ข่าวประชาสัมพันธ์


ด้วยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายชวลิต กีรติกฤติยานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2470 เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภาค 5 เดิมสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางเก่า (สามกษัตริย์) ต่อมาย้ายมาอยู่ที่อาคารชั้นล่างของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้กระจายอำนาจหน้าที่การบริหารงานตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดมายังสำนักงานอัยการภาคให้รับผิดชอบมากขึ้น ประกอบกับบุคลากรในสำนักงานอัยการภาค 5 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามภารกิจซึ่งทำให้พื้นที่ปฏิบัติราชการ คับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.40 (บางส่วน) เนื้อที่ 3 ไร่ 25 ตารางวา ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน 51,000,000.00 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รูปแบบอาคารเป็นตึกแฝด หลังคาทรงไทย ตามแบบแปลงของกรมโยธาธิการ สำนักงานต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 จึงประกอบด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอัยการภาค 5 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โดยสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารตึกหน้า

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่โดยทั่วไป

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายวางไว้  ซึ่งพอสรุป  ได้ดังนี้
– อำนวยความยุติธรรม  ได้แก่  การบริหารงานยุติธรรมในส่วนของฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  โดยอัยการจะเป็นผู้พิจารณาหลักฐานในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเสนอมา  แล้ววินิจฉัยสั่งคดี    ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในศาลในฐานะทนายแผ่นดินตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ    
– รักษาผลประโยชน์ของรัฐ  ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  ตรวจร่างสัญญาตอบข้อหารือ  ตลอดจนทั้งดำเนินคดี            ในศาลในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

เขตอำนาจของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

             การดำเนินคดีอาญา สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่มีอัตราโทษจำคุกเกิน 3 ปี และปรับเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนตามอำเภอดังต่อไปนี้
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอแม่แตง
3. อำเภอเชียงดาว
4. อำเภอพร้าว
5. อำเภอสันทราย
6. อำเภอดอยสะเก็ด
7. อำเภอหางดง
8. อำเภอสันป่าตอง
9. อำเภอสันกำแพง
10. อำเภอแม่ริม
11. อำเภอสารภี
12. อำเภอสะเมิง
13. 18. อำเภอเวียงแหง
14. อำเภอแม่วาง
15. อำเภอดอยหล่อ
16. อำเภอแม่ออน
17. อำเภอกัลยาณิวัฒนา

                      อำเภอที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ มี 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่าและอำเภออมก๋อย

สำหรับความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำคุกและปรับไม่เกินอัตราดังกล่าว  จะอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ยกเว้นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังต่อไปนี้  คงอยู่ในอำนาจของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
                       1. อำเภอดอยเต่า 
                       2. อำเภอแม่แจ่ม 
                       3. อำเภออมก๋อย
                       4. อำเภอเวียงแหง
                       5. อำเภอกัลยาณิวัฒนา

นโยบายอัยการสูงสุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”พันธกิจ (Missions)

  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ


โครงสร้าง (Structure)ค่านิยมร่วม “PUBLIC”

  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness     เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment       คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness       รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity       ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration   ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นางอภิชยา เตชะหงษา
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
นายกิตติชัย จิวะอุดมทรัพย์
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายธนชัย ศรีศิริ
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พันตำรวจโทสุวิชญ์ สุขประเสริฐ
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายปทาน ตันมณีวัฒนา
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร้อยตำรวจเอกวัชระ ดวงชะฎา
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายวิชฌุกร ไพรศรี 
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายณัฎฐ์ อุทธัญกุลพิทักษ์
รองอัยการจังหวัด
น.ส.กนกวรรณ เลิศบูรพาวานิช
รองอัยการจังหวัด
นายทศพร พิกุลวร ป้องเพ็ชร
รองอัยการจังหวัด
น.ส.ปิยาพร นครไทยภูมิ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายวิชชานนท์ เกษตรสิน
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
น.ส.ปิยะวรรณ์ จันทรศัพท์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
นายสัณหณัฐ สุขสงวน
อัยการจังหวัดผู้ช่วย  
นายวิชชากร เรือนหลวง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายปิยะพล เจิมแหล่
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 น.ส.ชุมฉวี กิติวกูล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 นายพีรพงษ์ วชิรธีรรัฐกิจ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 พันตำรวจโทฤทธิรุจ เขมะวนิช
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 น.ส.ภิญญภัค แสงภู่
อัยการประจำกอง
 นายชัยธวัช ซื่อสัตย์บุญ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 น.ส.อริสราวัลย์ ศิลปวิทยกุล
อัยการประจำกอง
 น.ส.จันทร์จรัส คชชา
อัยการประจำกอง
 นายภาณุ ขวัญยืน
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

