง13. สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง
14. สถานีตำรวจภูธรแนงมุด
5. อำเภอศีขรภูมิ15. สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ
16. สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองจอก
6. อำเภอสังขะ17. สถานีตำรวจภูธรสังขะ
18. สถานีตำรวจภูธรดม
7. อำเภอลำดวน19. สถานีตำรวจภูธรลำดวน
8. อำเภอบัวเชด 20. สถานีตำรวจภูธรบัวเชด
21. สถานีตำรวจภูธรสะเดา
9. อำเภอพนมดงรัก22. สถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก
10. อำเภอศรีณรงค์23. สถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์
11. อำเภอเขวาสินรินทร์ 24. สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์
25. สถานีตำรวจภูธรตากูก

อาคารสำนักงานและบ้านพัก

อาคารสำนักงาน

ตั้งอยู่ชั้น 4 และชั้น 5 เลขที่ 529 ถนนจิตรบำรุง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์


บ้านพักอัยการจังหวัด

ตั้งอยู่ถนนจิตรบำรุง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์


อาคารห้องชุดข้าราชการอัยการ

ตั้งอยู่ถนนจิตรบำรุง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์


บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายประสาร ศักดิ์ณรงค์                  23 ม.ค. 2498 – 19 เม.ย. 2504
2นายมณฑล แสงแข                     23 พ.ค.2504 – 19 มี.ค. 2509
3นายเปล่ง เธียรสุนทร                    21 มี.ค. 2509 – 12 พ.ค. 2512
4นายสด จินะดิษฐ์                        12 พ.ค. 2512 – 15 มี.ค. 2514
5นายพัทยา สาขากร                      15 มี.ค. 2514 – 5 ก.พ. 2518
6นายณรงค์ พุฒิบูรณวัฒน์                3 ก.พ. 2518 – 17 เม.ย. 2519
7นายจั่น เข็มประสิทธิ์                    19 เม.ย. 2519 – 1 ต.ค. 2520
8นายสมัย หาทองคำ                     13 มี.ค. 2521 – 31 มี.ค. 2522
9นายตรับ เสาวรา                        9 เม.ย. 2522 – 2 พ.ค. 2523
10นายบรรจบ จงรุ่งเรือง                  6 พ.ค. 2523 – 19 ส.ค. 2524
11นายประวัติ วีรกุล                       20 ส.ค. 2524 – 4 เม.ย. 2525
12นายสมบูรณ์ ศุภอักษร                 7 เม.ย. 2525 – 2 พ.ค. 2526
13นายสุวรรณ สมานุหัตต์                 2 พ.ค. 2526 – 16 เม.ย. 2527
14นายวิจิตร อิฐรัตน์                       16 เม.ย. 2527 – 2 พ.ย. 2529
15นายถาวร พานิชพันธ์                 3 พ.ย. 2529 – 2 พ.ค. 2531
16นายชาญวิทย์ เจริญพจน์               9 พ.ค. 2531 – 9 พ.ค. 2534
17นายประเวศ จันทรา            13 พ.ค. 2534 – 3 พ.ค. 2536
18นายดำเกิง บูรณกนิษฐ                  3 พ.ค. 2536 – 28 เม.ย. 2538
19นายศิษฐา วงศ์สุเมธ             1 พ.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2538
20นายอิทธิพร แสงประดับ               1 ต.ค. 2538 – 3 ต.ค. 2539
21นายสุดใจ พงศ์เมธินทร์                4 ต.ค. 2539 – 30 เม.ย. 2541
22นายวัชรินทร์ อัสวานุวัตร             1 พ.ค. 2541 – 30 เม.ย. 2542
23นายอนุพันธ์ เกตุสมบูรณ์              3 พ.ค. 2542 – 30 เม.ย. 2543
24ร.อ.อำนวย จีนถนอม                  1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544
25นายวิจิตร แก้วเกิดเคน                 1 พ.ค. 2544 – 6 พ.ค. 2545
26นายเชิดเกียรติ ธนวรานิช              7 พ.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2545
27นายวิสูตร พ่วงใส                      1 ต.ค. 2545 – 31 ธ.ค. 2545
28นายกิตินันท์ เจริญสุข                  1 ม.ค. 2546 – 25 เม.ย. 2546
29นายขรรค์ชัย ตรีเดช                   28 เม.ย. 2546 – 2 พ.ค. 2547
30นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์                 3 พ.ค. 2547 – 28 เม.ย. 2549
31นายสมมิตร สุทธิเชื้อชาติ               1 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550
32ร.ต.อ.เฉลิม นพเก้า                     2 เม.ย. 2550 – 19 ธ.ค. 2550
33นายพิจิตร จูฑะประชากุล              20 ธ.ค. 2550 – 31 มี.ค. 2551
34นายวิเศษ ศิริเดช                        1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2554
35นายอารมย์ ปัสสาสิงห์                 1 เม.ย. 2554 – 1 เม.ย. 2555
36นายนุกูล บุญรอด                      2 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2557
37นายนพรัตน์  กำจัดภัย                 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558
38นายสุกิจ  โสภิตลี้วัฒนานนท์          1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2560
39นายวิพุธ  บุญประสาท                3 เม.ย. 2560 – 30 มี.ค. 2561
40พ.ต.ต.พรรษวุฒ  สุวานิช             2 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563
41นางสาววณี เกษตรธรรม              1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
42นายวิจิตร ศรีมะเรือง                   1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565
43นายธร ศรีกู่กาสิงห์ 1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
44นายเขมรัฐ ชลธาร1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ


ข้าราชการธุรการ


ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

จ้างเหมาบริการ

สถิติคดี

หมายเหตุ
ส.1  สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา
ส.2  สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา
ส.3  สารบบรับความอาญา ไม่ปรากฏผู้ต้องหา
ส.4  สารบบฟ้องความอาญา
ส.5  สารบบความอาญาที่แก้ต่าง
ส.5 ก  สารบบความแพ่งที่แก้ต่าง
ส.6  สารบบอุทธรณ์
ส.7  สารบบฎีกา
ส.12  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ
ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายโดยผิดธรรมชาติ)
ฟื้นฟู  ส.ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

หมายเหตุ
ส.1  สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา
ส.2  สารบบรับความอาญา ปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา
ส.3  สารบบรับความอาญา ไม่ปรากฏผู้ต้องหา
ส.4  สารบบฟ้องความอาญา
ส.5  สารบบความอาญาที่แก้ต่าง
ส.5 ก  สารบบความแพ่งที่แก้ต่าง
ส.6  สารบบอุทธรณ์
ส.7  สารบบฎีกา
ส.12  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ
ส.12 ก  สารบบรับสำนวนชันสูตรพลิกศพ (ตายโดยผิดธรรมชาติ)
ฟื้นฟู  ส.ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

จัดซื้อจัดจ้าง

28 มกราคม 2565 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
27 มกราคม 2565 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน.pdf
19 มกราคม 2565 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน
1 ตุลาคม 2564 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน
30 กันยายน 2564 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน
21 กันยายน 2564 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน
18 มี.ค. 2564 : ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
– เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอัยการ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์  
ชั้น 4 และ ชั้น 5 เลขที่ 529 ถนนจิตรบำรุง  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000
โทร. 0 4451 2281-2, 0 4451 2284, 084 1418105  
ติดต่อฝ่ายบริหารงานคดี (นัด/ฟ้องศาล/ส่งสำนวน/อื่นๆ) ต่อ 413, 417, 418, 0  
โทรสาร. 0 4451 1219
Email : surin@ago.go.th