ข่าวประชาสัมพันธ

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นำโดย ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องหลักการประนอมและระงับข้อพิพาท ศิลปะในการประนอมข้อพิพาท แก่กลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดฯ ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) เพื่อรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาและได้รับชัยชนะ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล พร้อมการช่วยดำเนินไกล่เกลี่ยหนี้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะสามารถช่วยเหลือได้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ต้องมีความเป็นธรรม ลูกหนี้ก็ต้องมีวินัยการเงิน เพื่อให้นโยบายรัฐบาลสัมฤทธิ์ผลก็ขอให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักกัน พูดคุยกันเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน เพื่อให้ชาวเชียงรายผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ตามข้อสั่งการและวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ตามข้อสั่งการและวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายรัฐบาล “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” โดยให้ทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง จะต้องร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปลดปล่อยจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบ ซึ่งจังหวัดเชียงรายโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ มีการรายงานการลงทะเบียนผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 67 รวมหนี้ทั้งหมด 110,461,882 บาท ผลการไกล่เกลี่ยสะสมรวมทั้งหมด 8,146,200 บาท สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาตามข้อสั่งการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ขับคลื่อน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัด รายงานผลการไกล่เกี่ยหนี้นอกระบบอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ธนาคารออมสิน คลังจังหวัดเชียงราย และ ธ.ก.ส. และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมตลาดแก้หนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 67 นี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. และเรื่องอื่นๆ ตามลำดับ

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดฯ ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย และสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การศึกษาและการลูกเสือของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดฯ ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00- 16.00 น.ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคุณพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ คุณพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาในการดำเนินการต่างๆ ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00- 12.00 น.ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคุณพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ คุณพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาในการดำเนินการต่างๆ ณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานไทย ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดเชียงรายที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30- 12.00 น. นายประเสริฐศักดิ์  สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานไทย ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดเชียงรายที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว  โดยได้ให้คำปรึกษา แนะนำเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แนะนำสิทธิประโยชน์และสิทธิตามกฎหมายต่างๆ แก่แรงงานไทยดังกล่าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
นำโดย ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
นางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ และนางสาวพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางกฎหมายแก่ครอบครัวและญาติของแรงงานชาวไทย ผู้ประสบเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ประเทศอิสราเอล

  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
นำโดย ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายนางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ และนางสาวพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางกฎหมายแก่ครอบครัวและญาติของแรงงานชาวไทย ผู้ประสบเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ประเทศอิสราเอล  จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่
1. ครอบครัวของ นายสมชัย แซ่ย่าง  
2. ครอบครัวของ นายดัว แซ่ย่าง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตประจำวัน
การเลี้ยงดูบุตร ภาระหนี้สิน และภาระครอบครัว รวมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้แก่ทั้งสองครอบครัวได้รับทราบ
ทั้งนี้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายได้ประสานงานร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามความคืบหน้า
และหาแนวทางในการช่วยเหลือ เยียวยาในระยะยาวแก่ทั้งสองครอบครัวในอนาคตต่อไป ในการนี้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ได้มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ หนังสือคู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชนและของที่ระลึก เพื่อเป็นการเยียวยาและให้ขวัญกำลังใจเบื้องต้นแก่ครอบครัวของแรงงานทั้งสองราย

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) แก่ราษฎรจังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธาน

สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร

การร่วมโครงการฯในครั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย จัดพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนที่สนใจด้วย

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และคุณพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และคุณพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมด 70 คน จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นำโดย ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องหลักการประนอมและระงับข้อพิพาท ศิลปะในการประนอมข้อพิพาท แก่กลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ให้การต้อนรับและร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2566 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดเชียงราย ถนนไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดยฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ” ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ณ แดนดอยฮาง เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย ท่านภัทรภรณ์ จีรเธียรนาถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และท่านเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ณ แดนดอยฮาง เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย ท่านภัทรภรณ์ จีรเธียรนาถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดเทิง และท่านสุพจน์ บัวดี อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และคุณพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 2