 
 
 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวปทุมพร  บุญมา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์จิรา  พิมมะหา
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัฐฌา  ศรีดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปวีณา สมปัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ หลอโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจิรนันท์  มอญไข่
นิติกรชำนาญการ
นางสาวพันทิพา  จอมนันตา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอุบล เครื่องชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรพรรณ  กิติกาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบุญมี  สมจันทร์   
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
นายคณินทร์  เกิดสมศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางกิตติภัค  เจียรมาศ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิรินภา  พรพนาสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอารยา  แถวทิม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุดากร  กมลศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธวัชชัย คำปา
นิติกรปฏิบัติการ
นางระวีวรรณ  บุญเรือง 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนารีรัตน์ แสงน้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางกาญจณา  คฤหัส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสรญา  โยริยะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา จี้อินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนัดที บุญมาก
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

 
 
 นางสาวชัชญาภา บุญชูวิทย์
นิติกรปฏิบัติการ
นายกิตติกร  หาญประกอบสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายบุญช่วย  บุญขัน
 
 พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นายอภิสิทธิ์ ไพเราะ
 
 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายสุริยันต์ สีหงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายทศนิพรรษ ทิพยโสตถิ
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐวุฒิ ศรีสุทน
นักการภารโรง

