วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2566)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2566)

วันพระราชทานธงชาติไทย (28 กันยายน)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2566)

วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม 2566

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566)

วันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (26 มิถุนายน 2566)

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันสงกรานต์ 2566

วันจักรี 6 เมษายน 2566

นายประกาศิต ภาภิรมย์ เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัมน์ อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔)

รับโล่รางวัล “รองชนะเลิศ” โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานอัยการหนองบัวลำภู
รับโล่รางวัล “รองชนะเลิศ”
โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓


วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔

นายวรวิทย์ รัตนากร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนายประวัติ ภัทกวงศ์ ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคนแรก ได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา 22 ปี ปัจจุบัน นายธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

๑. นายประวัติ ภัททกวงศ์

๒. นายภานุรัตน์ โง่นคำ

๓. นายไชยยันต์ สุวรรณยิ่ง

๔. นายณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์

๕. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์

๖. นายชาตรี ศรีวิเศษ

 ๗. นายพิสิทธิ์  นิมิตพงษ์

๘. นายทรงเดช  ทองบัณฑิต

๙. นายประภัสร์  ว่องวิไลรัตน์

๑๐. นายอรุณ  เคยสนิท

๑๑. นายทวี  วรรณสุทธิ์

๑๒. นางสาวอภิพร  จันทพันธ์

๑๓. นายเสวต  อภัยรัตน์

๑๔. นางนาตยา  แน่นหนา

๑๕. นางสาวพัชรา  ดีเพ็ง

๑๖. นายชาตรี  ฮ้อยก่ำ

๑๗. นายสมพจน์  เหล่าเลิศฤทธิกุล

๑๘. นายวรวิทย์  รัตนากร

๑๙. นายธนิตศักดิ์  พิศาลกุลพัฒน์

๒๐.นายประกาศิต ภาภิรมย์

สถิติคดี

ประเภทคดีปี  พ.ศ.2563ปี  พ.ศ.2564   ปี พ.ศ.2565       ปี พ.ศ.2566 หมายเหตุ
ส.1171919051863 
ส.4 วาจา4923601329 
ส.296120134 
ส.2 ก.58046437 
ส.3122928 
ส.52 
ส.5ก252529 
ส1 ฟื้นฟู136258145 

  ข้อมูลปี พ.ศ.2565 ณ. 30 ก.ย. 2565 เวลา 16.30 น.

เอกสารเผยแพร่

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนอุดร-เลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042-311486-7

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่ตั้ง : สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนอุดร-เลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
E-mail : ptd.nb@ago.go.th โทรศัพท์ 042-311486-7