ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 94*
(คดีในความรับผิดชอบของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6)

ลำดับศาล หมายเลขคดีดำหมายเลขคดีแดงรายละเอียด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 239/2565อท 261/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 81, 321/2565 อท 291, 292/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 333/2565อท 347/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 175/2565อท 191/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 131/2565อท 204/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 226, 324/2565อท 309, 310/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 185/2564อท 29/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 117, 143/2565อท 213, 214/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 295, 296/2565อท 295, 296/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 218/2565อท 222/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 139/2565อท 224/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 57/2565อท 95/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 27/2564อท 12/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 191/2565อท 97/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 12/2565อท 136/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 183/2565อท 67/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 182, 209/2565อท 68, 69/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 84/2562อท 44/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 17/2565อท 52/2566ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 78,85/2563อท 18,19/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 216,234/2564อท 247,248/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 107/2563อท 165/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 65/2565อท 178/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 110/2563อท 163/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 97/2563อท 129/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 10/2564อท 49/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 69/2563อท 81/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๖
อท 25/2565อท 118/2565
ดาวน์โหลด

ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 51/2563อท 73/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 20/2563อท 28/2565ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 6/2563อท 108/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 81/2562 อท 42/2563 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 80,89/2563 อท 2,3/2565 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 78,85/2563 อท 18,19/2565 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 84/2562 อท 44/2564 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 153/2564 อท 102/2564 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 79,73/2562,2563อท 44,45/2563ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 42/2564 อท 107/2564 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 46/2563 อท 103/2564 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 62/2563 อท 100/2564 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 8/2563 อท 58/2563 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 16/2563 อท 71/2563 ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 136/2564อท 94/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 17/2564อท 23/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 60/2563อท 24/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 36/2563อท 22/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 53/2562อท 86/2562ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 4/2563อท 2/2564ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 41,42/2562อท 3,4/2563ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 8/2563อท 58/2563ดาวน์โหลด
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อท 15/2562อท 63/2562ดาวน์โหลด
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อท 37,38,39/2562อท 41,42,43/2562ดาวน์โหลด
ศาลอาญาคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบภาค 6
อท 9/2563อท 30/2563ดาวน์โหลด

*มาตรา 94 เมื่อศาลที่มีเขตอำนาจพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ตามสำนวนที่ได้รับจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว  ถ้าอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรือฎีกา ให้อัยการสูงสุดหารือกับคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ก่อน   ในกรณีที่มีความเห็นต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้ให้อัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการต่อไป  โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

ผู้ตรวจการอัยการ นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม พร้อมคณะ ตรวจราชการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖
ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงเเรมเดอะ เเกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์
งานรัฐพิธี ” วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ เเละพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา

นายเรวัตร สุขศิริ อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

นายเรวัตร สุขศิริ อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเเรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีอัยการ พร้อมคณะ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ เข้าประชุมร่วมหารือข้อราชการและการปฏิบัติงานในงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖
โดยมีผู้ตรวจการอัยการ (นายสุรจิต พัฒนสาร) เป็นประธาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการภาค ๖

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องเเสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องเเสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งานรัฐพิธี ” วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” ประจำปี ๒๕๖๖
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ และคณะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ” โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
ในเขตภาค ๖” ณ โรงเเรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๖

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ และคณะเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอก อาคารสำนักงานอัยการภาค ๖ หลังใหม่
ณ สำนักงานอัยการภาค ๖ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ อัยการสูงสุด (นางสาวนารี ตัณฑเสถียร) ได้ตรวจราชการ ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6

กิจกรรม ปล่อยปลา เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บึงราชนก ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่1 ประจำปี 2566 วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ได้เป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

๒. พิธีวางพวงมาลา

๓. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ

วันพระราชทานธงชาติไทย  ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานอัยการภาค ๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ เข้าร่วมโครงการอัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุกิจ นาพุก อัยการผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชุติเดช กอนวงษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางพานดอกไม้ และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ เข้าร่วมทำพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ สำนักงานอัยการภาค ๖

วันพระราชทานธงชาติไทย 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ “รวมใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วย covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับสำนักงาน

มีอำนาจดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
มีเขตศาลในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)       


           สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินคดีปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ และอำนวยยุติธรรมทางคดีให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรม เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

พันธกิจ (Mission)


           1. อำนวยความยุติธรรมในการดำเนินคดีปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

           2. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางคดีและประชาชนเป็นหลัก

ยุทธศาสตร์ (Strategy)


           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖
๑. นายวิเชียร ถนอมพิชัย ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒. นายอิทธิพล เพิ่มศรี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. นายศิริชัย  วิทยโชคกิติคุณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๔.  นายชินวัฒน์  เรืองศรีมั่น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕.นายธีระนนท์  ไหวดี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๖.นายกมลาสน์  สุทธิธารณ์นฤภัย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๗. นายวริช มุนินทร๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘.นายประสิทธิ์ บัวรักษ์๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

นายประสิทธิ์ บัวรักษ์
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

นายพงษ์ศักดิ์  อิสริยะวิญญู
รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๖

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๒ ภาค ๖

นายเรวัตร สุขศิริ
อัยการพิเศษฝ่าย

นายทูนศักดิ์ ภิราญคำ
อัยการพิเศษฝ่าย

นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายสมพงษ์  ศรีธูป
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายบรรพต อ่อนชมจันทร์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายรุ่งเรือง เถื่อนโต
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนฤมล นาวงษ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายชุติเดช กอนวงษ์
อัยการอาวุโส

นายณัฐพงศ์  วงศ์เรือง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางสาวประภัสสร คำดี
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ

นางสาวจามรี เทพอินทร์ทร
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ พวงทอง
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

นางสาววรรณิศา  ทิพย์วีรนันท์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจิดาภา อินอยู่
นิติกรปฏิบัติการ

นายวุฒิรณพัสษ์ ภูลา
นิติกรปฏิบัติการ

นายวชิรวิทย์ ลี้วิทยา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศิริวรรณ  บัวโชติ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นายชยุต  อินทร์สุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางสาวภัทรนันท์  อินคต
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นายโชคชัย ชัยคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางวรัญญ์กานต์  รัตนเสถียร
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวสินีนาฏย์  จินดาอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวจิราพร สุขเขียว
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายพิเชษฐ  ภมรกุล
 พนักงานขับรถยนต์

นางกัญณิกา  พ่วงบ้านแพน
 นักการภารโรง

สถิติงาน

*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

เอกสารเผยแพร่

  • 1.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
  • 2.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
  • 3.พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
  • 4.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  • 5.พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  • 6.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
*หมายเหตุ : รูปแบบดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น หากมีข้อสงสัยสงสัยโปรดสอบถามทางโทรศัพท์ 055-009925

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6
273/10 ถ.พิชัยสงคราม ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร/โทรสาร 055-009925
email : region6-pacc@ago.go.th