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และคุณพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย โดยบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน แนวทางการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการฟ้องคดีออนไลน์” โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ประกอบด้วย เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมระดับท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชียงราย ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ท่านยงยุทธ ไชยชมภู อัยการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย ท่านภัทรภรณ์ จีรเธียรนาถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และข้าราชการฝ่ายอัยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสนี้ได้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านนายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดเชียงราย ท่านบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย ท่านสุรินทร์ สิงหาบุตร ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (คปก.ต.ต้นแบบ) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับพื้นที่ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยนางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (คปก.ต.ต้นแบบ) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับพื้นที่ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550” กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และคุณพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย โดยบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน แนวทางการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการฟ้องคดีออนไลน์” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 08.30-16.30น.

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 08.30-16.30น. เหมือนเดิม มีปัญหาแวะมาปรึกษาได้ค่ะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองพาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองพาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และองค์แรกในรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัย วันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และองค์แรกในรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัย วันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ณ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ถนนธนาลัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 08.30-16.30น.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 08.30-16.30น. เพิ่มความสะดวกและโอกาสการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าพบท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการบังคับคดี

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คุณยุทธพิชัย จำปาเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้ามาพบเพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการบังคับคดี กับท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยมีคุณยุทธศาสตร์ อุดติ๊บ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และคุณวิชยานนท์ วงศ์ใหญ่ นิติกร การประชุมหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานและความเข้าใจในการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ต้องโทษปรับในคดียาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาคดีในทิศทางเดียวกัน

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมสวรรค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปในวันหยุดราชการทุกวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย #เปิดให้บริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปในวันหยุดราชการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. อีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน และอื่นๆ ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการในวันเวลาราชการได้ #ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันหากต้องหยุดงานหรือลางานมาเพื่อติดต่อขอใช้บริการ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ สาขาเทิง ร่วมกับท่านสุธิษา คำเหล็ก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านพรพิมล เชาว์สถิตกุล และคุณสุดธิดา จันทรประเทือง นิติกรชำนาญการ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือชำระหนี้ทุนการศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ สาขาเทิง ร่วมกับท่านสุธิษา คำเหล็ก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านพรพิมล เชาว์สถิตกุล และคุณสุดธิดา จันทรประเทือง นิติกรชำนาญการ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือชำระหนี้ทุนการศึกษา ให้แก่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และทั้งนี้ ได้มีการชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทำความเข้าใจกับราษฎรให้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือ ซึ่งได้ประสานทางคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยนายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาววันวิสา วงค์ชัย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยด้วย ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงไกล่เกลี่ยประนีประนอมสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเชียงราย คุณพิชยา รู้ทำนอง นิติกรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน เดินทางเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และประสานการทำงานร่วมกันในการเผยแพร่ให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอยลาน ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายจัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมสวรรค์ ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมสวรรค์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันหยุดราชการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันหยุดราชการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถมาขอรับคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนลางาน เพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อในวันทำงานปกติ อีกทั้งยังเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การจัดการมรดก ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การจัดทำคำร้อง ยื่นคำร้อง ดำเนินการกระบวนการพิจารณาในศาล โดยไม่คิดค่าบริการ ทำให้ผู้ร้องไม่ต้องเสียเงินค่าว่าจ้างทนายความ อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งจะมีพนักงานอัยการ นิติกร และเจ้าหน้าที่ ประจำอยู่ที่สำนักงานตลอดทั้งวันเหมือนวันทำการปกติ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ (OCN Thailand) เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และนางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ (OCN Thailand) เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงรายในการป้องกันและคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางเพศ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเบื้องต้นให้เยาวชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 และ พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตระหนักรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศทางสื่อออนไลน์และอาชญากรรมทางสื่อออนไลน์ทางด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนวัดพุทธิวงศ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ท่านคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ท่านคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้นำนโยบายการบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายแก่ข้าราชการอัยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานต่างๆสะท้อนปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ และคุณพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2566 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ และคุณพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2566 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา หรืองานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายจัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน ณ หอประชุมวัดป่าคา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน ณ หอประชุมวัดป่าคา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเชียงราย ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย คุณพนิตสิริ สุภัควีฐิวัฒน์ นิติกรชำนาญการ พร้อมคณะทำงาน เดินทางเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบปัญหา และประสานการทำงานร่วมกันในการเผยแพร่ให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองพาน ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเปิดให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

