ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
นางวิจิตรา อิศโร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๕

ได้มาตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
นายณัฐวัฒน์  จำปาแขม
อัยการจังหวัดฝาง
ได้มอบหมายให้นายพัทธพล สุขจะ ตำแหน่ง รองอัยการจังหวัดฝาง
และคณะข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
นางจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ อธิบดีอัยการภาค ๕
ได้มาตรวจงานและนิเทศงาน

พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
นายจำนอง ปานทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๕
ได้มาตรวจงานสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

ฝ่ายสนับสนุนงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง)
และแนวทาวทางการปฏิบัติงาน และการลงสารบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566  
นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง 
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย

วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง ตำบลเวียง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 
นายโชคชัย สินศุภรัตน์ 
ผู้ตรวจการอัยการ  ตรวจราชการ
และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการ 
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายพัชรายุธ  พงษ์อมรพรหม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง)
พร้อมด้วยขณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

น้อมเกล้ารำลึก
“พระมหากษะติย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
วันปิยมหาราช

สืบเนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี
หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายพัทธพล สุขจะ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อขณะ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 13 ต.ค. 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม
อัยการจังหวัดฝาง พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ

ของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ณ บริเวณเสาธง สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๖.๓๐ น.  นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม
อัยการจังหวัดฝาง มอบหมายให้นายพงศกร สุขชื่น อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และทำบุญตักบาตร  และเวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม
อัยการจังหวัดฝาง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบีเอ็มคลับ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๕๕ น. นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง 
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีวางพวงมาลา
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
และนายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง ได้มอบหมายให้นายพัทธพล สุขจะ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลอง และมอบหมาย
ให้นายสุธินันท์ พวงมาลัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย และนายวุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง 
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และทำบุญตักบาตร และเวลา ๑๗.๐๐ น. นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง 
มอบหมายให้นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม อัยการจังหวัดประสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
โดยมีนายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง ชั้น ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง
มอบหมายให้นายวุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วยนายฉัตรมงคล สุนิธิมงคลชัย นิติกรปฏิบัติการ
เข้าร่วมสัมมนาโครงการ”ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดฝาง
” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์

ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง
มอบหมายให้นายวุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
ณ วัดพระบาทอุดม (บ่อน้ำซาววา) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 
นายคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ  ตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2666 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น.
นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ 
ร่วมทำบุญสรงน้ำพระธาตุพระเจ้าทันใจ ณ
วัดเจดีย์อุดมสิน (เวียงสุทโธ) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันฉัตรมงคล โดยมีนายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ
สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ท่านณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง พร้อมด้วยพนักงานอัยการ เข้าพบท่านสุภชัย เตชะหงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง
และเพื่อประสานงานการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดฝาง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัว ท่านณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

สระเกล้าดำหัว
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ท่านณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง
ท่านวิเศษ อ่อนตา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรอง)
และท่านยุติ เตชะพันธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรอง) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงาน
และแนวทางการปฎิบัติราชการขออธิบดีอัยการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
และในภาคบ่ายท่านณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง พร้อมด้วยพนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค 5 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานอัยการภาค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดฝาง พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินคดีอาญาร่วมกับผู้กำกับการ หัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน ของ สภ.ฝาง สภ.แม่อาย และ สภ.ไชยปราการ เพื่อการประสานความร่วมมือในการดำเนินคดีอาญาให้เกิดประสิทธิภาพ อำนวยความยุติทางอาญาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน

ยินดีต้อนรับ
นายณัฐวัฒน์  จำปาแขม
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๕
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดฝาง

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยินดีต้อนรับ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ อัยการจังหวัดฝางและธุรการข้าราชการฝ่ายอัยการ
ขังหวัดฝางยินดีต้อนรับ ท่านอัยการทั้ง ๕ ท่าน สู่สายใยในองค์กร
๑. นายวิเศษ อ่อนตา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒. นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (สคช.)
๓. นายวุฒิชัย สุวรรณณวานิชกุล อัยการประจำกอง
๔. นายสุธินันท์ พวงมาลัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย
๕. นางสาวโชติกา อรรถพิมล อัยการผู้ช่วย
ด้วยความยินดียิ่ง คณะสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายเชียงใหม่ (สาขาฝาง)

นายวิเศษ อ่อนตา
นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม
นายวุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล
นายสุธินันท์ พวงมาลัย
นางสาวโชติกา อรรถพิมล


ขอไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ พ.ต.ท.พิบูลพันธ์ สุขุมานนท์ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดฝางได้ร่วมพิธีรดน้ำศพร่วมแสดงความเสียใจ
โดย นายวิจิตร  รักราษฎร์ อัยการจังหวัดฝางพร้อมคณะ


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีการตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดฝางคดีแรงงานภาค ๕ โดย นายจิระประวัติ แบบประเสริฐอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๕ พร้อมคณะ เป็นคณะผู้ตรวจงาน


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง  เดิมเป็นสถานที่ตั้งของเวียงสุทโธ  ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าเวียงสุทโธได้มาตั้งกำแพงเมืองล้อมบริเวณเมืองฝางเพื่อทำศึกแย่งชิงพระนางสามผิวมเหสีของพระเจ้าฝางอุดมสิน (ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง พระนางสามผิวอยู่ที่ลานวัดพระบาทอุดม) สำนักงานอัยการจังหวัดฝางได้จับจองที่ดิน จำนวน 49 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา  และได้ปลูกสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฝางและบ้านพักข้าราชการอัยการ และธุรการ เดิมได้ตั้งเป็นสำนักงานอัยการศาลเคลื่อนที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอพร้าว เมื่อประมาณปี พ.ศ.2518 ต่อมาได้ยุบศาลเคลื่อนที่ดังกล่าว โดยจัดตั้งศาลจังหวัดฝางขึ้นในปี พ.ศ.2528 และสำนักงานอัยการจังหวัดฝางก็ได้ปลูกสร้าง เมื่อ พ.ศ.2529 และได้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ.2540 ต่อมาได้ปลูกสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฝางใหม่ขึ้นโดยสร้างเสร็จและเปิดอาคารปฏิบัติงานเมื่อ 26 ธันวาคม 2541 จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นอาคาร 2 ชั้น  ซึ่งมีบริเวณเนื้อที่สำหรับเป็นอาคารรวม 540 ตารางเมตร

                                                     


อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายณัฐวัฒน์  จำปาแขม
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๕
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดฝาง
นายวิเศษ อ่อนตา
อัยการจังหวัดประจำ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน
นายยุติ เตชะพันธุ์
อัยการจังหวัดประจำ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน
นายอนุรักษ์ กาวิโจง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 นายพัทธพล สุขจะ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายสุธินันท์ พวงมาลัย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายวุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวโชติกา อรรถพิมล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นางสาวอุราวรรณ กาวิละพรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ

ฝ่ายงานคดี

นายเศรษฐภัค วณีสอน
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เหลือง
นิติกรชำนาญการ
นายฉัตรมงคล สุนิธิมงคลชัย
นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายสนับสนุนศาลสูงจังหวัดประจำศาลฝาง

นางสาวกฤติญา ประทุมไพสันติ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวลภัสสิริณ ธนิตสิริโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายสนับสนุนงานคดี

นางสาวทัศนีย์ อุประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวประกายดาว ไชยเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศิริพงษ์ กองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฉัตรชนก คำน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปราณปริยา ปุ๊ดขัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัยพร จินา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเกรียงไกร มะลิคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชาตรี นามวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสนับสนุนศาลสูงจังหวัดประจำศาลฝาง
นายฐาปนพงศ์ คำภีระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

พงษ์พล วิเลพล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 นางจันทร์ฟอง  หลวงเหล็ก
พนักงานสถานที่ บ 2

จ้างเหมาบริการ

นางสาวบัวคำ  สุริยะ
พนักงานรักษาความสะอาด
นางผ่องศรี  วงค์ไข่
พนักงานรักษาความสะอาด 
 นายสิทธิกร  สุวรรณ์
คนสวน
นายจิระเดช  กันทะมูล
คนสวน
นายกำพล ผิวขาว
คนสวน

จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย

นายอาทิตย์ สมเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสิทธิชัย ดวงคำ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติงาน

การประกันตัวผู้ต้องหา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 7_1.gif
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 12.gif

