ข่าวประชาสัมพันธ์

การมาติดต่อราชการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมซึ่งชอบที่จะเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย 


ผู้รับบริการหรือประชาชน
สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๐ และ ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๑
E-mail :  cmiss@ago.go.th 


เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี สำนักงานคดีแรงงานภาค ๔ และ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นำโดยท่านประวุฒิ แพร่ชินวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี

                   ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองอุดรธานีลงวันที่11 สิงหาคม2553ให้เปิดทำการศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 58/12-16  ถนนโพนพิสัย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันที่  24  กันยายน  2553  เป็นต้นไปประกอบกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498  บัญญัติให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาลจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี ขึ้นในสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้การดำเนินคดีของพนักงานอัยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ราชการของอัยการ 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 และมาตรา 31 มาตรา 32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงจัดตั้งสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี  ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 495/2553 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553  โดยมีเขตอำนาจรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดเลย  จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ

**************************

อำนาจหน้าที

พนักงานอัยการมีหน้าที่รับว่าต่าง แก้ต่างคดีปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครอง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี   ซึ่งเป็นคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาล กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา  หรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติไว้ กล่าวคือ

        1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น  หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจ

        2.คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

        3.คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

        4.คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

       5.คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

       6.คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายคมกฤช ศรีดัน
อธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
นายประวุฒิ  แพร่ชินวงศ์
รองอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี

 
ร้อยตำรวจเอกพิชิต อวนพล
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุดรธานี ๑ 
   

นายอารมณ์ ประเสริฐศิลป์
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นายวัชรชัย  เหล่าแดง
   ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ   
นายจิรทีปต์ คำชมภู
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาวดี  ประภาการ
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ
นางอัมรา  ชิงพยัคฆ์มัณฑ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางกัญญรัสย์ ปุราสะเก
นิติกรชำนาญการ
นายพีระเชษฐ์ อ้อมนอก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววันทกาญจน์ จิตนาม
นิติกรปฏิบัติการ
นายพัชระ เนติ์พีระ
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ 
นางสาวจิรารัตน์ รัตนเวลุน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรกัญญา พุธโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางสาวสุพรรษา ถ่องตะคุ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ้างเหมาบริการ

 นายกิตติชัย  จันทะไพร
 พนักงานขับรถยนต์
นายศักดา ต่างโอษฐ์
คนสวน

นางกลิ่นทรงทรัพย์ ศรีสุโคตร
พนักงานทำความสะอาด

ทำเนียบผู้บริหาร

 ลำดับ  รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 ๑ นายรัตนชัย   ชมนัยนา๒๔  กันยายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 ๒ นายชูชัย     อักขระ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔  – ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖
 ๓ นายยงยุทธ  สิทธิธัญกิจ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 
 ๔ นายธนาพัฒน์  ทองภักดี๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐
 ๕ นายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา๑  ตุลาคม ๒๕๖๐  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 ๖ นายอานันท์  ธีระชิต๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 ๗ นายเฉลิมพล ไตรหิรัญ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
 นายคมกฤช ศรีดัน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕   – ปัจจุบัน

สถิติคดี

 สถิติคดี รายเดือน ส.5 ก

 ปี พ.ศ.มค กพ มีคเมยพคมิยกคสค กยตคพยธค รวม
 255719 9581711 811  8– 108
2558  113  7 9 712 1211 16 13 22 125
2559  – 1717 13112541720 151
256016  9 6 713 11 108
2561 1542 18 12  1216121615 121315 198 
256219724 3 11 6492920716155
25632413146112229713211211183
2564 14 1218 7 9 12 814  13 9 11 9136
256512102815829151431111214199
256611723131415191312

ผังกระบวนงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี 
เลขที่ ๘๙  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๕๒๒๐
Email:  udon-admin@ago.go.th

ทำเนียบอัยการ