วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายธานิต วงศาโรจน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับมอบหมายจากอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ อุปชญายวิหารานุสรณ์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ และเวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานบาตร วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมมภ์ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่อังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดพระธานหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมขบวนแห่โคมล้านนาและโคมนานาชาติ “เทศกลางโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี พ.ศ. 2566
ณ ลานหน้าวัด (ตรงข้ามขัวมุง) วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ วัดพระธานหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับสำนักงาน

                เนื่องจากจังหวัดลำพูนมีสถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นแต่จังหวัดลำพูนยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและครอบครัวจึงต้องกระทำในศาลจังหวัดซึ่งทำให้เด็ก เยาวชน ผู้ถูกดำเนินคดีมิได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดลำพูนขึ้น โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในอีก 7 จังหวัด ด้วยคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง
                ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2545 โดยให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดให้ตั้งสำนักงานอัยการจังหวัด ( แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาอรรคดีในส่วนที่เป็นคดีเยาวชนและคดีครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นมา และมีเขตอำนาจตลอดทั้งจังหวัดลำพูน
                ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ข้อ 39 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอน 117 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546 สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานอัยการในภูมิภาคใหม่จากเดิม คือ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน) เป็นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2546 เป็นต้นมา (ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส(สฝคก.) 003/ว.485 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อสำนักงานอัยการจังหวัดตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546)
                สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนได้รับอนุญาตจากสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนให้ใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ชั้น 3 เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

  1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
    – คดีอาญา ที่เด็กหรือเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องหาว่ากระทำความผิดโดยให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น
    – คดีครอบครัว ได้แก่ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร การขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญา ที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นซึ่งพ้นเกณฑ์การเป็นผู้เยาว์แล้วก็ตาม
  3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)

บุคลากร
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
นายอานันท์   ธีระชิต๑ เมษายน   ๒๕๔๕ – ๓๑ มีนาคม   ๒๕๔๖
นายวิทยา แดงประดับ๑ เมษายน   ๒๕๔๖ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๔๗
นายพีรยุทธ ศรีแก้ว๑ เมษายน   ๒๕๔๗ – ๓๑ มีนาคม   ๒๕๔๘
นางจิตลดา นุชชม๑ เมษายน   ๒๕๔๘ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๔๙
นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย๑ เมษายน   ๒๕๔๙ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๕๐
นายทวีศักดิ์ ตันรัตนกุล๑ เมษายน   ๒๕๕๐ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๕๒
นายศิระ บุญภินนท์๑ เมษายน   ๒๕๕๒ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๕๔
นายบัญชา  เขียวต่าย           ๑ เมษายน   ๒๕๕๔ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๕๖
นายสนธยา เครือเวทย์๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑   มีนาคม ๒๕๕๗
๑๐นายไพฑูรย์ ภู่กาญจนพร้อย๑ เมษายน   ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม   ๒๕๕๘
๑๑นายปัญญา กี่สุขพันธ์๑ เมษายน   ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม   ๒๕๕๙
๑๒เรืออากาศโทสงวน สวัสดิ์วงค์๑ เมษายน   ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๓นางผุสดี สุวรรณมงคล๑ เมษายน   ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๔นางนาตยา  สาลักษณ์๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓
๑๕นางสาวเบญจพัฒน์ เตชวีรพงศ์๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๖ นางสาวมนต์พิศ สาทรสัมฤทธิ์ผล๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๗นางสาวนิติกาญจน์ วงค์ครองศักดิ์๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๘นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน
เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทร.๐๕๓-๕๑๐๙๗๖ โทรสาร.๐๕๓-๕๑๐๑๐๘
E-mail : lamphun-ju@ago.go.th