ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมภาพกิจกรรมกดที่ชื่อ อัลบั้ม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่เพจ สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเอกชนรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยและจ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (28 กันยายน 2566)

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม 21 กันยายน 2566

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศ

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ

เรื่อง ยกเลิก-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธิเฉพาะเจาะจง ไตรมาส ๑ (เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๕)

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

แบบ บก.๐๑

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

ประกาศ

เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรงอาครสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

ราคากลาง แบบ บก.01

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเละซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเละซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสำนักงานอัยการจังหวัดจังหวัดเดชอุดม

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการ ดูแล บำรุงรักษา ลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การขายทอดตลาดกรณีพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ ๒)

การขายทอดตลาดกรณีพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ ๒)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

                ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านเมืองค่อนข้างสงบ ก็ทรงมีนโยบายที่จะจัดตั้งเมืองให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมไพร่พลให้เป็นปึกแผ่นเพื่อความสงบสุข จึงทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระปทุมสุรราชเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี พร้อมกับยกฐานะบ้านห้วยแจระแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงจัดลักษณะกาปกครองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ โดยการตั้งทำเนียบข้าราชการมณฑลลาวกาวใหม่ เพื่อให้เหมือนกับทำเนียบข้าราชการมณฑลชั้นอื่น ๆ คือ โปรดให้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตรและให้เรียกตำแหน่งใหม่ คือ เจ้าเมือง เรียกว่า ผู้ว่าราชการเมือง อุปฮาด เรียกว่า ปลัดเมือง ราชวงศ์ เรียกว่า ยกกระบัตรเมือง และราชบุตร เรียกว่า ผู้ช่วยราชการเมือง สำหรับเมืองอุบลราชธานี มีทำเนียบข้าราชการในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่สำคัญ ๔ ตำแหน่ง คือ

               ๑. ท้าวโพธิสาร (เสือ ณ อุบล) เป็นพระอุบลเดชประชารักษ์ ผู้ว่าราชการเมือง                                                                                

               ๒. ท้าวไชยกุมาร (กุคำ สุวรรณกูฏ) เป็นพระอุบลศักดิ์ประชาบาล ยกกระบัตรเมือง                                                                            

               ๓. ท้าวสิทธิสาร (บุญชู พรหมวงศานนท์) เป็นพระอุบลการประชานิตย์ ปลัดเมือง                                                                

               ๔. ท้าวบุญเพ็ง บุตโรบล เป็นพระอุบลกิจประชากร ผู้ช่วยราชการเมือง

                เดิมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บนที่ดินที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาน) ประทับ ณ เมืองอุบลราชธานี ได้ทรงขอมาจากทายาทของราชบุตร (สุ่ย บุตรโลบล) คือ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา (ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์) เพื่อให้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับก่อสร้างสถานที่ราชการ

                ลักษณะอาคาร เป็นตึกชั้นเดียวยกพื้นสูง ตัวอาคารก่ออฐิ ฉาบปนู หลัง คาทรงปั้นหยา แผนผัง อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือ ภายในอาคารประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลาง มีระเบียงทางเดิน และห้องขนาดเล็ก อยู่โดยรอบ เหนือ กรอบประตูและหัวเสารับชายคาที่ระเบียงประดับด้วยไม้ฉลุลายพันธุ์พฤกษา

                ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเติบโตขึ้นอาคารศาลากลางหลังนี้มีสภาพคับแคบไม่เพียงพอกับหน่วยงานราชการที่เพิ่มขึ้น จึงได้สร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่ทางด้านตะวันตกของทุ่งศรีเมือง เมื่อ พ.ศ.2511 ส่วนอาคารศาลากลางหลังเก่าได้ใช้เป็นสำนักงานของหน่วยราชการต่าง ๆ มาโดยตลอด

                สำหรับศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดใช้ปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาตลอดท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๔๘๐ พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงในบางจังหวัด พ.ศ.๒๕๐๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษหลายศาล ทำให้ปัจจุบันศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง ยกเว้นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งศาลชำนัญพิเศษต่าง ๆโดยมีเขตครอบคลุมท้องที่ ๑๕ อำเภอ ๓ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอตระการพืชผล อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทรอำเภอดอนมดแดง อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตาลสุม กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก

                 ภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ขึ้นแล้ว สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครองครัวจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิดใช้ปฏิบัติราชการตามเขตอำนาจหน้าที่ของศาล ได้เข้าไปใช้อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ บริเวณชั้นล่าง ปีกทางด้านทิศเหนือ เป็นที่ตั้งของสำนักงานอัยการฯ ซึ่งสภาพโดยทั่วไปค่อนข้างเล็ก คับแคบและแออัด ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการเก็บรักษาเอกสาร พัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ

