ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

เดิมสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๑
ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ได้ย้ายมาที่สำนักงานอัยการภาค ๔ (ตึก ๔ ชั้น)
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑  จนถึงปัจจุบัน


อำนาจหน้าที่

องค์กรอัยการ
อัยการสูงสุด
พนักงานอัยการ
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

เขตอำนาจศาลแขวงขอนแก่น

สถานีตำรวจในความรับผิดชอบการสอบสวนของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น
ประกอบด้วย 15 อำเภอ
1. สภ.เมืองขอนแก่น 
2. สภ.บ้านเป็ด
3. สภ.ท่าพระ
4. สภ.เวฬุวัน
5. สภ.เมืองไหม
6. สภ.น้ำพอง 
7. สภ.มัญจาคีรี
8. สภ.กระนวน
9. สภ.อุบลรัตน์
10. สภ.บ้านฝาง
11. สภ.เขาสวนกวาง
12. สภ.พระยืน
13. สภ.บ้านแฮด
14. สภ.ซำสูง
15. สภ.โคกโพธิ์ไชย

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

 นายธีรพล แก้่วไวยุทธ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่น
ร้อยตำรวจเอกพันธ์พิศ สายโยธา
    อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
 (ผู้กลั่นกรองงาน)
นางสาวนาฎลัดดา มหาชัย
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

 นายวิมลพงศ์ ปัทมเมฆินทร์
 อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายเก่ง นิติกิจไพบูลย์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

 นายศุภณัฐ หัศภาดล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสุวธิดา แผ้วลุ่มแฝก
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

ว่าที่พันตรี ธนกฤต เชาว์พานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 รกน. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นายสุขสันต์ สำนึกศักดิ์ศรี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวทิภาพร พานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภวินท์ภัทร์ พรรคทิง
นิติกรชำนาญการ
นางศรวณีย์ จิตรดาธำรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนภัสนันท์ จุลลาบุตรดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจิณห์จุฑา ยึดพวก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางรุจิรา เทวานุรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิภาภรณ์ บุญบรรล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิธิกาญจน์ อังคสิทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกุลชญา โชติจิตตราภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปัญญารัตน์ โพธิ์วันนา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิภาวดี นารี
พนักงานธุรการ

นางสาวจารุวรรณ จูมสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธีรพล ศรีสุข
นิติกรปฏิบัติการ

นางชนิดา เอกตาแสง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประเสริฐ พรหมโสภา
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุวิทย์ หงษ์ใหญ่
พนักงานสถานที่

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ – ปัจจุบัน

๑. นายประวัติ       วิริยะวงศ์               พ.ศ.๒๕๑๗ – พ.ศ.๒๕๑๘
๒. นายสุรินทร์      ลิมปิษเฐียร             พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๒๐
๓. นายณรงค์       วีระศิริ                   พ.ศ.๒๕๒๐ – พ.ศ.๒๕๒๑
๔. ร.อ.ภิรมย์        รักชาติ                 พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๒๒
๕. นายอุดมสุข      เจนวิริยะ               พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๓
๖. นายรณยุทธ      ศรียิ่งยง               พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๔
๗. ร.ท.ปรีชา        แจ่มจิรารักษ์          พ.ศ.๒๕๒๔ – พ.ศ.๒๕๒๖
๘. นายแมน          เลยวานิชเจริญ       พ.ศ.๒๕๒๖ – พ.ศ.๒๕๒๗
๙. นายปัญญา      สุวรรณวัฒนะ         พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๒๘
๑๐.นายไพศิษฐ์     พันธุ์วุฒิ                พ.ศ.๒๕๒๘ – พ.ศ.๒๕๒๙
๑๑.นายประชา      แสงสร                  พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๓๑
๑๒.ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร พ.ศ.๒๕๓๑-  พ.ศ.๒๕๓๒
๑๓.นายปรีชา       พรรณนิกร             พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๔
๑๔.นายศักดิชัย      จิรวุฒิวงศ์ชัย        พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๖
๑๕. นายสิทธิศักดิ์    กุลวิฑิต               พ.ศ.๒๕๓๖ – พ.ศ.๒๕๓๗
๑๖.นายศิลป์ชัย      คณาวุฒิ               พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๓๘
๑๗.นายวัชรินทร์     อัสวานุวัตร           พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๓๙
๑๘.นายอภิชัย        เทียนเพิ่มพูล         พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๑
๑๙.นายอนันต์        ฟ้ารุ่งสาง             พ.ศ.๒๕๔๑ – พ.ศ.๒๕๔๒
๒๐.นายเอกนิตย์     นพรัตน์                พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๓
๒๑.นายจักรชัย       อินทรวนิช            พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๔
๒๒.นายบัญชา        ลามศรีจันทร์        พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ.๒๕๔๔
๒๓.นายพยุง         เณรพลาย             พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ.๒๕๔๕
๒๔.นายชัชชม       อรรฆภิญญ์           พ.ศ.๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๔๖
๒๕.นายสุหัฐ         ช.สรพงษ์              พ.ศ.๒๕๔๖ – พ.ศ.๒๕๔๗
๒๖.นายธรรมศักดิ์   มณีโชติ               พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ.๒๕๔๙
๒๗.นายจิรวุฒิ       เตชะพันธุ์             พ.ศ.๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๕๐
๒๘.นางกฤตยา      เหลืองวงศ์ไพศาล   พ.ศ.๒๕๕๐ – พ.ศ.๒๕๕๑
๒๙.นายเถลิงเกียรติ บุญมาศ               พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๓
๓๐.นางกุสุมา       เมฆเมฆา                พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๔
๓๑.นายอรรถพร    นาคเรือง               พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๕
๓๒.นายสมชัย       จันทร์มัสการ          พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๖
๓๓.นางสาวอรุณวรรณ แก้วจินดา         พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘
๓๔.นายปราโมช  โศภิษฐนภา              พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๕๙
๓๕.นายวิเชตร     แสนคำ                   พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๐

