ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ประดับธงชาติไทยตามอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด


เกี่ยวกับสำนักงาน

          สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  จึงได้มีการกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัดใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือนเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำหรบใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

          สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่๑๒๙) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑๐๔-๑๐๕ และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๑ หน้า ๔-๘ กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่นสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

          เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุดจึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็นรูป พระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่นพระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

     (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
     (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
     (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
     (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
     (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
     (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
     (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
     (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
     (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
     ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

     (มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
     (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
     (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
     

     ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

     มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
     (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
     (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
     (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
     (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
     (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
     (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
     (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
     (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
     (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
     (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายกันตภณ วิจิตรกำเหนิดกุล
อัยการจังหวัดฮอด

นายชัยณรงค์ สุวรรณโน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

นายจรุงวิทย์ วิภาวิน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

นางสาวกริตยา วิวัฒนพณิชย์
รองอัยการจังหวัด

นายมงคลวิชญ์ วังผาสุข
รองอัยการจังหวัด

นายวรภพ มุ่งดี
รองอัยการจังหวัด

นายพันเลิศ เอกบรมสิริ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นางอรพรรณ ลายกนก
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นายมาคุ้น หมายสุข
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร พิรียาพงศ์
นิติกรชำนาญการ 

นางสาวพิมประภา ฟูไฝติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายโกวิท ใจทา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล พันธ์กา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวโสภาพรรณ เดชาคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปรียาวดี  ปัญญาแวว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวธัญชนก ศรีเกษ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกนกอร มารูยาม่า

นิติกรปฏิบัติการ

นางวรรณทะณี จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแสนศักดิ์ ปู่คำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณัฐพล จุปะมานะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง

นายยงยุทธ เรือนต๋า
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจันทร์ฉาย ใสสว่าง
นักการภารโรง

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1.นายปโยธร   ปงใจ1 เม.ย. 2558 – 2 เม.ย 2560
2.นายนราธิป ธารากรสันติ3 เม.ย 2560 – 31 มีนาคม 2561
3.ร้อยตำรวจเอก คณิต  อินทกรณ์2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2563
4.นายครรชิต   หุตะกมล1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
5.นายนพวรรธน์  จารุพูนผล1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566
6.นายกันตภณ วิจิตรกำเหนิดกุล1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

สถิติงาน

ประเภทสำนวน ชื่อประเภทสำนวน ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565   หมายเหตุ
 ส.๑ สำนวนคดีปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา 9831,134 886  
 ส.๑ ฟื้นฟู สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 587 608 183   
 ส.๒ สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา72184 68   
 ส.๒ก. สำนวนคดีเปรียบเทียบปรับ 33416 (655)2 (49)  
 ส.๓ สำนวนคดีไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด 133 131 168 
 ส.๔ สำนวนคดีฟ้องความอาญา 962 1,065 799  
 ส.๔ วาจา สำนวนคดีฟ้องความอาญาด้วยวาจา 157 209 805
 ส.๕ สำนวนคดีอาญาที่แก้ต่าง – 2 3 
 ส.๕ ก. สำนวนคดีแพ่ง 13 12 6 
 ส.๑๒ สำนวนคดีชันสูตรพลิกศพ (โดยการกระทำของเจ้าพนักงานฯ) – – –   
 ส.๑๒ ก. สำนวนคดีชันสูตรพลิกศพ 6 5 1 
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น3,2473,3502,9019

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด
ที่ทำการใหม่ 519/1-3 หมู่ที่ 9
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๖ ๑๒๓๗ โทรสาร ๐ ๕๓๔๖ ๑๒๓๘
E-mail : hot@ago.go.th