ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยจัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจรตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป

ทั้งนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร  ได้จัดตั้งเมื่อ วันที่  1  มีนาคม  2515  ซึ่งจัดตั้งสำนักงานครั้งแรกโดยมีที่ทำการอยู่ที่มุกฝั่งด้านทิศตะวันออก  อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2535  จึงได้ย้ายสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร  มาประจำอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น  1  ด้านทิศตะวันออก (หลังเก่า)  จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

 (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ 
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

 มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบอัยการจังหวัดยโสธร

ที่ ชื่อ-สกุล วันเริ่ม วันสิ้นสุด 
1นายอนันต์  รัตนโกสุมภ์1 มี.ค.251530 ก.ย.2515
2นายสุนทร  ลิ้มประเสริฐ2 ต.ค.251531 ม.ค.2518
3นายสมศักดิ์  ธรรมประภาส1 ก.พ.251831 มี.ค.2520
4นายณรงค์  เผื่อนทอง7 เม.ย.252021 มี.ค.2521
5นายบรรจบ  จงรุ่งเรือง27 มี.ค.2521 1 พ.ค.2523
6นายบำเพ็ญ ณ อุบล2 พ.ค.25231 พ.ค.2526
7นายวิทยา  ดวงเกตุ2 พ.ค.252631 มี.ค.2527
8ร.ท.คำสอน  วิสาพรหม1 เม.ย.252714 เม.ย.2528
9นายวิสูตร  นิลพงษ์15 เม.ย.252818 เม.ย.2529
10นายถิระพงษ์  พงษ์วิจิตร21 เม.ย.25291 พ.ค.2530
11นายพรชัย  ดีเสมอ4 พ.ค.25301 พ.ค.2531
12นายอำนวย  เปลี่ยนวิจิตรดี2 พ.ค.25314 พ.ค.2533
13นายประเวศ  จันทรา9 พ.ค.253312 พ.ค.2534
14นายดำเกิง  บูรณกนิษฐ์13 พ.ค.25342 พ.ค.2536
15นายสุจิต  อ่ำพันธุ์3 พ.ค.25361 พ.ค.2537
16นายปิยะพันธ์  อำนวนศิลป์2 พ.ค.25373 ต.ค.2537
17นายสุระศักดิ์  ศรีรัตน์ตระกูล 4 ต.ค.2537 30 ก.ย.2538 
18ร.ท.เนิ้ม  พรายมี 1 ต.ค.2538 3 ต.ค.2539 
19 นายไพบูลย์  อานัญจวณิชย์ 4 ต.ค.2539 30 เม.ย.2541 
20 นายสิรวัฒน์  แสงธรรมธร 1 พ.ค.2541 2 พ.ค.2542 
21 นายพีระยุทธ  ประดิษฐ์กุล 3 พ.ค.2542 30 เม.ย.2543 
22 นายณรงค์  ชโลปถัมภ์ 1 พ.ค.2543 30 เม.ย.2544 
23 นายวีระชัย  จิระเดชประไพ 1 พ.ค.2544 3 พ.ค.2545 
24 นายเฉลิมพล  พลญาพิพัฒน์ 7 พ.ค.2545 25 เม.ย.2546 
25 นายชินวัฒน์  เรืองศรีมั่น 28 เม.ย.2546 30 เม.ย.2547 
26นายเจษฎา  อรุณชัยภิรมย์ 3 พ.ค.2547 3 เม.ย.2548 
27นายลุน  นิติตระการไชย 4 เม.ย.2548 30 เม.ย.2549 
28 นายปริญเดช  ศิริพานิช 1 พ.ค.2549 30 มี.ค.2550 
29 นายอนันต์  ธรรมรัตน์ 2 เม.ย.2550 31 มี.ค.2551 
30 นายรุ่งโรจน์  เกียรติดำรง 1 เม.ย.2551 31 มี.ค.2553 
31 นายอนวัช  อิศโร 1 เม.ย.2553 31 มี.ค.2554 
32 นายอภิชัย  ไทยเที่ยง 1 เม.ย.2554 31 มี.ค.2555 
33 นายสันไชย  ฉายเชียร 1 เม.ย.2555 31 มี.ค.2557 
34 นายนิรันต์  ยั่งยืน 1 เม.ย.2557 31 มี.ค.2558 
35 นายพงศ์ธวัช  เอื้องพิสุทธิ์ 1 เม.ย.2558 31 มี.ค.2559 
36นายรัฐกฤษ  พูนชัย1 เม.ย.255931 มี.ค.2560
37นายฐนวรรษ  นิติธรรมวิศรุต3 เม.ย.256031 มี.ค.2561
38นายถาวร  โมครัตน์2 เม.ย.256131 มี.ค.2562
39นายวีระชัย มะลิวัลย์1 เม.ย.256231 มี.ค.2563
40นายมีชัย  ปัฐพี1 เม.ย.256331 มี.ค.2564
41นายนิรัญ  ขำสาย1 เม.ย.2564ปัจจุบัน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 2727
โทรสาร 0 4571 4706
Email : yasothon@ago.go.th