ทำเนียบอัยการจังหวัดเชียงใหม่

รายนามอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 

1. หลวงขจัดจันทนิกรพ.ศ. 2470-2471
2. หลวงอรรถเวทีโกญจนาวรรณพ.ศ. 2471-2472
3. หลวงอรรถเวทย์วรวุฒิพ.ศ. 2472-2478
4. หลวงอรรถมนูญเนตยาทรพ.ศ. 2478-2483
5. หลวงอรรถเวทีโกญจนาวรรณพ.ศ. 2483-2492
6. นายสงวน ชูปัญญา พ.ศ. 2492-2497
7. นายเฉลิม โกไศยกานนท์ พ.ศ. 2497-2504
8. นายประสิทธิ์ จันทรศัพย์ พ.ศ. 2504-2507
9. นายเลิศ จุฬารัตน์พ.ศ. 2507-2512
10. นายเสงี่ยม เอมเอี่ยมพ.ศ. 2512-2513 
11. นายเชาวน์ เตชะพันธุ์พ.ศ. 2513-2520
12. นายกนก ภูษาทองพ.ศ. 2520-2521
13. นายสวัสดิ์ ไชยมงคลพ.ศ. 2521-2522
14. นายเกษม ชาญไววิทย์พ.ศ. 2522-2524
15. นายสรวง ฉายากุลพ.ศ. 2524-2526
16. นายสนอง สุวรรณฤทธิ์พ.ศ. 2526-2527
17. นายชลอ ชูแสงศรี พ.ศ. 2527-2528
18. นายสวัสดิ์ เฟื่องปรางค์พ.ศ. 2528-2529
19. นายธีระ สุรพลชัยพ.ศ. 2529-2531
20. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล พ.ศ. 2531-2534
21. ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภารพ.ศ. 2534-2536
22. นายเกษม คมสัตย์ธรรม พ.ศ. 2536-2537
23. นายอิศระ หลิมศิริวงษ์ พ.ศ. 2537-2538
24. นายกิตติ พรหมารัตน์  พ.ศ. 2538-2539
25. นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช พ.ศ. 2539-2541
26. นายสรศักดิ์ สิริวัฒนาวงศ์ พ.ศ. 2541-2543
27. นายอำนาจ โชติชัย พ.ศ. 2543-2544
28. นายกิตติศักดิ์ กิตติสิมานนท์ พ.ศ. 2544-2545
29. นายวชิระ สนธิรักษ์พ.ศ. 2545-2546
30. นายไพบูลย์ เธียรธัญญกิจพ.ศ. 2546-2548
31. นายณภัทร์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์พ.ศ. 2548-2549
32. นายมนูญ มุ่งพาลชล พ.ศ. 2549-2550
33. นายพัฒนชาติ ภักดีวงศ์พ.ศ. 2550-2551
34. นายสมมาตร โตโพธิ์ไทยพ.ศ. 2551-2552
35. นายจำนอง ปานทองพ.ศ. 2552-2554
36. นายกรุณา  พันธุ์เพ็ชรพ.ศ. 2554-2555
37. นายพูลศักดิ์  ศรีเจริญพ.ศ. 2555-2557
38. นายเจริญ  ตันชัชวาล  พ.ศ. 2557-2558
39. นางสาวนวรัตน์  เสนะวัตพ.ศ. 2558-2559
40. นายเกียรติศักดิ์  ไตรแสงรุจิระพ.ศ. 2559-2560
41. นายมีชัย  เกิดวิบูลย์เวชพ.ศ. 2560-2561
42. นายปโยธร  ปงใจพ.ศ. 2561- 31 มี.ค.2562
43. นายกฤติ  พฤกษ์อัครกูล1 เม.ย. 2562- 31 มี.ค.2563
44. นายสุริยา  สุยะนา1 เม.ย.2563 ถึง 31 มี.ค.2564 
44. นายชุมพล  พุ่มชุมพล1 เม.ย.2564 ถึง 31 มี.ค.2565
45. นายสมชัย บรรจง1 เม.ย.2565 ถึง 31 มี.ค.2566
46.นายพูนศิล อินทะไชย1 เม.ย.2566 ถึง 31 มี.ค.2567
47.นางอภิชยา เตชะหงษา1 เม.ย.2567 ถึง ปัจจุบัน

สถิติคดี

 สถิติการดำเนินคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปี25512552255325542555255625572558255925602561256225632564
ส.1 7,989 6,270  5,180 6,6116,431 6,750 6,220 5,418 5,486 6,233 6,254 5,539 5,1884,487
ส.1 ฟื้นฟู 345533 749 1,116 909 639 918 483 306 391 456 442 437555
ส.2 682828 671 946 813 541 525 540 593 520 432 445 517546
ส.3 1,3051,571 1,555 1,305 1,078 961 905 934 627 313 207 163 160542
ส.4 6,1547,017 4,612 5,946 6,431 4,601 5,868 5,149 4,855 5,688 5,714 5,179 4,9364,390
ส.5 911 25 15 21  
ส.5 ก 15846 47 47 48 56 33 41 48 49 38 36 66
ส.6 558621 571 436 446 466 449 423 397 441 469 436 77
ส.7 110108 62 126 70 80 74 43 31 51 41 41 36
ส.12  4032 32 31 44 33 30 57 56 67 47 52 4747
ส.12 ก 128102 99 55 42 83 84 62 81 56 33 28 3327
             

 

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300
โทรศัพท์ 0 5311 2559, 0 5311 2560
โทรสาร 0 5311 2550

——————————————————————————————————-

Office of the Provincial Public Prosecution Chiang Mai
Chiang Mai Government Center, Chotana road ,Changpuek,
Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai ‎50300 
Tel. +66-5311-2559,+66-5311-2560
Fax. +66-5311-2550
Email : cm@ago.go.th