ผังกระบวนงานคดี

กฎหมาย

การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่งานจัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1จ้างทำตรายาง
จำนวน 6 อัน
1,200.00    1,200.00เฉพาะเจาะจงร้างฝางธุรกิจ
1,200 บาท
ร้างฝางธุรกิจ
1,200 บาท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงที่เคยดำเนินการจ้างบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/11 ลว. 1 เม.ย. 2564
2ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
รถส่วนกลางประจำเดือนเมษายน 2564
ไม่เกิน
12,500 บาท 
    2,600.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยใช้บริการบัตรกรุงไทยฟลีทการ์ด ภายใน 1 เดือน  บันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/34 ลว. 1 เม.ย. 2564
3ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน 2564       500.00       500.00เฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
500 บาท
ร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
500 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/35 ลว. 1 เม.ย. 2564
4ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2564       340.00       340.00เฉพาะเจาะจงร้านอารีย์รัตน์
340 บาท
ร้านอารีย์รัตน์
340 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/36 ลว. 1 เม.ย. 2564
5จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2564ไม่เกิน
5,000 บาท 
       878.00เฉพาะเจาะจงศาลจังหวัดฝาง
878 บาท
ศาลจังหวัดฝาง
878 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/12 ลว. 1 เม.ย. 2564
6จ้างทำสติ๊กเกอร์ตัวอักษร
จำนวน 7 รายการ
       300.00       300.00เฉพาะเจาะจงร้านโย บริการ
300 บาท
ร้านโย บริการ
300 บาท
เร่งด่วนบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/9 ลว. 2 เม.ย. 2564
8จ้างทำตรายาง
จำนวน 5 อัน
660.00       660.00เฉพาะเจาะจงร้างฝางธุรกิจ
660 บาท
ร้างฝางธุรกิจ
660 บาท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงที่เคยดำเนินการจ้างบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/13 ลว. 2 เม.ย. 2564
9ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 1 รายการ
  11,500.00  11,500.00เฉพาะเจาะจงร้านพี. วาย กรุ๊ป              11,500 บาทร้านพี. วาย กรุ๊ป
11,500 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2564
ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564
10ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
เครื่องตัดหญ้า
จำนวน 1 รายการ
       200.00       200.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
200 บาท
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
200 บาท
เร่งด่วนบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/10 ลว. 19 เม.ย. 2564
11ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
จำนวน 4 รายการ
    4,710.00    4,710.00เฉพาะเจาะจงร้านพี. วาย กรุ๊ป              5,340 บาท
ร้านเพื่อนนักเรียน     
4,710 บาท
ร้านป นานาภัณฑ์             4,840 บาท
ร้านเพื่อนนักเรียน     
4,710 บาท
ราคาต่ำสุดบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/38 ลว. 20 เม.ย. 2564
12ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 รายการ
11,950.00  11,950.00เฉพาะเจาะจงหจก. วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 19,050 บาท
บริษัท ทรู เลเซอร์ ออฟฟิศ    20,900 บาท
หจก. ด็อทวัน ชิสเต็มเซอร์วิส 19,850 บาท
หจก. ซีเอ็นซี เทคโนโลยี   21,550 บาท
หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์  19,050 บาทราคาต่ำสุดใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2564
ลงวันที่ 21 เม.ย. 2564
13จ้างทำตรายาง
จำนวน 5 อัน
1,300.00    1,300.00เฉพาะเจาะจงร้างฝางธุรกิจ
1,300 บาท
ร้างฝางธุรกิจ
1,300 บาท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงที่เคยดำเนินการจ้างบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/14 ลว. 23 เม.ย. 2564
ลำดับที่งานจัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
รถส่วนกลางประจำเดือนมีนาคม 2564
ไม่เกิน
12,500 บาท 
    3,700.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3,700 บาท
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3,700 บาท
ใช้บริการบัตรกรุงไทยฟลีทการ์ด ภายใน 1 เดือน  บันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/29 ลว. 1 มี.ค. 2564
2ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม 2564       486.00       486.00เฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
486 บาท
ร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
486 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/30 ลว. 1 มี.ค. 2564
3ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2564       440.00       440.00เฉพาะเจาะจงร้านอารีย์รัตน์
440 บาท
ร้านอารีย์รัตน์
440 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/31 ลว. 1 มี.ค. 2564
4จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2564ไม่เกิน
5,000 บาท 
    1,060.00เฉพาะเจาะจงศาลจังหวัดฝาง
1,060 บาท
ศาลจังหวัดฝาง
1,060 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/9 ลว. 1 มี.ค. 2564
6ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 31 รายการ
  11,675.00  11,675.00เฉพาะเจาะจงร้านฝางธุรกิจ
11,675 บาท
ร้านฝางธุรกิจ
11,675 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564
ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564
7ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน 3 รายการ
    2,980.00    2,980.00เฉพาะเจาะจงบจก.นวชัย ไลท์ติ้ง
4,290 บาท
บจก.นวชัย ไลท์ติ้ง
4,290 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2564