สคชจ.เชียงราย ยังเปิดให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เพิ่มความสะดวกและโอกาสเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน #สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย สามารถขอรับบริการได้ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด/สาขา ใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษากฎหมาย 1157

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงราย ให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและอาญาโดยสันติวิธี ช่วยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาสามารถแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกันอันเป็นผลดีและสร้างความพึงพอใจแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ท่านภัทรภรณ์ จีรเธียรนาถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ท่านบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย และท่านอาจหาญ ธิยะใจ รองอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายสถานะบุคคล และกฎหมายสัญชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิวัฒนเสรี ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 เมษายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย

ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในจังหัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ชั้น2 สนามฟุตบอลสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายจัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย

วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง ท่านสุรินทร์ สิงหาบุตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ท่านบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย และท่านธนูฤทธิ์ ธเนศวะชุม รองอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นำโดยท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง นำคณะอัยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านอัยการจังหวัดเชียงราย ท่านอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย ท่านอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ท่านอัยการอาวุโส ท่านอัยการศาลสูงจังหวัดเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง และวันเดียวกันนี้ คณะอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง

วันที่ 21 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ครอบครัวอัยการ 2566

ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง พร้อมคณะอัยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ครอบครัวอัยการ 2566 ณ สำนักงานอัยการภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะท่านอัยการจังหวัดเชียงรายเข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย

ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง และท่านยงยุทธ ไชยชมภู อัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะอัยการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบท่านศุภวัฒน์ คูพาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย และท่านผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงรายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 เมษายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

วันที่ 1 เมษายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

1 เมษายน 2566 ท่านประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง,ท่านปรัชญา อึ้งตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด,ท่านสุธิษา คำเหล็ก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,ท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ โดยมีข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

นโยบายท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง มุ่งคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างมียุทธศาสตร์ มาตรฐานและบูรณาการ ภายใต้ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

วันที่ 26 เม.ย. 2565 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปพบครอบครัวของสิบตำรวจตรีณัชพล พรหมมณี เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือทายาท

วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเขียงรายและสาขาเทิง พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย ท่านปฐมาภรณ์ ข่ายสุวรรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัียการสูงสุด นางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ และนายมาตร จงสมสกุลเดิม เดินทางไปพบครอบครัวของสิบตำรวจตรีณัชพล พรหมมณี ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ที่บ้านเลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วีรชนผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดชุดลาดตระเวนที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

วันที่ 25 เม.ย. 2565 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจ.เชียงราย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯจ.เชียงราย ผู้แทนอัยการจ.คดีศาลแขวงเชียงราย เข้าร่วมวางพวงมาลา “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง ท่าน ดร.วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และท่านสฤษดิ์พงษ์ ทองแสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 เม.ย. 2565 วันสุดท้ายของสัปดาห์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิงยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็งเช่นเดิม

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของสัปดาห์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิงยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็งเช่นเดิม @อัยการคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทุกปัญหาทางกฎหมายแก่ทุกท่าน

วันที่ 22 เม.ย.2565 ท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ อาจารย์ประจำ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ อาจารย์ประจำ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในยุคโควิด 19 ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

วันที่ 21 เม.ย. 2565 ท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง นำคณะอัยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านอัยการจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นำโดยท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง นำคณะอัยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านอัยการจังหวัดเชียงราย ท่านอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย ท่านอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ท่านอัยการอาวุโส ท่านคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง และวันเดียวกันนี้ คณะอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากท่านกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง

