ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66 ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติลงนามถวายพระพรเนื่องในโครงการสืบสานพระราชปณิทาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยท่านเกรียงไกร อิสระสร้างสรรค์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ นำข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนศรีเมืองใหม่วิทยาคาร กิจกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป(ฟรี) กิจกรรมการรับเรื่องให้ความช่วยเหลือในการจัดการมรดก การตั้งผู้ปกครอง การรับบุตรบุญธรรม การตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ ตามภารกิจของอัยการคุ้มครองสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมศาล)

17 ต.ค.66 นำโดย
ท่านเกรียงไกร อิสระสร้างสรรค์ อจคช.อุบลราชธานี และท่านละออง กุหลาบขาว รองอัยการจังหวัด สคช.ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครอบครัวนายวิชัย กาละปัตย์ แรงงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ที่ อ.นาเยีย จ.อุบลฯ ได้พบกับบิดามารดา น้องชายและญาติๆ ของผู้เสียชีวิต ได้ให้คำแนะนำในส่วนของการจัดการสิทธิ์ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การจัดการมรดก และพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบและความเป็นอยู่โดยทั่วไปของครอบครัว และฝากช่องทางการติดต่อหากต้องการได้รับคำปรึกษาจากพนักงานอัยการ

วันที่ 12 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมวสันตสิงห์ สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยบริการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.  อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช.ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสิบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช.สำนักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบดำเนินการ วิธีดำเนินการ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการ สูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่  ต้องเสียตามกฎหมาย

        ต่อมาวันที่  1  เมษายน  2557  สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการประกาศคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป กำหนดให้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  นับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

           

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายเกรียงไกร   อิสระสร้างสรรค์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี  
เรือเอกสุรินทร์ บุตรสง่า
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายทศ บุญปลูก
อัยการจังหวัดประจำสำนงานอัยการสูงสุด
(สาขาเดชอุดม)
นางละออง  กุหลาบขาว
รองอัยการจังหวัด
นายเสรี  สีหลิ่ง
รองอัยการจังหวัด (สาขาเดชอุดม)

ข้าราชการธุรการ

นางสุวรรณี ดวงแก้ว
นักจัดการงานทั่งไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวเบญญาภา เกษเจริญคุณ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวศิริภรณ์ ศรีพันธ์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวนิชาภา จรัลคุณากร
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ
นางน้ำอ้อย หิรัญคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(สาขาเดชอุดม)
นางสาวสุรีวัลย์ ทาวะรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอธิบดี ฤทธิรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ (สาขาเดชอุดม)

นางสาววาลา ศรีเฉลิม
นิติกรปฏิบัติการ (สาขาเดชอุดม)

นางสาววารุณี บุญจรัส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทนายความอาสา

พ.ต.ท.วรพล   ทองชาติ  
นายศุภกร    ภูมิพันธ์

จ้างเหมาบริการ

นายพีระ  ชื่นตา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอาทิตยา ดวงแก้ว
นิติกร
นางสาวพัชรีภรณ์  สาครรัตน์
นักการ
นางสาวศิรินภา  วงศ์สวัสดิ์
นักการ
(สาขาเดชอุดม) 

นายคมสัน  ศรีจันทร์ดี
พนักงานขับรถยนต์
(สาขาเดชอุดม)

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับชื่อ – สกุลดำรงตำแหน่ง
1นางไพพิศ  จันทรสอน1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
2นางปาริชาติ  แดงบรรจง1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม  2559
3นางสาวพรพิชชา  สองสี1 เมษายน 2559  – 2 เมษายน  2560
4นายสมบูรณ์  ทองอุ่น3 เมษายน 2560 – 1 เมษายน  2561
5นายวีระศักดิ์   งามจตุรวรรณ 2 เมษายน 2561 –  31  มีนาคม 2562
6นายปัญญ   ไพศาลรภัทร 1  เมษายน  2562  –  31  มีนาคม 2563 
7นางศิริพร   สังวรณ์1  เมษายน  2563  –  31 มีนาคม 2564
8นางสาวพรทิพย์  บุตรภักดิ์1  เมษายน  2564  –   31  มีนาคม  2565
9นายเกรียงไกร  อิสระสร้างสรรค์1  เมษายน  2565  –  ปัจจุบัน 

เอกสารดาวน์โหลด

ผู้ร้อง ( ) 1. บัตรประจำตัวประชาชน
             2. ทะเบียนบ้าน
             3. ทะเบียนสมรส
             4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ผู้ตาย ( ) 1. ทะเบียนบ้าน
              2. ทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรายการทะเบียนครอบครัว(ใบโสด)
              3. มรณบัตร
              4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

บิดา – มารดาเจ้ามรดก (คนตาย)     มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
คู่สมรสเจ้ามรดก (คนตาย)     มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
บุตร/ทายาทรับมรดกแทนที่   1. . บัตรประจำตัวประชาชน
                                           2.   ทะเบียนบ้าน
บุตรที่เสียชีวิต (ทายาทเข้ามารับมรดกแทนที่)    1. มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
                                                                      2. หนังสือรายการทะเบียนครอบครัว(ใบโสด)

ทรัพย์มรดก    1. เช่น  โฉนดที่ดิน / สำเนาทะเบียนรถยนต์ / สัญญาเช่าซื้อรถยนต์

**เอกสารที่ไม่มีให้ไปขอคัดที่ อำเภอ/เขต พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร
**(แสดงเอกสารฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 3 ชุด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน   4 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง    (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
4. สำเนามรณบัตรของมารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
5. สำเนามรณบัตรของบิดาเด็ก   (ถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด)
6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
7. เงินค่าธรรมเนียม ( 2,000 บาท)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา)     (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ    (ถ่ายเอกสารจำนวน   3 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา)   (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
5. ใบรับรองแพทย์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
6.บัตรประจำคนผู้พิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายอกสารจำนวน 3 ชุด)
8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท
9. เงินค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม 
4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม  
5.สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม    
6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  
8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม
8. เงินค่าธรรมเนียม

                         เอกสารข้อ 1 – 8 ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องในการรับรองบุตร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ     ถ่ายเอกสารมา   4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์    ถ่ายเอกสารมา 4 ชุด
3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ   ถ่ายเอกสารมาคนละ   4 ชุด
4. สูติบัตรของเด็ก   ถ่ายเอกสารมา 4 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก   ถ่ายเอกสารมาคนละ 4 ชุด
7. เงินค่าธรรมเนียม   ( 2,000 บาท)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1
เลขที่ 174 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-4757 โทรสาร 0-4524-2458
E-mail.ubon-lawaid@ago.go.th 
Facebook : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
(สาขาเดชอุดม)
ชั้น1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 0-4595-9997