ข่าวประชาสัมพันธ์

การมาติดต่อราชการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมซึ่งชอบที่จะเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสถานที่ทำการตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเลย ชั้น ๑ เลขที่ ๕๐/๑๖ ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อำนาจหน้าที่หลักของสำนักงานอัยการสูงสุด

 • อำนวยความยุติธรรม พนักงานอัยการจะพิจารณารวบรวมข้อมูลอรรถคดีและวินิจฉัย สั่งคดีทั้งปวง ดำเนินคดีอาญาทางศาล และดำเนินอรรถคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ในฐานะทนายแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของรัฐ สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย แก่ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ดำเนินอรรถคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ในฐานะทนายแผ่นดิน
 • คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดให้การคุ้มครองสิทธิ
  และ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  อำนาจหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยมีอำนาจหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่ หลักของสำนักงานอัยการสูงสุดและมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง ตามที กฎหมายบัญญัติ ภายในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย

คดีอาญา

ดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เด็กหรือเยาวชน ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันกระทำความผิด หรือต้องหาว่ากระทำความผิด โดยเด็กหรือเยาวชนนั้น
มีถิ่นที่อยู่ปกติหรือกระทำความผิด ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คดีแพ่ง

 • บรรดาคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวและคดีที่เยาวชนมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี โดยเด็กหรือเยาวชนหรือผู้ร้องขอมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ได้แก่
  • ผู้สืบสันดานฟ้องบุพการี (คดีอุทลุม)
 • ร้องขอตั้ง,ถอดถอน,เพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครอง หรืออื่นๆ เกี่ยวกับผู้ปกครองเด็ก
  ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ปกครองวางประกันในการจัดการทรัพย์สินเด็ก
  ร้องให้ศาลมีคำสั่งแทนการอนุญาตในการรับ,เลิกรับบุตรบุญธรรม
  ร้องขอตั้งผู้ปกครอง,ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
เขตอำนาจการปกครองเขตอำนาจการสอบสวน
1. อำเภอเมืองเลย 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย
2. สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ
 2. อำเภอวังสะพุง 3. สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง
4. สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
 3. อำเภอเชียงคาน 5. สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน
 4. อำเภอด่านซ้าย 6. สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย
7. สถานีตำรวจภูธรโคกงาม
 5. อำเภอท่าลี่ 8. สถานีตำรวจภูธรท่าลี่
9. สถานีตำรวจภูธรโพนทอง
 6. อำเภอปากชม 10. สถานีตำรวจภูธรปากชม
11. สถานีตำรวจภูธรเชียงกลม
 7. อำเภอภูเรือ 12. สถานีตำรวจภูธรภูเรือ
 8. อำเภอภูหลวง 13. สถานีตำรวจภูธรภูหลวง
 9. อำเภอภูกระดึง 14. สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง
 10. อำเภอผาขาว 15. สถานีตำรวจภูธรผาขาว
 11. อำเภอหนองหิน 16. สถานีตำรวจภูธรหนองหิน
 12. อำเภอเอราวัณ 17. สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ
 13. อำเภอนาด้วง 18. สถานีตำรวจภูธรนาด้วง
14. อำเภอนาแห้ว 19. สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย

   ๑. นายวิชาญ     ศรีสุวรรณตั้งแต่  ๑๙  ส.ค. ๒๕๔๙ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๐
   ๒. นายคมกฤช   ศรีดันตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๒
   ๓. นางปณิชา    อาจวารินทร์ตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔
   ๔. นายสมชาย    แสงสว่างตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕
   ๕. นายวัชชิระ   พรหมเทศตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
   ๖. นายตุลธีร์   อุไรรัตน์ตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘
   ๗. นายสุรศักดิ์   บุดดาตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๘ –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
   ๘. นายอธิวัฒน์   ชิดอรุณธนวัฒน์ตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๕๙  –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑
   ๙. นายธวัชชัย   จิตต์ขันติวงศ์ตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๖๑  –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 
  ๑๐. นายทวีวัฒน์   เสนาะล้ำตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๖๒  –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓
  ๑๑. นางณัฐธิดา   งามชื่นตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๖๓  –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
  ๑๒. นายสิงหเดช   แสงครุฑตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๖๔  –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕
  ๑๓. นายไพประสิทธิ์   โปเล็มตั้งแต่  ๑  เม.ย. ๒๕๖๕  –  ปัจจุบัน

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

1. ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จากัด เฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมืองเพียงเท่านั้น บุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถ

ใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน

3. การร้องขอประกันตัวไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าคาร้อง ค่าสัญญาประกัน ค่าเขียนหรือพิมพ์คาร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว

4. การเขียนหรือพิมพ์คาร้องขอประกันตัว และสัญญาประกันตัว ให้เขียน หรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่สานักงานได้จัดทาไว้เป็นตัวอย่างให้ดู หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้ สานักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด

5. เมื่อรับคาร้องขอประกันตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของ

คา ร้อง สัญญาประกัน และหลักประกันพร้อมกับลงเวลาการรับคาร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคาร้อง กรณีผู้ร้องขอประกันมากรายจะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลาดับ

6. การพิจารณาคาขอประกันตัว ปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามขอ ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อคาแอบอ้างหรือการเรียกเงินเพื่อตอบแทน การอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว

7. พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคาร้องขอประกันตัว ภายในระยะเวลา 20 นาที นับแต่รับคาร้อง เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดาเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดัง กล่าว ให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน 30 นาที นับแต่รับคาร้อง โดยพนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว

8. จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคาร้องไม่อยู่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ เขียนหรือพิมพ์คาร้อง รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคาร้องไม่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสานักงานที่จะต้อง จัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
เลขที่ 50/16 ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 – 4281 – 2586
อีเมลล์ loei-ju@ago.go.th