วันที่ 21 เม.ย. 2565 คณะทำงาน สคชจ.เชียงราย เดินทางไป ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทแก่พี่น้องประชาชน เกษตรกรในเขตพื้นที่ต.ทุ่งก่อ ต.ป่าซาง และต.ดงมหาวัน

วันที่ 21 เม.ย. 2565 คณะทำงาน สคชจ.เชียงราย เดินทางไป ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทแก่พี่น้องประชาชน เกษตรกรในเขตพื้นที่ต.ทุ่งก่อ ต.ป่าซาง และต.ดงมหาวัน

วันที่ 20 เม.ย. 2565 อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทางการติดต่อ ทั้งปรึกษาด้วยตนเอง โทรศัพท์ ไลน์ทางการ (line official) เฟซบุ๊ก ทั้งกรณีร้องขอจัดการมรดก การร้องขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีอาญา การไกล่เกลี่ยเงินกองทุนหมู่บ้าน หนี้นอกระบบ ปัญหาเรื่องครอบครัว ผิดสัญญา @เราพร้อมช่วยเหลือทางกฎหมายและให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านเสมอ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างมียุทธศาสตร์ มาตราฐานและบูรณาการ
ภายใต้ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

เกี่ยวกับสำนักงาน

“สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย” เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน” มีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสืบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินการ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าทำเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

ผลการปฏิบัติงาน สคช. ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นหน่วยงานดีเด่นระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคม พ.ศ. ๒๕๒๙ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (พ.ศ.๒๕๐๙) และจากเหตุผลดังกล่าวได้มี การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับชาติขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นแกนกลางในการจัดตั้งองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชน

ต่อมาคณะกรรมการอัยการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด” ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผูับังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัดอย่างกว้างขวาง ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย จึงได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๐/๑ ถนนรัตนาเขต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 • (๑) ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดย ไม่จำกัดฐานะ
 • (๒) คุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่
  ของพนักงานอัยการ อาทิ
  – การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
  – การยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
  – การขออนุญาตรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  – การร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
  – การร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล
  …ฯลฯ…
  ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดย ไม่จำกัดฐานะ
  บริการฟรีผู้ร้องขอชำระเพียงค่าทำเนียมศาลเท่านั้น
 • (๓) ช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างแก่ประชาชน
  – กรณีเป็นผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • (๔) ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้มีฐานะยากจน
 • (๕) บริการช่วยเหลือประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชน
 • (๖) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน
 • (๗) ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ
 • (๘) สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาททางแพ่ง
  โดยอนุญาโตตุลาการในระดับท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

 • ๑. อำเภอเมืองเชียงราย ๗. อำเภอพาน
 • ๒. อำเภอแม่ลาว ๘. อำเภอเชียงแสน
 • ๓. อำเตอแม่จัน ๙. อำเภอดอยหลวง
 • ๔. อำเภอแม่สรวย ๑๐. อำเภอเวียงชัย
 • ๕. อำเภอแม่สาย ๑๑. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 • ๖. อำเภอแม่ฟ้าหลวง ๑๒. อำเภอเวียงป่าเป้า

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง)

 • ๑. อำเภอเทิง
 • ๒. อำเภอขุนตาล
 • ๓. อำเภอพญาเม็งราย
 • ๔. อำเภอเชียงของ
 • ๕. อำเภอเวียงแก่น
 • ๖. อำเภอป่าแดด

บุคลากร

๑. นายมีชัย  เกิดวิบูลย์เวช  ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒. นายสมเกียรติ  เพชรรุ่งรัศมี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๒ เมษายน ๒๕๖๐
๓. นางสาวกรภัทร  นิษฐาอัครากุล ๓ เมษายน ๒๕๖๐ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๔. นางสาวเปรมกมล  ลอรัชวี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๕. นายวรา สุขแสน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๖. นายอมรพันธุ์  กำพลวรรณ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๗. นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๘. นางสาวกาญจนา อุปะละ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๗.นายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

นายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

นายปรัชญา อึ้งตระกูล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางเตือนใจ พีระบรรณ์
รองอัยการจังหวัด

นางสาวพิชญ์สินี จินะโกฎิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สคชจ.เชียงราย

นางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์
นิติกรชำนาญการ

นายยุทธศาสตร์  อุดติ๊บ
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

นางสาวรัตติกาล ศรียอด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาต เชื้อเต๊อะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพิชยา รู้ทำนอง
นิติกรปฏิบัติการ

นายวิชยานนท์ วงศ์ใหญ่
นิติกร


พนักงานขับรถยนต์

นายสฤษดิ์พัฒน์ ทองแสง
ทนายความอาสา

นางสาวพรรณงาม ระงับเหตุ
ทนายความอาสา

นางสาวสัณห์สินี ทองแสง
ทนายความอาสา

นางสาวสุธิษา คำเหล็ก
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวพรพิมล เชาว์สถิตกุล
รองอัยการจังหวัด

นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง
นิติกรชำนาญการ (สาขาเทิง)

นางสาวอุทุมพร สวยสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สาขาเทิง)

นายธนะบดี นาคหรั่ง
นิติกร (สาขาเทิง)

นางสาวชุติมา ชูกระจ่างผล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สาขาเทิง)

นายปิยะ ดินขาว
พนักงานขับรถยนต์ (สาขาเทิง)

นางสาวสานิริน ปินใจ
ทนายความอาสา (สาขาเทิง)

นายภาสกร คงกิจเจริญ
ทนายความอาสา (สาขาเทิง)

สถิติคดี

เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ปีงบประมาณ
๒๕๖๑
ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ปีงบประมาณ
๒๕๖๔
ปีงบประมาณ
๒๕๖๕
ปีงบประมาณ
๒๕๖
 ๑. คุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ (ตั้งผู้จัดการมรดก, รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ)๑๕๒ คน ๑๕๗ คน ๑๘๗ คน ๑๘๔ คน๒๑๙ คน๑๗๐ คน๑๘๒ คน ๒๑๖ คน ๒๓๖ คน
 ๒. การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชน โดยการจัดทนายความอาสาว่าต่าง , แก้ต่างในชั้นศาล๖ คน ๔ คน ๔ คน ๑ คน๕ คน๓ คน– คน๑๙ คน๘ คน
 ๓. การให้คำปรึกษา ทำนิติกรรมสัญญา และไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ๖๕๕ คน ๖๗๓ คน ๘๘๑ คน ๑,๐๐๔ คน๑,๐๒๘ คน๘๙๙ คน๑,๔๕๔ คน๒,๒๑๐ คน๒,๐๙๒ คน
 ๔. การอบรมหลักสูตร “กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาท๑๐๒ คน ๑๔๒ คน ๓๐๐ คน ๓๙๔ คน๒๗๑ คน ๑๖๙ คน– คน๒๗๐ คน๒๖๐ คน
 ๕. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน๑,๑๐๘ คน ๘๘๖ คน ๑,๘๒๐ คน ๑,๗๕๐ คน๒,๖๐๑ คน๙๐๗ คน๕๓๐ คน๘,๘๘๘ คน๒,๔๓๙ คน
 ๖. การฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคล กลุ่มต่าง ๆ๑,๖๑๒ คน ๓๒๒ คน ๗๓๑ คน ๖๙๗ คน ๖๖๑ คน ๔๕๗ คน๕๗๔ คน๗๔๗ คน๘๑๘ คน

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2566

คลังความรู้เผยแพร่

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ หากไม่สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ กรุณาดาวน์โหลดไฟล์

*** วิดีโอดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด เผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร หากผู้ใดนำไปปรับแต่งเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเสียหาย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ติดต่อหน่วยงาน

::: สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย :::
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๐/๑ ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๗๑๙๐๑๖ สายด่วน ๑๑๕๗
www.cr.ago.go.th/cr-lawaid
Email:cr-lawaid@ago.go.th