ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวภาพกิจกรรม

เกี่ยวกับสำนักงาน

“สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน(สาขาแม่สะเรียง)” เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน” มีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสืบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินการ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าทำเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

ต่อมาคณะกรรมการอัยการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด” ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผูับังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัดอย่างกว้างขวาง ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน(สาขาแม่สะเรียง) จึงได้ก่อตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง เลขที่ 150/1-2 ม.2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

                ๑. รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย) เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกรณีได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี เป็นต้น

                ๒. รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน (ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย) รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดแม่สะเรียง เช่น ยื่นคำร้องต่อศาลให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น

                ๓. รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย      การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน (ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย)

                ๔. รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินค่าปรับตามคำพิพากษาและงานการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน (ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย)

                ๕. รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  คดีปกครอง และคดีอาญา เฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สิน ใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน (ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

วัน เดือน ปีอจ.คช.แม่ฮ่องสอนอจ.อส.ฯรองอัยการจังหวัดฯ
1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.58นางวรรษา ไชยมณีนายกันตภณ วิจิตรกำเหนิดกุลนายยุทธพงศ์ เปล่งพงษ์พันธ์
1 เม.ย.58 – 31 มี.ค.59 นายไชยโย น้อยนครนายอวยพร สุวรรณสุนทรนายศรุต วรัตพงศ์
1 เม.ย.59 – 31 มี.ค.60 นางอัจฉรา ภิรมย์กุลนางสาวเยาวธิดา นาคเกษม
1 เม.ย.60 – 31 มี.ค.61 นายณพร เกิดประดิษฐ์นางสุภาพร เขียวต่ายนางสาวสุภัทรชา สุวรรณนำ
1 เม.ย.61 – 31 มี.ค.62 นางชัญวัญ สิงหนาทว่าที่เรือโท รุจน์ นะนุ่นร.ต.อ.วัชระ ดวงชฎา
1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63 นางชัญวัญ สิงหนาท นายธรรมฤทธิ์ สีตะปะดลนายอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์
1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.64 เรือเอกวีระชาติ ทุมนัสนายศรุต วรัตพงศ์นายคณาวุฒิ สันติพงศ์
1 เม.ย.64 – 31 มี.ค.65 นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า นายศรุต วรัตพงศ์ นางสาวกริตยา วิวัฒนพณิชย์
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นางสาวเพ็ญนิภา คุ้มได้อยู่ นายศรุต วรัตพงศ์ นางสาวกริตยา วิวัฒนพณิชย์
1 เม.ย.66 – ปัจจุบันนายโกศล สุริยะวิภาดานายอดิศรณ์ พันธุ์อุโมงค์นายฐานันดร เกษชุมพล

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาแม่สะเรียง)
ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
150/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร  : 053-683166
โทรสาร : 053-681386 , 053-683167
E-mail : msr-lawaid@ago.go.th