Show More Show Less

นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

——————-
นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

————————-
นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 2566 เฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

————————
นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลกลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

———————
นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลกลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

————————-
นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 2566 เฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

————————
นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลกลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

———————
นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลกลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4 วิทยากรพิเศษ ออกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก่คณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี อบรมให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา เพื่อให้ผู้ขอรับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จำเป็นและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรม 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

———————
นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงบนฐานะเพศ และความรุนแรงในครอบครัว แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

—————————
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โดยนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4 วิทยากรพิเศษ บรรยายกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

————————-
นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี อบรมด้านกฎหมายประจำตำบล ในพื้นที่ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ในครัวเรือนและที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

——————————
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โดยนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4 วิทยากรพิเศษ บรรยายกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น และเข้าใจบทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

———————
นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี อบรมให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา เพื่อให้ผู้ขอรับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จำเป็นและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรม 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

—————–
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โดยนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4 วิทยากรพิเศษ บรรยายกฎหมายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน กฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สคชจ.อุดรธานี ออกเยี่ยมเยียนศูนย์ประนอมและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคาทรัพย์สินประกอบการขายทอดตลาดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

                สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  มีชื่อย่อว่า สคช.   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  กันยายน  ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด   ตามคำสั่งของกรมอัยการที่  ๑๗๔/๒๕๒๕   ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๒๕  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง    เพื่อคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน  ทางด้านกฎหมาย   ต่อมาเมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๒๖  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผน  มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสืบมา  ในวันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๒๗  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรและผู้ยากจน  ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด  สำนักนายกรัฐมนตรีมาให้  สคช. สำนักงานอัยการสูงสุด  รับผิดชอบดำเนินการ  วิธีดำเนินการ  ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน  โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  และแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เป็นการ  ให้บริการฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาล  ที่ต้องเสียตามกฎหมาย

              ต่อมาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ  สำนักงานอัยการสูงสุด  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ.๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นต้นไป  กำหนดให้  “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอุดรธานี”  เปลี่ยนชื่อเป็น  “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี”  มีที่ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี  ชั้น ๑  เลขที่ ๗๒  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี


นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
นางสาวกนิษฐา เมืองวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวบงกชกร โคตรแสนลี
นิติกรชำนาญการ
นายธานี รัตนมนตรี
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นายปรัชญา เทียบเพชร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวมะลิวัลย์ ขันทะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชณัฐกาญณ์ ลีลัครานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปัญญา มูลกาย
พนักงานขับรถยนต์
นายไชยภัทร บัวกต
นิติกร
นางสาวสายฝน เลิศนา
นักการภารโรง
นายสุทธิ สังสรรค์อนันต์
นางสาวรับพร สังสรรค์อนันต์
นางสาวสุธีรา ศิริรัตนพงษ์
นางสาวปาณิศา วงศานรเศรษฐ์

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
๑.นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ ๑ เม.ย.๒๕๕๗ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๘
๒.นางสาวพัชรา  ดีเพ็ง๑ เม.ย.๒๕๕๘ – ๒  เม.ย.๒๕๖๐
๓.ดร.น้ำแท้  มีบุญสล้าง๓ เม.ย.๒๕๖๐ –  ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑    
๔.นางสาวรัตนา  นรานันทน์  ๑ เม.ย.๒๕๖๑ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓
๕.นายณรงค์ฤทธิ์  จิตรารัชต์ ๑ เม.ย.๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๔
๖.นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ๑ เม.ย.๒๕๖๔- ๓๑ มี.ค.๒๕๖๕
๗.นาวาอากาศโท ณภัทรชนน์ ผลศรัทธา ๑ เม.ย.๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖
๘.นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล ๑ เม.ย.๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

>การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
๑. ทะเบียนบ้านของเจ้ามรดกซึ่งประทับตราคำว่า “ตาย” หรือ “แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์”
๒. ใบมรณบัตรของเจ้ามรดก, ใบมรณบัตรของบิดามารดาเจ้ามรดกและทายาททุกคน กรณีถึงแก่ความตายก่อนแล้ว หรือหนังสือรับรองการตาย
๓. ใบสำคัญการสมรส และทะเบียนการหย่าของเจ้ามรดกและของผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) หรือแบบข้อมูลทะเบียนครอบครัว
๔. พินัยกรรม (ถ้ามี)
๕. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.๓, น.ส.๓ ก, ทะเบียนอาวุธปืน, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถจักรยานยนต์, สมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
๖. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการมรดกและทายาททุกคน
๗. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของเจ้ามรดก ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการมรดกและทายาททุกคน (ถ้ามี)
๘. หนังสือให้ความยินยอมของทายาททุกคนในการร้องขอจัดการมรดก ซึ่งให้ความยินยอมต่อหน้าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ณ พื้นที่ที่ทายาทมีถิ่นที่อยู่
หมายเหตุ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นต้นฉบับและสำเนาเอกสาร จำนวน ๔ ชุด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และหากเอกสารข้างต้นรายการใดที่ไม่มีระบุเลขประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนบุคคลได้ ต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองตัวบุคคลจากที่ว่าการอำเภอ โดยสามารถขอรับตัวอย่างหนังสือรับรองได้จาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

>>การร้องขอตั้งผู้ปกครอง
๑. สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
๒. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์เป็นผู้ปกครอง
๓. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้เยาว์
๔. ใบมรณบัตรของบิดามารดาของผู้เยาว์ (กรณีเสียชีวิต) หรือคำสั่งศาลให้ถอนอำนาจปกครอง กรณีบิดามารดาของผู้เยาว์ถูกถอนอำนาจการปกครอง
หมายเหตุ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นคำร้องดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นต้นฉบับและสำเนาเอกสาร จำนวน ๔ ชุด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

>>>การร้องขอรับบุตรบุญธรรม
๑. สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของบุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรม
๒. ใบสำคัญการสมรส และ/หรือทะเบียนการาหย่า ของบิดามารดาบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
๓. หนังสือให้ความยินยอมของบิดามารดาของบุตรบุญธรรม หรือใบมรณบัตรของบิดามารดาบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
๔. ใบสำคัญการสมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) พร้อมหนังสือยินยอมของคู่สมรสในการรับบุตรบุญธรรม
หมายเหตุ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นคำร้องดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นต้นฉบับและสำเนาเอกสาร จำนวน ๔ ชุด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

>>>>การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
๑. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งร้องขอ
๒. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สาบสูญ
๓. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับแจ้งว่า “บุคคลนั้นได้ไปสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่”
๔. พยานบุคคลยืนยันการสาบสูญ อย่างน้อย ๒ คน
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียซึ่งร้องขอกับผู้สาบสูญ เช่น ทะเบียนสมรส, สูติบัตร เป็นต้น
หมายเหตุ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นคำร้องดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นต้นฉบับและสำเนาเอกสาร จำนวน ๔ ชุด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ ๗๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร  0-4222-4243
(ตรงข้ามป่าไม้จังหวัดอุดรธานี เยื้องโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)