ข่าวประชาสัมพันธ์

พบเห็น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
สายด่วน โทร.0-2142-1830-1

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

////////////////////////////////////////

นายทวีชัย สิริวัฒน์กุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายทวีชัย สิริวัฒน์กุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2566 ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

///////////////////////////////////////////////

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชาตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เดิมชื่อ สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ต่อมา พ.ศ.2547 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม” จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

         ๑)      ดำเนินคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                       ๏ การควบคุมกำกับการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามที่กฎหมาย
กำหนด
                       ๏ การพิจารณาสั่งคดีอาญา
                       ๏ การเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิดต่อศาลในนามของแผ่นดิน
หรือราชอาณาจักรไทย และมีอำนาจดำเนินคดีอาญาในความรับผิดชอบตลอดทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา
                       ๏ การควบคุมกำกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาของผู้อำนวยการ
สถานพินิจ

         ๒)      ดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่กระทำผิดในข้อหาที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้อำนาจพิจารณา
พิพากษาอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว เช่น
                       ๏ ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
                       ๏ ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ (มาตรา ๘ วรรคสอง) เฉพาะกรณีเป็นความผิดฐานกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดฐานกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรรมเดียวกับ
ฐานทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๙๑

         ๓)      ดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแทนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
                       ๏ กรณีผู้ถูกกระทำความรุนแรงไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง เพื่อขอ
ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวออกคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ถูก
กระทำฯ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๗๒
    ๔)      ยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว

                  ๏ เพื่อมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุมประพฤติบุคคลซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือญาติ
ของเด็กกรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ปกครองหรือญาติของเด็กจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็กอีก ไม่ว่า
จะได้มีการฟ้องคดีอาญานั้นแล้วหรือไม่ ตามมาตรา ๔๓
                       ๏ เพื่อมีคำสั่งขยายเวลาการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของเด็กที่เหมาะสมระหว่างการส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู ตามมาตรา ๔๒
      ๕)      ดำเนินคดีแพ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ปพพ.) กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการ และมีลักษณะเป็นคดีครอบครัว อันอยู่ในอำนาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ เช่น
                   ๏ การฟ้องคดีแทนเด็กที่ปฏิเสธความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชาย
(ปพพ. มาตรา ๑๕๔๕)
                   ๏ การฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม
(ปพพ. มาตรา ๑๕๙๘/๓๕)
                   ๏ การร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้มีการอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม
(ปพพ. มาตรา ๑๕๙๘/๒๑,๑๕๙๘/๒๒, ๑๕๙๘/๒๓)
                   ๏ การร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง (ปพพ. มาตรา ๑๕๙๘/๙)
                   ๏ การร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ (ปพพ. มาตรา ๑๔๙๖)
                   ๏ การร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดีฟ้อง
ขอให้รับเด็กเป็นบุตร ในกรณีไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้ (ปพพ. มาตรา ๑๕๕๖) ๏ ….ฯลฯ 

เป้าหมาย

       ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ภายในสิ้นปีงบประมาณ

เป้าประสงค์

       1.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม  มีการบูรณาการเป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานยุติธรรมอื่น  และกระบวนการการทำงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันโดยมุ่งสู่การอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  รวดเร็ว  โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

       2.บุคลากรในสำนักงานมีความรู้  ความสามารถอย่างมืออาชีพ  มีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับภารกิจ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดีในการอำนวย ความยุติธรรมและการให้บริการ  มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติหน้าที่

       3.ประชาชนและสังคมมีความรู้  ความศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ และกระบวนการยุติธรรม  มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงาน และมีความรู้สึกมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

สำนักอำนวยการ

ชื่อ – สกุลดำรงตำแหน่งเมื่อ
1. นายเชิดเกียรติ ธนวรานิช            7 สิงหาคม 2543 – 30 เมษายน 2544
2. นายณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์         3 พฤษภาคม 2544 – 6 พฤษภาคม 2545
3. นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล            7 พฤษภาคม – 27 เมษายน 2546
4. นายพีระศักดิ์ มหาวัฒนางกูล        28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2547
5. นายอภิชาติ ธนัญชยะ                3 พฤษภาคม 2547 – 3 เมษายน 2548
6. นายประภัสร์ ว่องวิไลรัตน์           4 เมษายน 2548 – 30 เมษายน 2549
7. นายมงคล จิรชัยสกุล                1 พฤษภาคม 2549 – 1 เมษายน 2550
8. นายวิโรจน์ บุบผากลิ่น            2 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551
9. นายณัฐกร การะโชติ                1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2551
10. น.ส.กานดา ภู่เชียวชาญวิทย์    1 สิงหาคม 2551 – 21 กันยายน 2551
11. นายณัฐกร การะโชติ                22 กันยายน 2551 – 31 มีนาคม 2552
12. น.ส.อุงศุวัฒนา กลิ่นจันทร์        1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2553
13. นางรัตนา พานิชพันธุ์               1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
14. ว่าที่ ร.ต.อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์   1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555
15. นายวุฒิชัย เศาจกุล                1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556
16. นายไพฑูรย์ ภู่กาญจนพร้อย       1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557
17.นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
18.นาวาเอก ธนา จินตณวิชญ์1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
19.นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต1 เมษายน 2559- 31 มีนาคม 2560
20.นายอานนท์ ปราการรัตน์1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
21.นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ์1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
22.นางสาวสมสวาท เทพนำโสมนัสส์1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2564
23.นายทวี คงแสงภักดิ์1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
24.นายกฤษฎา แสนสุข1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
25. นายทวีชัย สิริวัฒน์กุล1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทสำนวนพ.ศ.2561พ.ศ.2562พ.ศ.2563พ.ศ.2564พ.ศ.2565พ.ศ.2566
ส.128226924310610260
ส.1 ฟ.364047718
ส.2712411213
ส.2 ก.157823941251
ส.3 –
ส.4238193186398157
ส.5 –
ส.5 ก. –
ส.6 –
ส.7 –
คดีประเด็น –
คดีมาตรการริบทรัพย์– 
คดีมาตรการพิเศษ (มพ.)89765322449
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร 0-4251-5875 โทรสาร 0-4251-5875
อีเมล์ panom-ju@ago.go.th และ panomju@gmail.com