การก่อสร้างอาคารหลังใหม่

                           ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โดยดำเนินการก่อสร้างในบริเวณที่ดินราชพัสดุซึ่งแต่เดิมเป็นบริเวณบ้านพักข้าราชการอัยการจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ เยื้องสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
                           ๑. ค่าก่อสร้าง จัดสรรจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘๕,๙๘๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้
                               ๑.๑ อาคารสำนักงานพร้อมผังบริเวณ จำนวน ๗๕,๘๖๔,๕๖๕.๕๐ บาท
                               ๑.๒ บ้านพักคลังจังหวัด จำนวน ๘,๓๓๑,๙๔๖.๕๐ บาท (ก่อสร้างทดแทนกรณีแลกเปลี่ยนที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี)
                               ๑.๓ บ้านพักอัยการจังหวัด จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑,๗๘๘,๔๘๘ บาท

                        ๒. พื้นที่ก่อสร้าง
                              ๒.๑ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ราชพัสดุ เลขที่ อบ.๑๘๕๗/๒๕๔๗ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๒-๓-๕๗.๓/๒๐ ไร่
                              ๒.๒ บ้านพักอัยการจังหวัด ที่ราชพัสดุ เลขที่ อบ.๑/๒๕๔๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๔ ไร่
                        ๓. ผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุรินทร์การช่าง ทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓มีนาคม ๒๕๕๐ วงเงินก่อสร้าง จำนวน ๘๕,๙๘๕,๐๐๐บาท เริ่มงานก่อสร้างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐โดยในขณะนั้น นายประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างและต่อมานายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามารับตำแหน่งอัยการจังหวัดเข้าดูแลการก่อสร้างจนการ ก่อสร่างแล้วเสร็จและรับมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และได้ย้ายเข้ามาใช้สถานที่อาคารหลังใหม่ในการปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

                        ๔. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารตึกสูง ๖ ชั้น ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี อัยการศาลสูงจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จังหวัดอุบลราชธานี

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

 (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ 
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

 มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับชื่อ – นามสกุลตั้งแต่ถึง
นายชิต  สมนชาติพ.ศ. ๒๕๑๐พ.ศ. ๒๕๑๒
นายเธียร  เพ็ญพิมลพ.ศ. ๒๕๑๒พ.ศ. ๒๕๑๓
นายประลอง  โกลละสุดพ.ศ. ๒๕๑๓พ.ศ. ๒๕๑๔
นายแสวงดี  ดิษยบุตรพ.ศ. ๒๕๑๔พ.ศ. ๒๕๑๖
นายกำจร  โมฬีชาติพ.ศ. ๒๕๑๖พ.ศ. ๒๕๑๘
นายจำลอง  ศิลารัตน์พ.ศ. ๒๕๑๘พ.ศ. ๒๕๒๐
นายแสวง  ศุภฤกษ์พ.ศ. ๒๕๒๐พ.ศ. ๒๕๒๑
นายพิทักษ์  ศิริแก้วพ.ศ. ๒๕๒๑พ.ศ. ๒๕๒๒
นายสมัย  หาทองคำ๒ เม.ย. ๒๕๒๒๑๘ เม.ย. ๒๕๒๕
๑๐นายสมเพาะ  บุญสวัสดิ์๑๙ เม.ย. ๒๕๒๕๓๐ เม.ย. ๒๕๒๖
๑๑นายสัลวิทย์  นามโคตร๒ พ.ค. ๒๕๒๖๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗
๑๒นายฉลอง  พรหมภักดิ์๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗๑๑ เม.ย. ๒๕๒๘
๑๓นายรัตน์  สังข์สุวรรณ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๘๑๘ เม.ย. ๒๕๒๙
๑๔เรืออากาศโทประยุร  หัตถกรรม๒๑ เม.ย. ๒๕๒๙๑ พ.ค. ๒๕๓๐
๑๕นายถิรพงษ์  พงษ์วิจิตร๔ พ.ค. ๒๕๓๐๙ พ.ค. ๒๕๓๓
๑ตร้อยโทประยูร  ห่างไธสง๑๐ พ.ค. ๒๕๓๓๓๐ เม.ย. ๒๕๓๖
๑๗นายรัตนชัย  ชมนัยนา๑ พ.ค. ๒๕๓๖๓๐ เม.ย. ๒๕๓๗
๑๘นายเยาวชัย  ปรมีศมาภรณ์๑ พ.ค. ๒๕๓๗๓๐ ก.ย. ๒๕๓๘
๑๙นายชูชัย  อักขระ๑ ต.ค. ๒๕๓๘๒๐ ต.ค. ๒๕๓๙
๒๐นายศานติ  ประสาทกุล๒๑ ต.ค. ๒๕๓๙๓๐ เม.ย. ๒๕๔๑
๒๑นายภานุรัตน์  โง่นคำ๑ พ.ค. ๒๕๔๑๒ พ.ค. ๒๕๔๒
๒๒นายสุรัตน์  ประยูรหงษ์๓ พ.ค. ๒๕๔๒๓๐ เม.ย. ๒๕๔๔
๒๓นายชัยวัฒน์  โล่วณิชเกียรติกุล๑ พ.ค. ๒๕๔๕๓ พ.ค. ๒๕๔๕
๒๔นายยงค์  พานพิทักษ์๗ พ.ค. ๒๕๔๕๒๗ เม.ย. ๒๕๔๖
๒๕นายสนทรรศ  สิงหพัศ๒๘ เม.ย. ๒๕๔๖๓ พ.ค. ๒๕๔๗
๒๖นายสายันต์  แอกทอง๓ พ.ค. ๒๕๔๗๓๐ เม.ย. ๒๕๔๙
๒๗นายธีระนนท์  ไหวดี๑ พ.ค. ๒๕๔๙๓๑ มี.ค. ๒๕๕๐
๒๘นายประพัฒน์พงศ์  สุดนธ์๒ เม.ย. ๒๕๕๐๓๑ มี.ค. ๒๕๕๑
๒๙นายกุลธนิต  มงคลสวัสดิ์๑ เม.ย. ๒๕๕๑๓๐ มี.ค. ๒๕๕๓
๓๐นายรุ่งโรจน์  เกียรติดำรง๑ เม.ย. ๒๕๕๓๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔
๓๑นางสุรีย์  บุญไพศาล๑ เม.ย. ๒๕๕๔๑ เม.ย. ๒๕๕๕
๓๒นายเจริญ  ตันชัชวาล๒ เม.ย. ๒๕๕๕๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
๓๓นายสุขสันต์  เหลาสกุล๑ เม.ย. ๒๕๕๗๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘
๓๔นาวาโททศพร  สายพันธ์๑ เม.ย. ๒๕๕๘๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๓๕นางสุกัญญา  รัตนนาคินทร์๑ เม.ย. ๒๕๕๙๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
๓๖นายรังสฤษฎ์  จารุจิตร๑ เม.ย. ๒๕๖๐๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑
๓๗นายวิพุธ  บุญประสาท๑ เม.ย. ๒๕๖๑๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒
๓๘นายประพนธ์  แก้วกำพล๑ เม.ย. ๒๕๖๒๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓
๓๙นายนายสมบูรณ์  ทองอุ่น๑ เม.ย. ๒๕๖๓๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
 ๔๐ นายปัญญ  ไพศาลรภัทร ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕
๔๑นางศิริพร สังวรณ์  ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ปัจจุบัน

