พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา
นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีศาสนามหามงคล
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณหนองธง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่
นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดแพร่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ของจังหวัดแพร่
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นางสาวสุภาพร สุหร่ายคิมหันต์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

บุคลากร

บุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ข้าราชการอัยการ

นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
นายชิตพล สุวรรณภูมิ
อัยการอาวุโส
นางสาวสุภาพร สุหร่ายคิมหันต์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน
นางสาวกุลวรางค์ ประกอบสุข
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นางวิลาสินี นันทพงศ์ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
นางอนันต์ เสนาธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณฐมน ราชนาคำ
นิติกรปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นายกรีพงศ์ แมตเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นางเยาวเรศ พันธ์มณี
นักการภารโรง

รายนาม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ปีที่ พ.ศ.
1. นายสุรจิต พัฒนสาร2548-2549 
2. นายวิวัฒน์  พิณเมืองงาม2549-2550 
3. นายสมชาย  จุฬามณี 2550-2554 
4. นายเวโรจน์ วงษ์สุรกูล 2554-2555 
5. นายสนธยา เครือเวทย์2555-2556
6. ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์2556-2557
7. นายประภาส สุทธิธารณฤภัย2557-2559
8. นายเกรียงศักดิ์ สินทวีเพิ่มพูน2559-2560
9. นายพิศิษฐ์ เจริญรักษ์2560-2562
10. ว่าที่ พ.ต.ต.โดม โลหะพจพิลาศ2562-2563
11. นายบรรพต ภาคยุทธ2563-2564
12. นายกิตติภาส ไพบูลย์วรพิสิฐ2564-2565
13. นายภูริธิษฐ์ เจริญทรัพย์2565-2566
14. นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม2566-ปัจจุบัน

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

     เนื่องจากเดิมจังหวัดแพร่  เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นไว้โดยเฉพาะ การดำเนินการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และคดีครอบครัว จึงต้องกระทำกันในศาลจังหวัด ทำให้เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด ผู้ถูกดำเนินคดีในเขตจังหวัดแพร่ ไม่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลคดีเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดและผู้ดำเนินคดีในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้รับประโยชน์ตามกฎหมายเช่นว่านั้น จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547

     จากการที่ได้มีพระราชกฤษฎีการดังกล่าว เป็นผลให้สำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องจัดตั้งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดคดีอาญา ที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา 61 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 และรวมทั้งคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้  โดยมีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้บังคับบัญชา. 


อำนาจหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

          รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
          รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน

กรอบอัตรากำลัง

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
เลขที่ 114/3-4 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  
โทรศัพท์/โทรสาร  0 5453 1038-9
E-mail : Phrae-ju@ago.go.th