๓๖.นายวีระศักดิ์   มณีเนตร                 พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๑
๓๗.นายสุขสันต์   จันทรโรจน์              พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๒
๓๘.นางปัญจพัฒน์  วรรณไพบูลย์         พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๓
๓๖.นายพงศ์สิน     เกษรประทุม            พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๔
๓๗.นายปิยสิษฐ์    อุ่นศิลป์                  พ.ศ.๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทคดีพ.ศ. 2564พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
 ส.1 (ปฏิเสธ) 549 522689 604574 
 ส.1 ฟื้นฟู 1,800 1,7001,674 1,5601,651 
 ส.2 (ผู้ต้องหาหลบหนี) 250 832942 356 566 
 ส.2 (เปรียบเทียบปรับ) 24,418 43,49868,231 63,64837,307 
 ส.3 (ไม่รู้ผู้กระทำผิด) 5 12615 37 
 ส.4 วาจา(รับสารภาพ)   1,532 1,3172,234 2,630 2,793 
 ส.5 ก (แพ่ง) 84 18260 59 78 
 ส.6 (อุทธรณ์) – –88 71 45 
 ส.7 (ฎีกา) – –

การขอประกันตัว

ข้อแนะนำในการประกันตัว

1. เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าจะใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง
2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจที่ที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย
4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับหลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน
5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้องให้ทำเรื่องราวขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อนโปรด ทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลงเมื่อ ศาลรับฟ้อง
6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาลให้ แจ้งเรื่องหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบเพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่สำนัก งานอัยการแต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกันไม่เกี่ยวกับผู้ต้อง หา

หลักฐานในการขอประกันตัว

หลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณี 

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
กรณีมีคู่สมรส (กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส)

1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส

กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว 

1. สำเนาใบสำคัญการหย่า

กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว 

1. สำเนามรณบัตร หรือ 2. ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน 
กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์ 

1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล

กรณีชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการสมรสกรณีมอบอำนาจ
กรณีเจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน1. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนา 3. หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตนเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 4.หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำนาจ หรือผู้ทำการแทน หรือพนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

1. โฉนดที่ดิน, นส.3ก หรือ นส.3 
2. เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน
3. สมุดเงินฝากประจำ
4. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
6. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย 

ใช้หลักทรัพย์ประกัน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– กรณีใช้ โฉนดที่ดิน, นส.3ก หรือ นส.3
1. หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน 
– กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
1. หนังสือรับรองยอดสมุดฝากคงเหลือ 
– กรณีใช้เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย, ตั๋วแลกเงินธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว, เช็คธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือรับรอง และไม่ใช่เช็คลงวันที่ล่วงหน้า, หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
1. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นชั้น ๑
ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

E-mail : kk-sum@ago.go.th โทรศัพท์  043 237 702