นายสุนทร ปราศจาก
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตำแหน่ง
อัยการจังหวัดอุบลราชธานี

นายยุทธพงษ์ นิธิธนพงศ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายบัญชา ฤทธิแผลง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายรุ่งโรจน์ สาเรศ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวมานิดา สิงหกุล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายเอกปัณณ์ จิตตกูล
รองอัยการจังหวัด

นางสาวหทัยชนก อิ่มสงวน
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวอินทิรา เมฆฉาย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวอมรรัช ศรีบุญขำ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายนรบดี สุริโย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายกฤตภาส วชิรเกยูร
อัยการผู้ช่วย

นางสาวสุภมาส โลหิตานนท์
อัยการผู้ช่วย

นางสาวชนิสรา รัตนานุกูล
อัยการผู้ช่วย

นายภาณุพัฒน์ วิวัฒน์วรกาญจน์
อัยการผู้ช่วย

นายชัยธวัช ซื่อสัตย์บุญ
อัยการผู้ช่วย

นางสาวจริญญา พันธ์ทวี
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวณัฐสุดา ปันเงิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวฐิติรัตน์ สุติรัตนชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอำพร เพิ่มพูน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววิภารัตน์ อินทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกัญญาณัฐ ทองปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรืออากาศตรีวรปรัชญ์ สุคำภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายคมสันต์ คำภักดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิษณุ สารการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศักดิ์นรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกิตติยา เสนาคำ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวฉฎาภา สาโท
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิไลลักษณ์ ทองทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลิดา แฝงบุญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพีรเกียรติ เกียรติดำรง
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอุไรวรรณ อาจอุดม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภารัตน์ ไชยนุปภา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวพฤกษามาศ คำสิงห์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายภูวนัย มณีเนตร
นิติกรปฏิบัติการ

นายณัฐกิตติ์ ฐานวิเศษ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวภัทรศยา ปัทมะ
นิติกรปฏิบัติการ

นายอณุพงษ์ อัปกาญจน์
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติชิง แข่งขัน
พนักงานขับรถยนต์

นายพิเชษฐ ชัยปัญหา
คนสวน

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 เลขที่ 174 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4525 4049, 0 4524 4756 ต่อ 302 -315 โทรสาร 0 4525 5510
E-mail. ubon@ago.go.th E-Mail admin atysun@hotmail.com