ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดให้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค..” สำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในการนี้สำนักงานอัยการภาค 5 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 5 ขืึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ในเรื่องการทุจริต การบริการ และเรื่องอื่น ๆ ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 5 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูล แล้วส่งเอกสารไปยังสำนักงานอัยการภาค 5 ตามแบบ
ฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ สอภ. 5


สำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาค โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ ท้ังสิ้น และไม่รับสินน้ำใจ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่าน ขอให้ร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กลาง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 1 – 9 สำนักงานอัยการสูงสุด
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ สกอ.


23 ตุลาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

21 ตุลาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายศรุต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

13 ตุลาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

28 กันยายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายศรุต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖

ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

28 สิงหาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 46 ปี ประจำปี 2566 ณ ศาลหลักเมืองพะเยา

12 สิงหาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


7 สิงหาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


7 สิงหาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดพะเยา


28 กรกฎาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


26 กรกฎาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


3 มิถุนายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


3 มิถุนายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายศรุต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำพระราชทานพระเจ้าตนหลวง ครบ 532 ปี ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง


6 พฤษภาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา


1 พฤษภาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖
ณ วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา


29 เมษายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายศรุต วรัตพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


25 เมษายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา


6 เมษายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


2 เมษายน 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


31 มีนาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


6 มีนาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 47 เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา


2 มีนาคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


18 มกราคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย พันตำรวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา


17 มกราคม 2566
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


7 ธันวาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา


5 ธันวาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา


14 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดพะเยา

ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง จังหวัดพะเยา


14 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2565

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


6 พฤศจิกายน 2565
ชมรมเดิน-วิ่ง เมืองงาช้างดำ ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม วิ่งชมน่านงาช้างดำ มินิฮาล์ฟมาราธอน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ติดเกมส์ และนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงเรียน ส่งนักกีฬาอาวุโสไปแข่งขันระดับประเทศ และใชัในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตอบแทนแผ่นดิน และสังคมต่อไป


30 ตุลาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพะเยา
ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


23 ตุลาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย พันตำรวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา


13 ตุลาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา


28 กันยายน 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน ประจำปี 2565
ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


12 สิงหาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย พันตำรวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีพระพรชัยมงคล ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพระเยา


5 สิงหาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาส วันรพี ประจำปี 2565
ณ ศาลจังหวัดพะเยา


28 กรกฎาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

13 กรกฎาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ร่วมงาน “เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา”
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

11 กรกฎาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนานายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

4 กรกฎาคม 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการประจำกอง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

3 มิถุนายน 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

25 เมษายน 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย พันตำรวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

12 เมษายน 2565
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
โดย นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/สรงน้ำพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าตนหลวง/สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่/
สรงน้ำพ่อขุนงำเมือง เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565


เกี่ยวกับสำนักงาน

อำนาจหน้าที่

            สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

            (ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการซึ่งอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

            (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอำนาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (ก) สำนักอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

                          ๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณงานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
                          ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔

      สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัดใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือนเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำหรบใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

      สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่๑๒๙) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑๐๔-๑๐๕ และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๑ หน้า ๔-๘ กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่นสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

      เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุดจึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่นพระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

นายศรุต วรัตพงศ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ข้าราชการธุรการ

นางสาวแววดาว ใจแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

นายสมบัติ ค้าสม
นิติกรชำนาญการ

นางช่อทิพย์ ตันอิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐพล ธุระสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางจันทร์เที่ยง นนท์ศรี
พนักงานรักษาความสะอาด

ทำเนียบอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ลำดับชื่อสกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 ๑. นางจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ ๗ ส.ค. ๔๙ – ๓๑ มี.ค. ๕๐
 ๒. นายวีระพงศ์ หาญนำผลดี ๑ เม.ย. ๕๐ – ๓๑ มี.ค. ๕๑
 ๓. นายณรงค์ อาษาแก้ว ๑ เม.ย. ๕๑ – ๓๑ มี.ค. ๕๓
 ๔. นายปริญญา พันธุ์พานิช ๑ เม.ย. ๕๓ – ๓๑ มี.ค. ๕๔
 ๕. นายอำนวย สามงามน้อย ๑ เม.ย. ๕๔ – ๑ เม.ย. ๕๕
 ๖. นายสมชาติ กมลเทพไพฑูรย์ ๒ เม.ย. ๕๕ – ๓๑ มี.ค. ๕๗
 ๗. นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘
 ๘. นายสกุลยุช หอพิบูลสุข ๑ เม.ย. ๕๘ – ๓๑ มี.ค. ๕๙
๙. นางผุสดี สุวรรณมงคล ๑ เม.ย. ๕๙ – ๒ เม.ย. ๖๐
๑๐. พันตรี วีรวิทย์ เจริญชาศรี ๓ เม.ย. ๖๐ – ๑ เม.ย. ๖๑
๑๑. นายไพศาล ไชยวงษ์ ๒ เม.ย. ๖๑ – ๓๐ มี.ค. ๖๒
๑๒. นายประทีป ศรีสิงห์ ๑ เม.ย. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓
๑๓. นายคณากร สันติพงศ์ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔
๑๔. ร้อยตำรวจเอกยงยุทธ ไชยชมภู ๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕
๑๕.นายสุระสิทธิ์ใจกล้า๑ เม.ย. ๖๕ – ปัจจุบัน

สถิติงาน

ประเภทสำนวนส.1 สำนวนปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมาส.1 มพ.สำนวนคดีมาตรการพิเศษแทนการดำนินคดีอาญาส.1 (คร.) สำนวนคุ้มครองถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวส.1 ฟ สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพ   ผู้ติดยาเสพติดให้โทษส.2 สำนวนปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมาส.2 ก สำนวนคดีเปรียบ เทียบปรับส.4 (วาจา) สำนวนคดีคุ้มครองเด็กส.5 ก สำนวนคดีแพ่งส.12 สำนวนชันสูตรพลิกศพรวม(เรื่อง)
ปี 255710624586281,005
ปี 255810211456626750
ปี 2559121728505985
ปี 256011271973734522
ปี 256110414164488626
ปี 2562865224235352
ปี 2563695198223153
ปี 25645021617151234
ปี 2565612631100
ประเภท   ฐานความผิด   ความผิดเกี่ยวกับชีวิต, ร่างกายความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษความผิดอื่น ๆรวม(เรื่อง)
ปี 255778156313106
ปี 255810526529102
ปี 2559109237012121
ปี 256093187111112
ปี 256112626321104
ปี 25621092501586
ปี 256365153469
ปี 256444240 –50
สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาปงดอกคำใต้เชียงคำแม่กาจุนแม่ใจเชียงม่วนภูซางภูกามยาวรวม(เรื่อง)
ปี 25583326715123321102
ปี 25595222111358541121
ปี 2560361710185125612112
ปี 25613518191385123104
ปี 256230971526376186
ปี 2563121315721124411269
ปี 25641510832622250

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
413/1-3 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9676-7
โทรสาร 0 5444 9677
E-mail : phayao-ju@ago.go.th
Face book : https://www.facebook.com/phayaoju.ago