8จ้างทำตรายาง
จำนวน 19 อัน
2,600.00    2,600.00เฉพาะเจาะจงร้างฝางธุรกิจ
2,600 บาท
ร้างฝางธุรกิจ
2,600 บาท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงที่เคยดำเนินการจ้างบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/10 ลว. 18 มี.ค. 2564
ลำดับที่งานจัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
รถส่วนกลางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ไม่เกิน
12,500 บาท 
    3,910.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3,910 บาท
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3,910 บาท
ใช้บริการบัตรกรุงไทยฟลีทการ์ด ภายใน 1 เดือน  บันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/23 ลว. 1 ก.พ. 2564
2ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564       486.00       486.00เฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
486 บาท
ร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
486 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/24 ลว. 1 ก.พ. 2564
3ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564       360.00       360.00เฉพาะเจาะจงร้านอารีย์รัตน์
360 บาท
ร้านอารีย์รัตน์
360 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/25 ลว. 1 ก.พ. 2564
4จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ไม่เกิน
5,000 บาท 
    1,454.00เฉพาะเจาะจงศาลจังหวัดฝาง
1,454 บาท
ศาลจังหวัดฝาง
1,454 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/8 ลว. 1 ก.พ. 2564
6ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 1 รายการ
  10,800.00  10,800.00เฉพาะเจาะจงร้านฝางก็อปปี้ เซนเตอร์
10,800 บาท
ร้านฝางก็อปปี้ เซนเตอร์
10,800 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2564
ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564
7ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน 6 รายการ
    4,290.00    4,290.00เฉพาะเจาะจงร้านเพื่อนนักเรียน
4,290 บาท
ร้านเพื่อนนักเรียน
4,290 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/27 ลว. 4 ก.พ. 2564
8ซื้อเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 2 รายการ
  57,000.00  57,000.00เฉพาะเจาะจงร้านสันทรายบ้านแอร์      58,000 บาท
ร้านสดใสแอร์                  59,000 บาท
ร้านฝางก๊อปปี้เซนเตอร์    62,000 บาท
ร้านแม่ข่าเครื่องเย็น     57,000 บาท
ร้านแม่ข่าเครื่องเย็น     57,000 บาทราคาต่ำสุดใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564
ลงวันที่ 16 ก.พ. 2564
ลำดับที่งานจัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
รถส่วนกลางประจำเดือนมกราคม 2564
ไม่เกิน
12,500 บาท 
    3,450.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3,450 บาท
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3,450 บาท
ใช้บริการบัตรกรุงไทยฟลีทการ์ด ภายใน 1 เดือน  บันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/17 ลว. 4 ม.ค. 2564
2ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมกราคม 2564       486.00       486.00เฉพาะเจาะจงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
486 บาท
ร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง
486 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/18 ลว. 4 ม.ค. 2564
3ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2564       400.00       400.00เฉพาะเจาะจงร้านอารีย์รัตน์
400 บาท
ร้านอารีย์รัตน์
400 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/19 ลว. 4 ม.ค. 2564
4จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2564ไม่เกิน
5,000 บาท 
    1,652.00เฉพาะเจาะจงศาลจังหวัดฝาง
1,652 บาท
ศาลจังหวัดฝาง
1,652 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิมบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/7 ลว. 4 ม.ค. 2564
6ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 1 รายการ
  11,500.00  11,500.00เฉพาะเจาะจงร้านฝางธุรกิจ               13,000 บาท
ร้านเพื่อนนักเรียน      12,000 บาท
ร้านพี. วาย กรุ๊ป              11,500 บาท
ร้านพี. วาย กรุ๊ป
11,500 บาท
ราคาต่ำสุดใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2564
ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564
7ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รายการ
    8,960.00    8,960.00เฉพาะเจาะจงหจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี
8,960 บาท
หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี
8,960 บาท
เป็นผู้ขายรายเดิมใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2564
ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564
8ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รายการ
11,950.00  11,950.00เฉพาะเจาะจงหจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 11,950 บาท
บจก.ทรู เลเซอร์ ออฟฟิศ   12,500 บาท
หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี 12,200 บาท
ร้านฝางก๊อปปี้เซนเตอร์ 12,500 บาท
หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์  11,950 บาทราคาต่ำสุดใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564
ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564
9ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน 1 รายการ
       130.00       130.00เฉพาะเจาะจงร้านอ.ธนาทรัพย์
130 บาท
ร้านอ.ธนาทรัพย์
130 บาท
เร่งด่วนบันทึกข้อความ อส 0059   (อก)/8 ลว. 18 ม.ค. 2564

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
เลขที่ 479 ถนนสันอุดม ตำบลเวียง
เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์, โทรสาร  0 5345 1414
E-mail  :  fang@ago.go.th
IP Phone  :  532512